W dniu 1 lipca 2002 r. wchodzi w życie ustawa o postępowaniu z substancjami zubażającymi warstwę ozonową, do których zaliczane są m.in. czynniki chłodnicze CFC - np. R12 oraz HCFC - np. R22, potocznie zwane freonami.

Ustawa nakłada szereg ważnych zakazów i obowiązków na przedsiębiorców prowadzących obsługę techniczną oraz instalację urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych wykorzystujących freony (m.in. obowiązek posiadania odpowiedniego wyposażenia technicznego, w tym stacji do odzysku czynników chłodniczych).
Pod rządami powyższej ustawy, uchwalonej 2 marca 2001 (Dz. U. Nr 52 poz. 537), przemyt czynników chłodniczych grupy HCFC może być karany nawet karą pozbawienia wolności do 2 lat. Dodatkowo, sprowadzenie tych substancji bez wymaganych urzędowych zezwoleń podlegać będzie karze pieniężnej wymierzanej przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Za każdy kilogram przemyconego freonu, nieuczciwy przedsiębiorca będzie musiał zapłacić karę wynoszącą około 400 zł. Dla porównania, aktualna rynkowa cena 1 kg HCFC-22 (R-22) u firm legalnie sprowadzających ten czynnik chłodniczy waha się przeciętnie od 15 do 17 zł netto.
Ustawia jest skierowana m.in. przeciwko taniej ofercie przemycanych freonów przez "firmy-krzaki".
Przemyt freonów nie jest tylko polskim problemem. W Stanach Zjednoczonych związki CFC i HCFC, są - obok narkotyków - jednym z najczęściej przemycanych towarów.
Pełny tekst ustawy:
USTAWA
(Dz. U. nr 52 z 2001 r. poz. 537)
z dnia 2 marca 2001 r.
o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową
Redakcja