Relacja z Walnego Zebrania Członków Krajowego Forum Chłodnictwa 2010.

Walne Zebranie Krajowego Forum Chłodnictwa 2010
Tegoroczne Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa odbyło się w Warszawie, w Hotelu Mercure Fryderyk Chopin. Początkowo planowane na połowę kwietnia, w ostatniej chwili – z powodu żałoby narodowej – zostało przełożone na 10 maja. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób. Delegaci podsumowali ciekawe i intensywne półtora roku działalności Związku oraz zapoznali się z ważnymi zagadnieniami przedstawionymi przez ekspertów z zaprzyjaźnionych i partnerskich organizacji.

Obok członków Forum, w zebraniu tradycyjnie uczestniczyli goście – przedstawiciele instytucji rządowych, organizacji biznesowych, mediów i świata nauki. Wszystkich przywitał Prezes Zarządu KFCh Grzegorz Michalski, który po krótkim omówieniu reprezentacji Forum oddał głos prowadzącemu zebranie doświadczonemu w roli przewodniczącego Andrzejowi Sadowskiemu. Do Komisji Skrutacyjnej jednogłośnie wybrano Józefa Kisielnickiego oraz Marka Czarnackiego.

Tegoroczny porządek obrad obejmował m.in. ocenę ustępującego Zarządu oraz wybór władz na kolejną, już VI kadencję. Obok spełnienia obowiązków statutowych, zebrani mieli możliwość dyskusji oraz kontaktu z ekspertami prezentującymi zagadnienia istotne nie tylko dla Związku, lecz dla całej branży, a wręcz – dla środowiska przedsiębiorców.

Działalność Zarządu w 2009 r.

W 2009 r. Zarząd działał w pięcioosobowym składzie pod przewodnictwem Prezesa Grzegorza Michalskiego (GEA Grasso). Funkcję Wiceprezesa sprawował Marek Wawryniuk (Termo Schiessl), a funkcję członków Zarządu pełnili Wacław Maniawski (Elektronika), Andrzej Różycki (SAR) oraz Andrzej Sadowski (DKA Polska). Analogicznie jak w poprzednich kadencjach, Zarząd działał społecznie – nie pobierając wynagrodzeń za prace realizowane na rzecz KFCh.

Już wkrótce po powołaniu (w połowie 2008 r.), Zarząd określił kilkanaście kluczowych zagadnień będących w polu zainteresowań Forum oraz podzielił odpowiedzialność członków Zarządu za poszczególne sprawy. Grzegorz Michalski odpowiadał za reprezentację Forum w organizacjach międzynarodowych oraz za kwestie norm i przepisów technicznych. Marek Wawryniuk koordynował tworzenie legislacji ekologicznej, relacje z innymi organizacjami oraz sprawy „Porozumienia Branżowego” i certyfikacji. W tej ostatniej kwestii wspierał go Andrzej Różycki, któremu wespół z Andrzejem Sadowskim powierzono także sprawowanie pieczy w imieniu Zarządu nad szkoleniami, kontaktami z ośrodkami naukowymi i akademickimi, akredytacją Centrów Szkoleń i Certyfikacji KFCh oraz potencjalny rozwój struktur regionalnych. Wacław Maniawski odpowiadał za finanse (budżet, składki, rozliczenia i płatności), targi oraz PR i marketing Forum, w tym marketing wewnętrzny adresowany do członków oraz zewnętrzny adresowany do potencjalnych członków i otoczenia. Dodatkowo – ze względu na ogrom prac związanych z przygotowaniem Kongresu PRO-CLIMATE (www.proclimate.pl) – członkowie Zarządu we współpracy z wytypowanymi członkami Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego czynnie uczestniczyli w organizacji tej najważniejszej imprezy branży chłodnictwa i klimatyzacji mijającej dekady. Do tego celu w maju 2009 r. powołano specjalny kilkuosobowy Komitet Organizacyjny odpowiedzialny za PRO-CLIMATE oraz za wystawę „Nowoczesne i energooszczędne rozwiązania w chłodnictwie, klimatyzacji i technice pomp ciepła” przygotowaną na targi Polagra-Tech 2009.

