Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni za akcje Berling S.A. zapłacą 7,0 zł. Według analityków ustalona cena pozwoli inwestorom zarobić na debiucie, jak również w dłuższej perspektywie czasowej. We wtorek 30 marca 2010 r. kończą się zapisy na akcje Berling S.A. w transzy inwestorów indywidualnych. Inwestorzy indywidualni mogą objąć 1 845 000 akcji.

Według analityków na akcjach Berlinga można zyskać
"Berling S.A. prowadzi działalność operacyjną na szybko rosnącym rynku dystrybucji sprzętu chłodniczego, jest między innymi beneficjentem części środków jakie płyną z Unii Europejskiej na modernizację rolnictwa i przemysłu spożywczego. Spółka zamierza również rozwijać produkcję wysoko marżowych agregatów chłodniczych dzięki nabytej dwa lata temu spółce Arkton. Środki z giełdy znacząco wzmocnią potencjał operacyjny Berling S.A., podmiotu, który zajmuje pozycję lidera branży" - powiedział Marek Czachor analityk ERSTE Securities Polska S.A., będącym jednocześnie oferującym.

„Jednym z największych atutów Spółki jest to, iż prowadzi ona działalność operacyjną na szybko rosnącym rynku dystrybucji sprzętu chłodniczego. Przy cenie 7 zł za walor, spółka powinna dać zarobić na debiucie. Cena emisyjna jest dobrze oceniana przez inwestorów instytucjonalnych i znacząco zwiększa atrakcyjność oferty publicznej. Otoczenie rynkowe i inwestycje, które Spółka będzie realizować pozwalają na formułowanie optymistycznych opinii o perspektywach rozwoju Berling S.A.” – dodał Marek Czachor.

Natomiast Michał Witkowski analityk z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. uważa, że: „Przynajmniej z dwóch powodów udział w ofercie publicznej spółki Berling jawi się jako ciekawa alternatywa inwestycyjna. Po pierwsze spółka jest liderem na perspektywicznym rynku, a dzięki środkom pozyskanym z oferty zamierza jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję. Po drugie, ustalona cena emisyjna stwarza realne nadzieje na osiągnięcie solidnej stopy zwrotu w dłuższym terminie, bowiem Berling w porównaniu do porównawczej grupy spółek wyceniany jest blisko z 20% dyskontem”.

Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce Berling S.A. i jej ofercie publicznej jest Prospekt Emisyjny, opublikowany w dniu 15 marca 2010 roku na podstawie art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r., Dz. U. Nr 185, poz. 1439). Prospekt jest dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych Emitenta pod adresem www.berling.pl oraz Oferującego www.esp.pl.
Prospekt Emisyjny dotyczący Oferty publicznej akcji Berling S.A. został w dniu 9 marca 2010 r. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym
w Polsce.
Zamieszczone w Prospekcie oraz niniejszym komunikacie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie
z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Informacje zawarte w Prospekcie przeznaczone są wyłącznie dla (i) osób nie będących podmiotami amerykańskimi w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami, oraz (ii) dla osób które odwiedzają stronę internetową, na której jest opublikowany Prospekt, wyłącznie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ani emitent, ani żaden inny podmiot działający w imieniu lub na rzecz emitenta nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną akcji Berling S.A. objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską.
Przepisy niektórych krajów poza Rzeczypospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych w Prospekcie. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje i prawa do akcji, opisanymi w punkcie zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, oraz warunkami Oferty. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu.