1 stycznia 2012 uległy zmianie warunki gwarancyjne na urządzenia klimatyzacyjne marki LG Electronics dystrybuowane przez Autoryzowanych Dystrybutorów firmy LG Electronics Polska (LGEPL) oraz zmieniony został wzór samej karty gwarancyjnej LG.

Warunki gwarancji klimatyzatorów LG 2012
Z dniem 1 stycznia 2012 roku ulegają zmiany warunki gwarancji klimatyzatorów LG:
- 5-letni okres gwarancji na części dla urządzeń typu Multi V, pod warunkiem uruchomienia komisyjnego przez LGEPL (licząc od daty uruchomienia);
- 3-letni okres gwarancji na części dla pozostałych urządzeń klimatyzacyjnych (licząc od daty sprzedaży dla klienta ostatecznego);
- każda instalacja sprzętu LG pociąga za sobą odpowiedzialność serwisowania tegoż sprzętu przez firmę instalującą, która w okresie gwarancji będzie ponosić koszt robocizny, natomiast części będą dosyłane bezpłatnie przez LGEPL;
- części będą dostarczane za pośrednictwem bezpośrednich partnerów handlowych LGEPL;
- pierwszą osobą kontaktową dla klienta w przypadku awarii jest instalator, LGEPL asystuje w naprawach poprzez wparcie techniczne, części oraz osobistym ingerencją w ciężkich awariach.

Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w Klimatyzatorze.

Gwarancją nie są objęte:
- uszkodzenia powstałe w wyniku błędów popełnionych przez instalatora przy montażu Klimatyzatora,
- usterki lub niewłaściwa praca spowodowane błędnym doborem urządzeń (wydajność, warunki pracy, przeznaczenie, itp.),
- uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych jak np. uszkodzenia mechaniczne, uderzenie pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej itp.,
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków techniczno – eksploatacyjnych zawartych w Instrukcji Obsługi, a w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów),
- czynności i części wymienione w Instrukcji Obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia np. konserwacja urządzenia, wymiana filtrów,
- instalacja freonowa i elektryczna pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną,
- urządzenia które nie zostały uruchomione komisyjnie - dla urządzeń serii MULTI V lub uruchomione przez nieautoryzowanego Instalatora - dla pozostałych typów urządzeń,
- roszczenia z tytułu parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w Katalogu Produktu lub innym dokumencie o charakterze normatywnym.

Nabywca klimatyzatora jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku przynajmniej dwóch przeglądów technicznych Klimatyzatora LG w porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej w celu dokonania niezbędnych do prawidłowej pracy czynności serwisowych, zgodnych z wykazem umieszczonym w Instrukcji Obsługi. Przeglądy te są płatne według wyceny wykonawcy przeglądu i muszą być odnotowane w Karcie Gwarancyjnej. W przypadku braku wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych lub wykonaniu ich niewłaściwie użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji.

Przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów obejmują następujące czynności:
- czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
- czyszczenie lameli parownika i skraplacza
- sprawdzenie szczelności połączeń układu z czynnikiem chłodniczym
- sprawdzenie szczelności układu-strona ssąca i tłoczna
- pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
- pomiar sprawności elektrycznej
- pomiar wydajności chłodniczej
- sprawdzenie szczelności układu strona ssąca i tłoczna
- sprawdzenie układu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
- sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
- sprawdzenie działania urządzeń sterujących.

[attach=attach1]WZÓR NOWEJ KARTY GWARANCYJNEJ LG[/attach]
>>WZÓR NOWEJ KARTY GWARANCYJNEJ LG<<


Źródło: WIENKRA