Reprezentacja KFCh

W minionym roku do KFCh przyłączyło się 12 nowych firm. Liczba członków na koniec roku wzrosła do 125. Z roku na rok coraz mniej istnieje w Polsce firm z branży, które nie współpracowałyby z przedsiębiorstwami należącymi do Krajowego Forum Chłodnictwa. Ponad 70% członków KFCh realizuje typowe usługi instalacyjne i serwisowe. Wśród członków Forum są także firmy handlowe, hurtownicy i producenci. Około 80% firm należących do KFCh to małe i średnie przedsiębiorstwa.

Członkowie Forum mają siedziby oraz dysponują placówkami w ponad 60 miastach Polski oraz w kilku miastach za granicą. Ich łączne zatrudnienie przekracza 3,5 tys. osób, a zagregowane obroty sięgają 1,5 miliarda złotych.

Forum to bardzo szeroka społeczność o ogromnej sile – liczą się z nią państwowe władze i urzędy oraz organizacje branżowe skupiające m.in. użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Od początku swego istnienia Krajowe Forum Chłodnictwa jest otwarte dla wszystkich firm wykazujących się profesjonalizmem i rzetelnością. Liczba pracowników ani wartość obrotów lub zysków nigdy nie stanowiły bariery do przystąpienia do Forum. Do Związku należy wiele małych, kilkuosobowych firm, jak również kilka jednoosobowych. Blisko połowę członków stanowią bowiem przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób, a co czwarty członek Forum dysponuje zespołem kilkunastu pracowników. Pozostała jedna czwarta firm zatrudnia więcej niż 20 osób, przy czym tylko kilka z nich przekracza liczbę 100 pracowników. Wszyscy mają w Forum jednakowe prawa – mimo, że większe przedsiębiorstwa płacą wyższe składki.

Kluczowe działania realizowane w 2009 r.

Jednym z najbardziej docenianych aspektów działalności Forum jest zapewnienie członkom bieżącego dostępu i cennych interpretacji aktualnych przepisów prawnych oraz informacji o projektach nowej legislacji. Forum dostarcza gotowe wzory dokumentacji dot. stosowania syntetycznych czynników chłodniczych, korzystając przy tym m.in. z opracowań Europejskiego Stowarzyszenia Klimatyzacji i Chłodnictwa (AREA) oraz Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa (KFCh jest członkiem obu organizacji). Aktualnie przekazywane przez Forum informacje ukazują się regularnie w formie comiesięcznych kompleksowych biuletynów informacyjnych „inforum” oraz w postaci krótszych newsletterów „inforum express”, wydawanych w miarę bieżących potrzeb.

Członkowie korzystają z wszechstronnej i nieodpłatnej promocji dzięki katalogowi członków Krajowego Forum Chłodnictwa. Katalog w edycji 2009/2010 został wydany w wielotysięcznym nakładzie zarówno w formie drukowanej (w kolorze), jak i elektronicznej na płytach CD/DVD. Katalog jest szeroko dystrybuowany m.in. na rozmaitych imprezach wystawienniczych wśród firm z branży, a także wśród użytkowników instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz wśród organizacji ich zrzeszających. Forma elektroniczna umożliwia wydanie zaktualizowanych wersji katalogu relatywnie niewielkim kosztem, co może być ważne dla nowych członków KFCh.

Krajowe Forum Chłodnictwa jest uwzględniane we wszelkich tzw. konsultacjach społecznych, jakie są prowadzone podczas tworzenia aktów prawnych mogących mieć wpływ na funkcjonowanie naszej branży. Wciąż kluczowym przedsięwzięciem pozostaje legislacja regulująca zagadnienia stosowania syntetycznych czynników chłodniczych HCFC i HFC. Wdrożenie unijnego Rozporządzenia o F-gazach (nr 842/2006) oraz nowego Rozporządzenia o SZWO (nr 1005/2009) stanowi bowiem podstawę dla stworzenia długo oczekiwanego kompleksowego systemu certyfikacji branży chłodnictwa i klimatyzacji. Przypomnijmy, że unijne prawo wymagało, aby państwa członkowskie zapewniły funkcjonowanie takich systemów już od lipca 2009 r.

