Ważność decyzji o pozwoleniu na budowę została wydłużona z dwóch do trzech lat. Na rozpoczęcie budowy inwestycji celu publicznego inwestorzy mają aż cztery lata.


23 sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która przewiduje wydłużenie okresu ważności pozwoleń na budowę. Teraz będzie ono ważne przez trzy lata, licząc od dnia, w którym wydana decyzja o pozwoleniu stała się ostateczna. Na rozpoczęcie budowy inwestycji celu publicznego inwestorzy będą mieli aż cztery lata.
Od tego dnia także przerwa w budowie nie będzie mogła być dłuższa niż trzy lata. Nowelizacja przewiduje bowiem, że jeżeli budowa została przerwana na czas dłuższy niż trzy lata, to decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa. Wydłużony został także okres ważności pozwoleń na budowę inwestycji celu publicznego. Będzie on teraz wynosił cztery lata.
Potrzeba wprowadzenia zmian wynika głównie z tego, że najczęściej w odniesieniu do dużych obiektów budowlanych wyłonienie wykonawcy robót budowlanych trwa długo i często zdarza się, iż budowa może się nie rozpocząć przed upływem dwóch lat. Szczególnie jest to widoczne w przypadku inwestycji celu publicznego.

Procedura zamówień publicznych, zwłaszcza dla dużych obiektów liniowych o dużej wartości zamówienia, jest bardzo długotrwała, m.in. z uwagi na terminy wynikające z konieczności publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zadawanie pytań przez uczestników postępowań przetargowych, jak też ich liczne protesty oraz nadmierny formalizm postępowania
- mówi Zbigniew Rynasiewicz, poseł PO i przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury.
Z podobnych względów inwestorzy uważają, że wydłużenie okresów ważności pozwoleń na budowę jest potrzebne.

Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby restrykcyjnie przestrzegać terminów ważności pozwolenia na budowę
- wyjaśnia Jacek Bielecki, główny specjalista Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego zdaniem decyzje o pozwoleniu na budowę w ogóle powinny zostać zlikwidowane.
Do inwestorów, którzy wystąpili już o pozwolenie na budowę, jednak nie otrzymali jeszcze ostatecznych decyzji, zastosowanie będą miały nowe przepisy.
Podstawa prawna: Ustawa z 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 145, poz. 914).

Gazeta Prawna 22.08.2008