Wszystkie grunty rolne położone w granicach miast zostaną z mocy prawa przekształcone w tereny zurbanizowane z prawem do zabudowy. Zwiększy to liczbę inwestycji budowlanych i obniży ich koszty. Dla gmin nowe rozwiązania oznaczają wzrost dochodów.


Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o ochronie gruntów rolnych i leśnych przewiduje ułatwienia w prowadzeniu inwestycji budowlanych na terenach, które nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Nowe rozwiązania prawne umoż- liwią odrolnienie większości gruntów położonych w granicach administracyjnych miast. Przyczyni się to do zwiększenia liczby działek, na których będą mogły być prowadzone inwestycje budowlane.
Zobacz cały artykuł na stronie: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/30359,w_miastach_pojawia_sie_nowe_dzialki_budowlane.html