Już od 2003 r. Krajowe Forum Chłodnictwa ma stałego delegata w Komitecie Technicznym nr 5 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który jest odpowiedzialny za tworzenie polskich norm i za transponowanie europejskich norm dotyczących chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Obecnie przedstawicielem Forum w tym zespole jest dr inż. Wiesław Gazda z Politechniki Śląskiej.

Członkowie mogą liczyć na pomoc i porady w kontaktach z administracją wszelkich szczebli. Forum wielokrotnie uczestniczyło w rozwiązywaniu „trudnych spraw” z inspekcją ochrony środowiska, UDT, z inspektorami nadzoru budowlanego, czy z inspekcją pracy. Niezależnie od indywidualnie zgłaszanych problemów, Forum uzyskuje i przekazuje swoim członkom interpretacje rozmaitych organów władzy państwowej dotyczące niejasnych zapisów ustaw i rozporządzeń.

W 2009 r. w funkcjonowało już 5 regionalnych Centrów Szkoleń i Certyfikacji KFCh – w Gdańsku, Poznaniu, Gliwicach, Białymstoku i w Niwach k/Bydgoszczy. W ubiegłym roku przeszkolono przeszło 300 osób, zaś ciągu czterech ostatnich lat w kursach KFCh wzięło udział łącznie aż ponad 1.600 osób. Aktualne plany szkoleniowe ogłaszane są w serwisie internetowym www.kfch.pl. Firmy należące do Forum oszczędzają na opłatach za kursy organizowane w tych Centrach (100 zł/os.).

W 2009 r. opublikowano „Ogólne warunki sprzedaży i montażu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła”. Ten kompleksowy dokument jest efektem długich prac i szerokich konsultacji eksperckich. Jego celem jest podniesienie jakości świadczonych usług oraz przeciwdziałanie sporom mogącym powstać jako skutek niejasno sprecyzowanych kryteriów umownych. „Warunki ogólne (…)” są standardem Krajowego Forum Chłodnictwa i zaleca się je stosować do wszystkich umów dotyczących sprzedaży i/lub montażu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

KFCh dba o interesy branży w skali międzynarodowej będąc aktywnym członkiem AREA, które zrzesza 23 siostrzane organizacje branżowe z 20 państw unijnych. Poprzez AREA łatwiej dotrzeć do decydentów w Brukseli. Natomiast polskim delegatem w Międzynarodowym Instytucie Chłodnictwa (MICH) jest wysokiej klasy ekspert – dr Marek Michniewicz, powołany do pełnienia tej funkcji przez władze RP m.in. dzięki wstawiennictwu KFCh. Ostatnio MICH udostępnił więcej zasobów merytorycznych w formie elektronicznej. Najciekawsze i najważniejsze pozycje będą przedstawiane członkom Forum.

Głównym punktem Polagry-Tech 2009 był Kongres PRO-CLIMATE oraz zorganizowana przez KFCh na ponad 200-metrowej powierzchni specjalna wystawa urządzeń prezentująca „nowoczesne i energooszczędne rozwiązania w chłodnictwie, klimatyzacji i technice pomp ciepła”. Współgrając z okazałym stoiskiem targowym KFCh oraz z dedykowaną członkom „kawiarenką Krajowego Forum Chłodnictwa”, wystawa pozwoliła zaakcentować wagę naszej branży dla gospodarki oraz profesjonalizm członków Forum.

Międzynarodowy Kongres Ochrony Klimatu w Chłodnictwie, Klimatyzacji i Technice Pomp Ciepła PRO-CLIMATE 2009 odbył się w dniach 14-15 września 2009 w Poznaniu. To bezsprzecznie najważniejsze w Polsce branżowe wydarzenie mijającej dekady dotyczące wszystkich użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz firm instalacyjno-serwisowych. Tematyka Kongresu objęła legislacyjne i ekonomiczne zagadnienia związane z ochroną środowiska w związku z wykorzystywaniem technologii chłodniczych.

