To już trzydziesta zmiana od 1994 roku, kiedy to wprowadzono nowe prawo Budowlane i piąta poprawka ogłoszonego w Dz. U. Nr 207 z 2003 roku tekstu jednolitego. Zmienione Prawo Budowlane obowiązuje od 26 września (poniedziałek), z wyłączeniem artykułu 1 punkt 3, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.O projekcie zmiany pisaliśmy już na naszych stronach . Najwięcej kontrowersji wzbudziło wprowadzenie ograniczeń w uzyskiwaniu uprawnień budowlanych przez osoby posiadające tytuł inżyniera, oraz zniesienie możliwości uzyskania uprawnień przez osoby z tytułem technika. Niestety w końcowej wersji ustawy zachowano ograniczenia wprowadzone w projekcie. Uchylono jednak na krótki okres furtkę dla osób nie spełniających nowych wymogów. Osoby takie, jeśli spełniają warunki dotyczące wykształcenia zawarte w ustawie przed nowelizacją i rozpoczną do końca grudnia praktykę zawodową, uzyskają uprawnienia na dotychczasowych warunkach. Warto więc się pospieszyć. Zapewne utrudnieniem dla wielu firm będzie również zniesienie możliwości prowadzenia budowy w powierzonym zakresie przez osobę z dyplomem mistrza. Korekcie poddany został też katalog robót budowlanych, do których prowadzenia nie jest wymagane pozwolenie na budowę. I tak, dla robót dotyczących branży instalacyjnej : - bez pozwolenia na budowę można będzie wykonywać wszystkie przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne, a nie jak dotychczas tylko do budynków. Przyłącza te można będzie wykonywać na podstawie zgłoszenia lub bez na podstawie przepisów Prawa Energetycznego po wykonaniu planu sytuacyjnego,
- bez pozwolenia na budowę, a jedynie za zgłoszeniem, można będzie wykonywać wymianę instalacji gazowych, z wyjątkiem budynków wpisanych do rejestru zabytków, gdzie nadal wszystkie prace będą wymagały pozwolenia,
- za zgłoszeniem przeprowadzać się będzie przebudowę i remont sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych niezależnie od tego czy prowadzone będą po dotychczasowych trasach czy też nie,
- bez pozwolenia i zgłoszenia wykonywać będzie można instalacje telekomunikacyjne w obrębie budynków będących w użytkowaniu,
- bez pozwolenia i zgłoszenia będzie można wykonywać montaż wolnostojących kolektorów słonecznych.
Zapraszamy do lektury Ustawy Prawo Budowlane oraz ostatniej poprawki do niej, które możecie państwo pobrać z naszej strony .