Budowa garaży - parkingów samochodów osobowych pod nowo wznoszonymi budynkami mieszkalnymi, staje się niezbędna, szczególnie w zabudowie wielkomiejskiej. Oczywiste walory takich garaży to zmniejszenie ilości parkowanych pojazdów na ulicach, placach, podwórkach, a także wygoda właścicieli tych samochodów parkujących w miejscu bezpiecznym, dostępnym bezpośrednio z klatek schodowych. Zapewnienie wentylacji mechanicznej garażu umożliwia odprowadzenie spalin ponad dach budynku, powodując w ten sposób zmniejszenie bezpośredniego zanieczyszczenia środowiska.*


Dla garaży jednoprzestrzennych - częściowo zagłębionych, znajdujących się w budynkach mających ogrzewanie i więcej niż 10 stanowisk wymagana jest wentylacja mechaniczna zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB z dnia 25.02.1999 r. (Dz. U. Nr 15/99: wyciąg dot. wentylacji; pełny tekst rozporządzenia) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Obliczenia niezbędnych ilości powietrza wentylującego dla takich garaży w świetle obowiązujących przepisów i norm nie jest sprawą łatwą. W literaturze fachowej, jak dotychczas, trudno spotkać wyraźny podział garaży na miejskie, osiedlowe, w pobliżu centrów handlowych, obiektów sportowych i innych. Istotnym kryterium podziału nie jest sama nazwa parkingu lecz rzeczywisty jego sposób użytkowania, tzn. częstotliwość ruchu pojazdów.
Poniżej przedstawiono analizę - obliczenia ilości powietrza wentylującego dla garaży pod budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi na 25 stanowisk postojowych. Parking taki, co jest ważne, służyć ma wyłącznie mieszkańcom danego budynku.
W garażu nie przewiduje się napraw samochodów.
Dane szczegółowe do obliczeń:
• czas pracy silnika (cykl), bieg jałowy, wyjazd, powrót, manewry - przyjmuje się:
1 - 1,5 min we wszystkich spotykanych źródłach - literatura.
Przyjęto 1,5 min - czyli:
1 min - bieg jałowy, 0,5 min - jazda z prędkością ok. 10 km/h;
• przyjęto samochody „średnio” benzynowe;
• przyjęto średnio dwukrotny wyjazd i powrót wszystkich samochodów w ciągu doby (16 godz.);
• przyjęto najbardziej niekorzystny okres - 2 godz. ranne - wyjazd 80% wszystkich samochodów - 0,8 ´ 25 = 20 / 2 h = 10 sam/h.
Obliczenia podstawowe:
1. Łączny - sumaryczny - czas pracy w ciągu doby (16 godz.):
Td = 25 ´ 2 ´ 1,5 = 75 min/dobę
(50 min - bieg jałowy, 25 min - jazda)
2. Czas pracy sumaryczny w najbardziej niekorzystnej
godzinie:
Th = 10 ´ 1,5 = 15,0 min/h
(10 min - bieg jałowy, 5 min - jazda)
3. Ilość wydzielonego CO przy pracy silnika na biegu jałowym:
0,5 - 1,0 m³/h;
przyjęto 0,8 m³/h, (5 - 10 m³/h); 10 % zawartości CO.
W czasie jazdy 50 km/h - 50 m³/h spalin (5% CO);
- 50 ´ 0,05 = 2,5 m³/h CO.
Przy prędkości 10 km/h ilość ta będzie mniejsza.
Przyjęto jednak 2,5 m³/h CO.
Max dopuszczalne stężenie CO - 200 m³/ m³.
4. Ilość powietrza wentylacyjnego przy ciągłej pracy silnika
na biegu jałowym:
V = [0,8 : (200 ´ 10-6)] = 4000 m³/h
5. Ilość powietrza wentylacyjnego w czasie jazdy:
V = [2,5 : (200 ´ 10-6)] = 12 500 m³/h
6a. Ilość powietrza wentylacyjnego - średnia godzinowa
w ciągu 16 h
Vśr = (50 min : 60) ´ (4000 : 16) + (25 : 60) ´ (12500 : 16) = 208,3 + 325,5 = 534 m³/h
6b. Ilość powietrza wentylacyjnego w najbardziej
niekorzystnej godzinie:
Vmax = (10 : 60) ´ (4000) + (5 : 60) ´ 12500 = 667,7 + 1041,7 = 1708,4 m³/h
7. Ilość powietrza wentylacyjnego dla jednego samochodu
(1 cykl) - uruchomienie, rozgrzanie, wyjazd, przyjazd:
V = (1 : 60) ´ 4000 + (0,5 : 60) ´ 12500 = 67 + 104 = 171 m³
Przyjęto 200 m³ / 1 samochód.
8. Obliczenia - zestawienie danych porównawczych wg normatywu technicznego projektowania stacji obsługowo-naprawczych i garaży:
Ilość powietrza wg dopuszczalnych koncentracji dla garaży (rozgrzewanie silnika, wyjazd, wjazd - tabela 8, 9, 10 dla samochodów Fiat 1300)
CO - 0,2 mg/l; V = 6000 m³/h
Potrzeby powietrza wentylacyjnego wg ww. warunków wyniosą:
średnio godzinowe (CO)
V = [75 min : (16 ´ 60 min)] ´ 6000 = 469 m³/h
max godzinowe (CO)
V = (15 : 60) ´ 6000 = 1500 m³/h
Powyższe wyliczenia porównawcze pomieszczeń nie uwzględniają coraz powszechniejszego stosowania w samochodach katalizatorów spalin.