Obok Krajowego Forum Chłodnictwa, inicjatorem projektu było Europejskie Partnerstwo na rzecz Energii i Środowiska (EPEE, www.epeeglobal.org). EPEE zrzesza 30 kluczowych europejskich firm branży chłodnictwa i klimatyzacji oraz 10 organizacji branżowych, w tym również AREA. Wsparcia w realizacji Kongresu udzieliły także Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP, www.mtp.pl).

Jednym z podstawowych celów PRO-CLIMATE było uświadomienie osobom kreującym legislację oraz uczestnikom życia gospodarczego faktu, że współczesna gospodarka nie może istnieć bez chłodnictwa i klimatyzacji, zaś nowoczesne chłodnictwo i klimatyzacja nie mogą obejść się bez syntetycznych czynników chłodniczych. Zastąpienie starych urządzeń z czynnikami niszczącymi warstwę ozonową (CFC i HCFC) nowymi systemami opartymi o czynniki HFC, zastosowanie bardziej wydajnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz nowa generacja czynników chłodniczych przyczyniły się do zmniejszenia wpływu chłodnictwa na globalne ocieplenie aż o ok. 60%. Dzięki temu, branża chłodnicza nie może być postrzegana jako zagrożenie dla środowiska naturalnego, lecz jako jeden z sektorów, które dokonały największych postępów w zakresie ochrony klimatu na Ziemi.

Ponadto, podczas Kongresu akcentowano również fakt, że nowoczesność w chłodnictwie objawia się dziś przede wszystkim w trzech płaszczyznach:
• w dążeniu do maksymalizowania efektywności energetycznej, z wykorzystaniem sprawdzonych czynników chłodniczych bezpiecznych dla warstwy ozonowej (co ma bezpośredni związek z oszczędnością energii),
• w zastosowaniu energooszczędnych pomp ciepła, jako czystego i odnawialnego źródła energii (tzw. OZE),
• w zapewnieniu profesjonalnej obsługi serwisowej użytkownika urządzenia chłodniczego i klimatyzacyjnego – od projektu instalacji, poprzez dobór wydajnych komponentów i automatyki, po fachowy montaż oraz kompleksową opiekę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Kongres PRO-CLIMATE odbył się pod mecenatem najwyższych władz polskich i europejskich. Patronatów udzielili ministrowie gospodarki i środowiska, jak również Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek. Opiekę medialną sprawowały wiodące biznesowe media opiniotwórcze, a wśród partnerów branżowych były tak szacowne organizacje jak Business Centre Club oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Wspomniane wyżej działania KFCh już przyniosły wymierne efekty. Udało się bowiem zainteresować branżą chłodnictwa i klimatyzacji media „pozabranżowe” (w tym „Puls Biznesu”) i organizacje reprezentujące użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, jak również licznych przedstawicieli władz państwowych oraz powszechnie znane i szanowane organizacje gospodarcze. Dzięki temu firmy branży chłodnictwa i klimatyzacji zaczynają być postrzegane jako liderzy we wdrażaniu nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań technicznych, jako poważni partnerzy uczestniczący w zrównoważonym rozwoju polskiej gospodarki. Takie bowiem przedsiębiorstwa skupione są w Krajowym Forum Chłodnictwa – firmy będące liderami chłodnictwa i klimatyzacji.

Zmiany we władzach

Zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, uczestnicy Walnego Zebrania Członków KFCh pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie ustępującego Zarządu, w tym sprawozdanie finansowe. Wysoko, choć nie bezkrytycznie, oceniono tradycyjnie dużą aktywność Forum w kontaktach z władzami centralnymi (m.in. konsultacje w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki), organizację Kongresu PRO-CLIMATE, działalność międzynarodową oraz politykę informacyjną.

Niewątpliwym przejawem zadowolenia członków był dalszy kredyt zaufania dla najbardziej aktywnych członków Zarządu: Wacława Maniawskiego, Grzegorza Michalskiego oraz Marka Wawryniuka. W wyborach na VI kadencję otrzymali oni znaczną liczbę głosów i ponownie weszli do Zarządu. Grzegorzowi Michalskiemu znów powierzono funkcję prezesa. Należy też odnotować „powiew świeżości” – do Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego weszło aż 6 osób, które w poprzedniej kadencji nie były członkami władz KFCh.

