W dniach 25-26 kwietnia br. w Gliwicach odbędą się warsztaty organizowane przez Centrum Energetycznie Efektywnych Technik i Systemów w Inżynierii Środowiska Wewnętrznego "ENER-INDOOR" pt. "Measurement and Control Techniques for HVAC Systems and Indoor Climate".

Centrum Energetycznie Efektywnych Technik i Systemów w Inżynierii Środowiska Wewnętrznego ENER-INDOOR zaprasza na Warsztaty: "Measurement and Control Techniques for HVAC Systems and Indoor Climate" które odbędą się w dniach 25-26 kwietnia 2005 roku Politechnika Śląska, Gliwice, ul. Konarskiego 20 ***
Wykłady zaprezentowane w czasie warsztatów dotyczyć będą metodyki i aparatury pomiarowej stosowanych w badaniach systemów HVAC i klimatu wewnętrznego. Przewiduje się udział następujących wykładowców: A.K. Melikov (Technical University of Lyngby, International Centre for Indoor Environment and Energy, Dania), M.C. da Silva (Associacao para o Desenvolvimento da Aerodinamica Industrial, Coimbra, Portugalia), Z. Popiołek (Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Politechnika Śląska, Gliwice), W. Kierat (Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Politechnika Śląska, Gliwice). Wykłady odbędą się w pierwszym dniu warsztatów. Drugi dzień poświęcony będzie na indywidualne dyskusje i konsultacje uczestników warsztatów z wykładowcami. Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim. Szczegółowe wiadomości o programie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centrum i przekazane uczestnikom warsztatów w terminie późniejszym. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają, również bezpłatnie, materiały zawierające wszystkie prezentowane wykłady (w języku angielskim). Koszty pobytu i przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach przyjmowane są przez Centrum drogą telefoniczną, pocztową lub elektroniczną. Szczegółowe nformacje o programie warsztatów podawane będą sukcesywnie na stronie internetowej Centrum: www.ener-indoor.pl Miejsce warsztatów: Politechnika Śląska, Gliwice, ul. Konarskiego 20, bud. B, s. 200 Aktualny program warsztatów znajduje się na stronie: http://www.ener-indoor.pl/main_pl.asp?id=51 KONTAKT: Politechnika Śląska Kat. Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Centrum ENER-INDOOR ul. Konarskiego 20, 44-100 Gliwice tel.: (32) 237 12 80; 237 15 23 fax: (32) 237 25 59, 237 15 23 e-mail: kowito@kowito.ise.polsl.gliwice.pl, enerindoor@kowito.ise.polsl.gliwice.pl O CENTRUM: Centrum Energetycznie Efektywnych Technik i Systemów w Inżynierii Środowiska Wewnętrznego ENER-INDOOR funkcjonuje jako projekt typu "centrum doskonałości", finansowany przez Komisję Europejską na gruncie 5 Programu Ramowego. Jest efektem konkursu Joint Call Qol, Growth, EESD z dn. 20.09.2001 Qol/Growth/EESD-2001-INTEGR, organizowanego w obrębie Działań Towarzyszących (Accompanying Measures) przedsięwzięcia pomocowego o nazwie "Wsparcie dla zintegrowania się krajów nowo stowarzyszonych z Europejską Przestrzenią Badawczą"(Support for the Integration of Newly Associated States (NAS) in the European Research Area). Centrum powstało 1 stycznia 2003 r., a nominalny okres jego działalności to lata 2003-2005. Plan długofalowy istnienia i prac Centrum obejmuje także lata następne. Projekt jest ulokowany w obrębie specjalnego programu na rzecz rozwoju naukowo-technicznego i działań typu demonstracyjnego (RTD and Demonstration Programme) pt. "Energia, środowisko i rozwój zrównoważony - cz. B: Program Energia (Energy, Environment and Sustainable Development – Part B: Energy programme). Centrum ENER-INDOOR jest ciałem działającym siłami pracowników naukowych Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania (KOWiTO) Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra ta jest dużym ośrodkiem akademickim w zakresie wentylacji i klimatyzacji w Polsce i posiada znaczące osiągnięcia w dziedzinie wentylacji przemysłowej, hermetyzacji urządzeń, ogrzewania powietrznego dużych hal przemysłowych. Przez wiele lat zajmowano się modelowaniem fizykalnym i anemometrią. Katedra prowadzi także działalność w zakresie: optymalizacji konstrukcji urządzeń odpylających, nowoczesnych izokinetycznych sond pyłowych oraz przyrządów pomiarowych stosowanych w badaniach środowiska cieplnego, badania rozdziału powietrza w pomieszczeniach, strug konwekcyjnych powietrza nad ciałem człowieka, prace dotyczące wykorzystania akumulacyjności cieplnej gruntu, numerycznego i eksperymentalnego (np. w oparciu o technikę gazów znacznikowych) modelowania przepływu powietrza w pomieszczeniu. Prowadzone są również badania podzielników kosztów ogrzewania w specjalnym pomieszczeniu laboratoryjnym, badania czystych stref w pomieszczeniach z wentylacją miejscową, pomiary w przepływach turbulentnych, prace w zakresie zintegrowanej symulacji potrzeb cieplnych i wymiany powietrza w budynkach oraz optymalizacji potrzeb cieplnych w budynkach przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Dwóch pracowników Katedry po ukończeniu kursów w Danii jest wykładowcami w zakresie audytingu energetycznego budynków. Pracownicy Katedry są członkami Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i innych instytucji. Celem Centrum jest stymulowanie obecności i upowszechnianie w kraju nowoczesnej wiedzy z zakresu wykorzystywania dla potrzeb kształtowania komfortu środowiska wewnętrznego (w miejscach pracy, w domach, obiektach użyteczności publicznej itp.), a więc głównie w obrębie ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji - technik efektywnego pozyskiwania i użytkowania energii oraz skutecznego projektowania oraz użytkowania instalacji. źródło: www.wentylacja.com.pl