Planowane na styczeń br. nowe wydanie popularnej w branży broszury WENTYLACJA - MATERIAŁY POMOCNICZE nie powiodło się. Mimo, że nadal trwają prace nad uzupełnianiem i poprawianiem książeczki i nakład poprzedneigo wydania został wyczerpany, otrzymujemy od Czytelników portalu www.wentylacja.com.pl setki zamówień. Dlatego wydawca - firma SYSTEMAIR S.A., zdecydowała się na dodrukowanie poprzedniej wersji.
„WENTYLACJA – materiały pomocnicze” są to materiały zebrane i opracowane przez firmę SYSTEMAIR S.A. na podstawie norm polskich oraz publikacji książkowych. W ksiażce znajdują się również informacje dotyczące podstawowych produktów firmy zebranych jako wyciąg z katalogów technicznych.
Pierwsze wydanie broszury „WENTYLACJA – materiały pomocnicze” miało miejsce w sierpniu 1997 roku. Dotychczas wydano kilka tysięcy egzemplarzy i choć już 4 razy wznawiano wydanie, nadal obserwuje się duże zainteresowanie tą pozycją.
Materiały zebrane w tej broszurze przydatne są w codziennej praktyce zawodowej projektanta oraz studenta.
Broszura jest bezpłatna. Można ją otrzymać wysyłając do nas dane adresowe (imię, nazwisko, firma, stanowisko, ulica, miasto, kod, tel., fax) – kliknij na: ZAMÓWIENIE
Spis treści:
1. Jednostki miar SI
- jednostki podstawowe i uzupełniające
- jednostki pochodne wybranych wielkości
- przeliczanie jednostek miar
- wielokrotności jednostek miar
2. Właściwości fizyczne powietrza wilgotnego
3. Wykres i-x
4. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
- podział na strefy klimatyczne
- parametry powietrza zewnętrznego
5. Parametry powietrza wewnętrznego przyjmowane do obliczeń
6. Zyski ciepła
- zyski ciepła od ludzi
- zyski od oświetlenia elektrycznego
- zyski ciepła od od słońca przez przegrody przeźroczyste
- zyski ciepła od od słońca przez przegrody nieprzeźroczyste
7. Obliczanie wymaganej ilości powietrza wentylacyjnego
- obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie obciążenia cieplnego pomieszczenia
- obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków pary wodnej
- obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie ilości wydzielanych do pomieszczenia zanieczyszczeń gazowych
- obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego przy uwzględnianiu wymaganej krotności wymian
- obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego w zależności od ilości osób
8. Elementy nawiewne
- ogólne zasady doboru
- rozmieszczenie elementów nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniu
- dobór nawiewnika
9. Obliczanie sieci przewodów wentylacyjnych
- zalecane prędkości powietrza w przewodach wentylacyjnych
- liniowe straty ciśnienia
- nomogram do określania jednostkowego spadku ciśnienia w przewodach gładkich
- miejscowe straty ciśnienia
- współczynniki oporów miejscowych
10. Dobór wentylatora
- mieszanie strumieni wilgotnego powietrza
- ogrzewanie powietrza
- chłodzenie powietrza
- nawilżanie powietrza
11. Hałas w instalacjach wentylacyjnych
- pojęcia podstawowe
- wartości dopuszczalne poziomu dźwięku w pomieszczeniach
- hałas wytwarzany przez wentylatory
12. Podłączenia elektryczne
13. Przegląd wybranych urządzeń firmy Systemair
Stron 84, format A5.

Więcej na temat oferty firmy SYSTEMAIR można znaleźć na stronach internetowych www.systemair.pl lub w firmowych katalogach technicznych, między innymi wydanych na CD.