Nowo wybrany Zarząd KFCh tworzą: Marek Czarnacki (Anmark), Wacław Maniawski (Elektronika), Grzegorz Michalski (GEA Grasso), Jerzy Stachowiak (Masta) oraz Marek Wawryniuk (Termo Schiessl).

W skład siedmioosobowej Rady Nadzorczej weszli: Tadeusz Cherek (Cherek-Chłód), Bolesław Gaziński (Systherm), Robert Grejcz (Emerson), Andrzej Sadowski (DKA Polska), Wojciech Wierzbicki (Iglo-Hurt-Serwis), Leszek Zimmerman (Klima) oraz Andrzej Żółciak (Termopol Ice).

Natomiast „aktywistami” kolegialnego organu zwanego Sądem Dyscyplinarnym KFCh zostali teraz: Paweł Kaleta (Chłodnictwo-Gastronomia P.Kaleta), Daria Kalinowska (Cool), Jan Hapka (ZUCh J.Hapka), Józef Kisielnicki (Kliweko) i Włodzimierz Piekarek (Guentner).

O ekologicznych uregulowaniach prawnych

Blok prelekcji “Szanse i konsekwencje wynikające z ekologicznych uregulowań prawnych” rozpoczął Marek Wawryniuk, następnie przekazując głos gościom – dr Januszowi Kozakiewiczowi z Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu oraz dr Brunonowi Grochalowi z Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła.

Marek Wawryniuk omówił stan prawny w Polsce i Europie wpływający na branżę chłodniczą (rozporządzenia i dyrektywy) wskazując, że środek ciężkości legislacji przenosi się z bezpieczeństwa systemów na troskę o środowisko. W zakresie legislacji F-gazowej wciąż trwają konsultacje w Ministerstwie Środowiska i Gospodarki. Warto odnotować zainteresowanie resortu gospodarki wprowadzeniem legislacji w sposób przyjazny dla przedsiębiorców – zarówno dla branży chłodnictwa i klimatyzacji, jak i dla operatorów.

Przypomniano także, iż do 4 lipca 2011 r. jako tymczasowe certyfikaty „F-gazowe” honorowane są „ozonowe” świadectwa kwalifikacji. Zwrócono również uwagę, że zgodnie z art. 10 Rozporządzenia o F-gazach nr 842/2006 Komisja Europejska prowadzi ocenę efektów jego wdrażania. Wyniki będą znane przed lipcem 2011 r. Jeśli okaże się, że Rozporządzenie nie przyczyniło się do zauważalnej redukcji emisji czynników HFC, to lobby „ekologiczne” może uzyskać dodatkową oręż w forsowaniu wycofania F-gazów na rzecz czynników naturalnych. Uspokojono zebranych, że jeśli nawet miałoby do tego dojść, to dopiero w perspektywie dziesięciu lub kilkunastu lat.

Następnie Marek Wawryniuk omówił legislację o SZWO, mówiąc o nowym „ozonowym” rozporządzeniu unijnym i wskazując niespójności między tym dokumentem a rozporządzeniem „F-gazowym”. Ostatnim punktem tej prezentacji było zagadnienie pomp ciepła jako odnawialnego źródła energii (OZE). Przedstawiono bieżące działania KFCh na rzecz traktowania pomp ciepła przez polskie władze na równi z innymi OZE oraz objęcia ich legislacją F-gazową, m.in. w odniesieniu do obowiązkowej certyfikacji personelu i firm. Niemniej ważne jest też zapewnienie współfinansowania zakupu i montażu pomp ciepła ze środków np. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Forum już podjęło określone działania w tej mierze.

