WENTYLACJIA POŻAROWA BUDYNKÓW WYSOKICH I WYSOKOŚCIOWYCH

Tytuł: WENTYLACJA POŻAROWA BUDYNKÓW WYSOKICH I WYSOKOŚCIOWYCH
Wydawca: Fluid Desk
Rok wydania: 2003
Format: B5
Oprawa: płócienna
ISBN: 83-917153-0-2
Stron: 150 stron, 25 rysunków kolorowych, 16 rysunków czarno-białych, 7 tablic
Cena: 192 zł
Koszty wysyłki pokrywa Fluid Desk
ZAMÓWIENIE
(w zamówieniu prosimy o podanie danych adresowych wraz z numerem NIP)

Książka przedstawia szczegółowe zasady projektowania, zbiór wymagań dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych uwzględniający najnowsze zmiany przepisów oraz 10 przykładów projektowych instalacji wentylacji pożarowej.

Podstawowe zagadnienia omówione w Poradniku:

Dym jako podstawowe zagrożenie stwarzane przez pożar:

- Powstanie i rozwój pożaru
- Właściwości dymu i ich wpływ na stopień zagrożenia dla ludzi
- Przemieszczanie się dymu
Podstawowe wymagania techniczne dla budynków wysokich i wysokościowych związane z bezpieczeństwem pożarowym:
- Ogólne zasady ochrony przeciwpożarowej budynków
- Podział budynków kategorii ZL
- Odporność pożarowa budynków
- Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe
- Ewakuacja i drogi ewakuacyjne
- Wymagania przeciwpożarowe dla instalacji wewnętrznych: instalacji wentylacji, klimatyzacji, wentylacji pożarowej, instalacji elektrycznych oraz stałych urządzeń gaśniczych, hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych
Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji wentylacji, klimatyzacji i wentylacji pożarowej:
- Badanie odporności ogniowej
- Przewody wentylacyjne i oddymiające - ich funkcja i wymagana odporność ogniowa,
- Przeciwpożarowe klapy odcinające - ich funkcja, wymagana odporność ogniowa, sposoby sterowania,
- Klapy odcinające wentylacji pożarowej - ich funkcja, wymagana odporność ogniowa, sposoby sterowania,
- Wentylatory oddymiające - ich funkcja, wymagana odporność ogniowa, sposoby sterowania
Wentylacja pożarowa:
- Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru
- Działanie instalacji wentylacji pożarowej
- Założenia projektowe instalacji wentylacji pożarowej
- Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych - wentylacja mechaniczna
- Zabezpieczenie przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych
- Oddymianie poziomych dróg ewakuacyjnych
- Oddymianie holi wejściowych
- Zabezpieczenie przed zadymieniem szybów dźwigowych
Badania odbiorcze i konserwacja
Przykłady projektowe
Co zawierają przykłady projektowe?
Opis budynku pod względem ochrony przeciwpożarowej
Wymagania dla instalacji wentylacji pożarowej wynikające ze scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru
Obliczenia

- Ilości powietrza wentylacyjnego dla wszystkich elementów wentylacji pożarowej wraz z doborem wielkości i parametrów wymaganych urządzeń (klap odcinających wentylacji pożarowej, przewodów, wentylatorów)
- Oporów hydraulicznych instalacji

Rysunki:

- Rzut poziomy kondygnacji typowej zawierający elementy instalacji wentylacji pożarowej i schematy dróg ewakuacyjnych
- Schematy graficzne do obliczeń hydraulicznych
- Przekrój budynku zawierający schemat instalacji wentylacji pożarowej
O poradniku napisali:
konsultacje
st. bryg dr inż. Dariusz Ratajczak

Dym i gorące gazy stanowią w przypadku pożaru budynku największe zagrożenie dla jego użytkowników. W nowych przepisach przeciwpożarowych, wchodzących w życie w grudniu 2002, zaostrzono więc znacznie wymagania w zakresie zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymianiem. Zadanie to w największym stopniu odnosi się do budynków wysokich i wysokościowych, w których jest ono realizowane przez instalację wentylacji pożarowej. Za niezbędne uznano przy tym dostosowanie systemów przeciwpożarowych, w szczególności wentylacji pożarowej, oraz sekwencji ich pracy, do potrzeb wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń podczas pożaru. Poradnik należy więc uznać za bardzo przydatny przy projektowaniu, realizacji i eksploatacji tych instalacji.
recenzje
Prof. dr hab. inż. Mirosław Kosiorek


Przykłady rozwiązań i obliczeń podane w poradniku są doskonałym uzupełnieniem Wytycznych "Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych" wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Te dwie pozycje łącznie stanowią praktyczne i łatwe do stosowania zasady projektowania związane z podstawowym postulatem bezpieczeństwa pożarowego, jakim jest zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji. Można z całym przekonaniem przekazać je architektom, projektantom instalacji i rzeczoznawcom.

Prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński

Napisana w formie poradnika książka jest znaczącym uzupełnieniem krajowej literatury technicznej w zakresie wentylacji pożarowej. Poradnik jest napisany w sposób przystępny i ciekawy i moim zdaniem powinien się znaleźć w zbiorze fachowej literatury każdego, kto interesuje się tematyką wentylacji pożarowej.

Inż. Iwo Dobrucki

Z wielką satysfakcją odebrałem materiały zawarte w "Poradniku", jako próbę pogłębienia naszych przepisów, w zakresie tak istotnego problemu jakim jest wentylacja pożarowa, będąca jednym z ważniejszych elementów zapewniających bezpieczeństwo ludzi w wypadku pożaru w budynkach wysokich i wysokościowych.

Wydawca:

Źródło: ''

Komentarze

  • wentylacja

    czy zostało wznowione wydanie tej pozycji w nawiązaniu do zmian przepisów w szczególności w dniu 21 kwietnia 2006