Regularne przeglądy instalacji grzewczej zalecają wszyscy producenci. Mimo to, sezon grzewczy co roku obfituje w nieszczęśliwe wypadki zatrucia tlenkiem węgla, będące skutkiem niewłaściwej eksploatacji i braku regularnej konserwacji urządzeń grzewczych, a także nagminnego ignorowania przepisów obowiązujących w tym zakresie. Junkers radzi, aby instalację urządzeń grzewczych powierzać wyłącznie autoryzowanym instalatorom, natomiast ich serwisowanie - autoryzowanym serwisantom.

Właściwa eksploatacja i regularne przeglądy urządzeń grzewczych - porady Junkersa
Brak świadomości użytkowników urządzeń grzewczych na temat obowiązkowych przeglądów i konserwacji instalacji grzewczych – gazowych przepływowych podgrzewaczy wody, kotłów grzewczych, przewodów kominowo-dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, prowadzi w efekcie do nieprawidłowej eksploatacji tych urządzeń. To z kolei skutkuje zagrożeniem bezpieczeństwa użytkowników tych instalacji.

Wszyscy producenci instalacji grzewczych, także marki Junkers, zachęcają do przestrzegania obowiązujących przepisów wymagających regularnych przeglądów instalacji grzewczych, a także do przestrzegania wymagań i zaleceń dotyczących użytkowania urządzeń grzewczych opisanych w instrukcjach ich obsługi.

Prawidłowa instalacja urządzenia grzewczego
Odpowiedni dobór urządzenia grzewczego i prawidłowa instalacja gwarantują jego sprawne i bezpieczne funkcjonowanie. Wybór konkretnego typu urządzenia najlepiej powierzyć specjaliście, który na podstawie informacji o miejscu instalacji, zakresie użytkowania, pomoże dobrać odpowiedni sprzęt. Instalację i podłączenie termy bądź kotła musi wykonać autoryzowany instalator - Junkers stworzył sieć ponad 2 tysięcy autoryzowanych instalatorów, którzy posiadają niezbędne uprawnienia i na bieżąco, podczas szkoleń organizowanych przez Junkersa, uzupełniają swoją wiedzę na temat najnowszych osiągnięć w technice grzewczej. Zainstalowane urządzenie również musi zostać uruchomione przez serwisanta z autoryzacją, po uprzednim sprawdzeniu i wyregulowaniu urządzenia. Jest to konieczny warunek do uzyskania uprawnień do trzyletniej gwarancji na kocioł bądź termę. Podczas uruchomienia serwisant instruuje użytkownika, jak trzeba obsługiwać urządzenie i jak należy o nie dbać.

Czas na przegląd
Obowiązkowych, regularnych, corocznych przeglądów wymagają nie tylko same urządzenia grzewcze, ale też przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Podczas przeglądu serwisant sprawdza stan instalacji elektrycznej oraz zabezpieczeń i regulatorów, właściwe funkcjonowanie naczynia przeponowego, sprawdza instalację odprowadzającą spaliny i dokonuje analizy samych spalin. Najczęstsze błędy, na jakie natrafiają specjaliści podczas przeglądów to brak drożności przewodów, zaleganie sadzy, brak szczelności przewodów i łączników, nieprawidłowe podłączenia kominowe, ich nieprawidłowe wyprowadzenie, niewystarczająca wentylacja pomieszczeń (zarówno wywiewna jak i nawiewna), dlatego tak ważne jest częste wietrzenie pomieszczeń, w których znajduje się instalacja gazowa, okna w tych pomieszczeniach powinny być rozszczelnione, bezwzględnie nie wolno też zasłaniać otworów wentylacyjnych.

Systematyczna konserwacja gwarantuje brak usterek wynikających ze zużycia poszczególnych części, minimalizuje ryzyko wystąpienia niespodziewanych awarii i wszystkich wiążących się z nimi konsekwencji. Poza tym oznacza niższe koszty eksploatacji - oczyszczony i wyregulowany kocioł osiąga wyższą sprawność energetyczną, dzięki czemu użytkownik ponosi niższe koszty eksploatacji bieżącej. Bez regularnych kontroli i czyszczenia urządzenie grzewcze potrafi zużywać nawet do 10 proc. więcej paliwa. Trzeba również zaznaczyć, że koszt systematycznej konserwacji jest niższy od kosztu naprawy wykonywanej po wystąpieniu niespodziewanej awarii. Sprawnie działający kocioł oznacza też zmniejszenie emisji szkodliwych dla środowiska substancji zawartych w spalinach.

Serwisuj z Junkersem
O tym, jak ważny jest fachowy i dyspozycyjny serwis, przekonujemy się dopiero wtedy, gdy trzeba skorzystać z jego usług. Doceniając ogromne znaczenie usług serwisowych, Junkers stworzył dla swoich klientów profesjonalną autoryzowaną organizację serwisową. W Polsce funkcjonuje sieć prawie 400 autoryzowanych techników, którzy są w stanie szybko pomóc nawet w najbardziej skomplikowanych awariach. Ogólnopolski telefon serwisowy 0 801 300 810 pozwala połączyć się z dowolnego miejsca w Polsce bezpośrednio z najbliższym centrum serwisowym. Standardowy czas usunięcia usterki nie przekracza 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia, a właściwie zorganizowana sieć serwisu sprawia, że czas dojazdu do klienta nie przekracza 1 godziny.

By ułatwić użytkownikom odpowiednią konserwację urządzeń grzewczych, Junkers proponuje dodatkową usługę – umowę serwisową. Użytkownik, który zdecyduje się na jej podpisanie, nie musi pamiętać o koniecznych przeglądach - autoryzowany serwisant przejmuje pełną opiekę nad urządzeniem grzewczym po upływie okresu gwarancyjnego. Obowiązek pamiętania o właściwych terminach konserwacji zostaje w ten sposób przeniesiony na producenta termy czy kotła.

Źródło: ''