Doc. dr hab. Janusz Kozakiewicz z Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu rozwinął temat ustawy “ozonowej” i nowego unijnego Rozporządzenia o SZWO (nr 1005/2009). Przedstawił bardzo ciekawą prezentację dotyczącą trudności wynikających z interpretacji tych aktów prawnych i wyjaśnił szereg wątpliwości (zarówno podczas samej prelekcji, jak i odpowiadając na pytania z sali). Omówił istotne punkty rozporządzenia “ozonowego” (m.in. zasadniczą różnicę między regeneracją a recyklingiem HCFC, precyzyjną definicję substancji kontrolowanych), problemy i zasady postępowania z czynnikami HCFC (R22) oraz kwestię kontroli celnych.

Następnie głos zabrał dr inż. Brunon Grochal reprezentujący Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła. Wskazał na problem braku pomp ciepła w polskim prawie oraz nowe perspektywy, które otwiera implementacja tzw. Dyrektywy OZE (WE/28/2009) uchwalonej przez Parlament Europejski w pierwszej połowie ub.r. Omówił najważniejsze zapisy tej dyrektywy – m.in. wymogi dotyczące certyfikacji instalatorów oraz podsumował najnowsze, ciekawe rozwiązania technologiczne z zakresu pomp ciepła.

Projekty międzynarodowe z udziałem KFCh

Przedstawiono ogólne zasady współpracy KFCh z organizacjami europejskimi w ramach projektu Real Skills Europe oraz Ref Train. Real Skills Europe jest to europejski projekt redukcji wycieków czynników chłodniczych, zaplanowany na lata 2009-2011, zainicjowany przez Brytyjski Instytut Chłodnictwa, a współfinansowany przez Unię Europejską. Joanna Ryńska wyjaśniła główne działania realizowane w ramach tego przedsięwzięcia. Obejmują one skonsultowanie i przygotowanie materiałów informacyjnych oraz wytycznych i modułów szkoleniowych on-line, które – podnosząc poziom wiedzy operatorów i instalatorów – przyczynią się do redukcji poziomu wycieków czynników chłodniczych. Krajowe Forum Chłodnictwa jest jednym z Partnerów realizujących to przedsięwzięcie. Pokrótce zapowiedziano także projekt Ref Train, mający na celu wdrożenie szkoleń on-line z zakresu chłodnictwa. Będzie on realizowany przez KFCh we współpracy z kilkoma zagranicznymi partnerami od końca 2010 r.

Następnie Grzegorz Michalski omówił współpracę KFCh z Europejskim Stowarzyszeniem Klimatyzacji i Chłodnictwa (AREA), akcentując wyniki Walnego Zebrania tej organizacji, które odbyło się w Krakowie na początku maja 2010 r. Przedstawiono zagadnienia będące przedmiotem dyskusji podczas obrad, w tym postulaty AREA dla Komisji Europejskiej, czyli m.in. objęcie regulacją F-gazową urządzeń o napełnieniu od 1 kg, zastosowanie legislacji F-gazowej do chłodnictwa mobilnego, kwestię pomp ciepła w kontekście certyfikacji personelu, itp.

Propozycje wyższych uczelni dla branży chłodnictwa i klimatyzacji

Kolejna część Zebrania to wystąpienia gości reprezentujących polskie uczelnie wyższe. Ofertę wydziałów swoich uczelni prezentowali dr inż. Zenon Bonca z Politechniki Gdańskiej, prof. Władysław Kasieczka z Politechniki Łódzkiej oraz dr inż. Wiesław Gazda z Politechniki Śląskiej. Zgodnie wskazali na nowy model nauczania (studia stacjonarne dwustopniowe) oraz zaalarmowali o – niestety – obniżającej się jakości kształcenia. Jako szczególnie istotną ofertę dla przemysłu przedstawili prowadzone na swoich wydziałach badania aplikacyjne, m.in. badania wymienników mikrokanałowych i mikrosiłowni (Politechnika Gdańska); fluidyzacja (rurki cieplne), stosowanie czynników chłodniczych w kogeneracji i zapobieganie rozwojowi bakterii Legionella w klimatyzacji (Politechnika Łódzka); stosowanie OZE w budynkach (Politechnika Śląska). Dr Bonca wskazał także na profesjonalną ofertę szkoleniową, diagnostyczną i translatorską oferowaną przez jego ośrodek.

Krajowe Forum Chłodnictwa jako organizacja biznesowa

Na Zebranie zaproszono wielu gości powiązanych ze środowiskiem biznesowym. Jako pierwszy głos zabrał Jacek Koziaczy z firmy Creditreform, wyjaśniając „Dlaczego warto korzystać z raportów wywiadowni gospodarczych”. Zakres usług wywiadowni przedstawiono m.in. pod kątem raportów gospodarczych. Prelegent objaśnił wskaźniki, które przynoszą najbardziej wiarygodne informacje o kontrahencie i jego kondycji (np. indeks zdolności płatniczych). Warto dodać, że członkowie Forum od wielu lat mogą korzystać ze specjalnej oferty Creditreform.

Bardzo ciekawy temat omówił dr Mieczysław Bąk, Zastępca Sekretarza Generalnego ds. Polityki Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej. W prelekcji „Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo – dobre praktyki laureatów programu Krajowej Izby Gospodarczej” wyjaśnił ideę biznesu społecznie odpowiedzialnego. Wskazał wytyczne, którymi kieruje się KIG zgodnie z zasadami panującymi w Unii Europejskiej oraz omówił zasady programu Fair Play. W Krajowym Forum Chłodnictwa nie brakuje laureatów tego programu.

O ważkim dla wszystkich stowarzyszeń problemie, jakim jest „Wpływ organizacji na legislację” mówił Ryszard Pazdan – Prezes firmy Atmoterm, a zarazem Przewodniczący Komisji ds. Zmian Klimatycznych i Ryzyk Środowiskowych Business Centre Club (BCC). Przez pryzmat doświadczeń BCC, Pan Pazdan stwierdził, że niezależnie od statusu i prestiżu organizacji biznesowej, niezwykle trudno jest przebić się ze skutecznym oddziaływaniem na kształt ustaw. Przedstawił też ogólną zasadę systemu MORS – Modułu Oceny Ryzyk Środowiskowych, dzięki któremu łatwiej będzie lobbować na odpowiednim etapie tworzenia prawa.

Szkolenia realizowane pod patronatem Forum w Regionalnych Centrach Szkoleń i Certyfikacji KFCh

Jerzy Stachowiak podsumował kursy zrealizowane w 2009 r. w Regionalnych Centrach Szkoleń i Certyfikacji KFCh oraz przedstawił bieżącą ofertę edukacyjną. W ubiegłym roku w pięciu ośrodkach przeszkolono 321 osób, a w latach 2006-2009 łącznie było to ponad 1.600 osób. Dla członków Forum koszt szkolenia objęty jest rabatem w wysokości 100 zł/os. Jerzy Stachowiak zapowiedział też, że powstanie rozbudowany projekt szkoleniowy, obejmujący szkolenia dotychczasowe i certyfikację F-gazową. Niewykluczone, że przedsięwzięcie to otrzyma dofinansowanie unijne, co znacząco zredukuje koszt uczestniczenia w szkoleniu przez członków KFCh.

Egzekwowanie legislacji o F-gazach i SZWO przez Inspekcję Ochrony Środowiska

Analizę aktów prawnych określających obowiązki dotyczące czynników chłodniczych z punktu widzenia organów kontrolnych przedstawił Krzysztof Pietrzak z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Omówiono m.in. kwestię odpowiedzialności za ponoszenie opłat za korzystanie ze środowiska oraz przedstawiono precyzyjne definicje stosowanych pojęć.

Propozycje Członków KFCh odnośnie działalności Związku i sprawy różne

Ze względu na bogaty program, po ożywionej dyskusji stwierdzono, że wszelkie propozycje Członków dotyczące funkcjonowania Krajowego Forum Chłodnictwa oraz inicjatyw, których Związek powinien się podjąć – zostaną przesłane pocztą elektroniczną do Biura KFCh. Nowe władze zadbają, aby wszystkie dobre pomysły zostały szybko wdrożone w życie. Spotkanie zakończyło się tradycyjną uroczystą kolacją, w czasie której nie zabrakło owocnych rozmów kuluarowych.

Opr. Joanna Ryńska; red. Michał Dobrzyński
Źródło: Krajowe Forum Chłodnictwa