Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa 2009 5 czerwca 2009 r. Centrum Kongresowe Hotel OSSA k. Rawy Mazowieckiej. (relacja uzupełniona)


W pierwszy piątek czerwca 2009 r. odbyło się doroczne Walne Zebranie Członków KFCh. Tym razem gościliśmy w Centrum Kongresowym Hotelu OSSA k/Rawy Mazowieckiej. W spotkaniu uczestniczyło prawie 100 osób.
Prezes Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa Pan Grzegorz Michalski (Gea Grasso) przywitał zebranych i oficjalnie otworzył obrady. Obok coraz liczniejszego grona członków KFCh, tradycyjnie w spotkaniu Forum uczestniczyły branżowe media, świat nauki – profesorowie polskich uczelni kształcących w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji, jak również przedstawiciele organizacji branżowych i władz.
Przewodniczenie obradom powierzono Panu Andrzejowi Sadowskiemu (DKA Polska). Funkcję Sekretarza jak zwykle przypisano Michałowi Dobrzyńskiemu (Biuro KFCh), natomiast członkami Komisji Skrutacyjnej zgodzili się zostać Pan Grzegorz Więcek (AGD Serwis ZUH – świeżo przyjęty członek Forum) i Pan Przemysław Dornowski (Geoclima).

Reprezentacja KFCh

W styczniu 2008 r. Krajowe Forum Chłodnictwa zrzeszało 100 firm. W ciągu kolejnych 12 miesięcy znów pobiliśmy rekord, przyjmując do naszego grona 23 nowe przedsiębiorstwa (o 2 więcej niż rok wcześniej)! Liczba członków Forum na koniec 2008 r. wzrosła o jedną piątą, prawie osiągając ambitny cel 125 firm. Naszym celem do 2012 r. jest zrzeszanie 240 firm.
Członkowie Forum dysponują placówkami w ponad 60 miastach Polski. Ich łączne zatrudnienie sięga 3,5 tys. osób, a zagregowane obroty przekraczają 1,5 miliarda złotych.
Reprezentujemy bardzo szeroką społeczność i wspólnie stanowimy ogromną siłę w Polsce i zagranicą. KFCh jest jedyną polską organizacją sektora chłodnictwa i klimatyzacji, która aktywnie współpracuje z partnerskimi stowarzyszeniami branżowymi w Europie oraz która jest dobrze rozpoznawalna w Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim. Ponad 70% członków Forum to typowe zakłady instalacyjne i serwisowe. Wybrani przez Walne Zebranie właściciele i szefowie tych firm współuczestniczą w kierowaniu Związkiem pełniąc ważne funkcje w statutowych organach władzy Forum: w Zarządzie, w Radzie Nadzorczej i w Sądzie Dyscyplinarnym. Przedstawiciele firm serwisowych są także zaangażowani w prace Zespołu ds. Legislacji oraz Zespołu ds. Szkoleń i Certyfikacji. Wśród członków Forum są również firmy handlowe, hurtownicy i producenci. Około 80% naszych członków to małe i średnie przedsiębiorstwa.
Od początku istnienia podkreślamy, że Krajowe Forum Chłodnictwa jest otwarte dla wszystkich firm odznaczających się rzetelnością i profesjonalizmem. Wartość obrotów lub zysków ani liczba pracowników nigdy nie stanowiły przeszkody do przystąpienia do Forum. Do naszego Związku należy wiele małych, kilkuosobowych firm, a także kilka jednoosobowych. Największą grupę – bo aż ponad 48% – stanowią przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób, a co czwarty członek Forum dysponuje zespołem kilkunastu pracowników. Pozostałe ok. 27% to firmy zatrudniające więcej niż 20 osób, przy czym tylko kilka z nich przekracza liczbę 100 pracowników. Wszyscy mają w Forum jednakowe prawa – mimo, że większe przedsiębiorstwa płacą wyższe składki.

Tematyka Walnego Zebrania

Podczas spotkania omówiono m.in. tak ważne kwestie jak sytuacja w branży chłodnictwa i klimatyzacji w Europie – bazując na kontaktach Forum ze Europejskim Stowarzyszeniem Klimatyzacji i Chłodnictwa AREA oraz Europejskim Partnerstwem na rzecz Energii i Środowiska (EPEE). Stwierdzono, że sytuacja firm w Polsce jest generalnie lepsza, niż warunki rynkowe w innych krajach unijnych. Spore nadzieje dla firm instalacyjno-serwisowych oraz handlowych rodzi także konieczność wycofania czynnika R22 oraz sukcesywnie wprowadzane w życie obowiązki użytkowników urządzeń pracujących w oparciu o czynniki HFC.
Zaprezentowano statystyki zużycia czynników HCFC i HFC w Europie w 2007 i 2008 r. oraz przedstawiono perspektywy stosowania syntetycznych czynników chłodniczych. Według najświeższych informacji, w Europie istnieją mocne naciski, aby objąć czynniki HFC ograniczeniami zużycia podobnymi do tych, które dziś obowiązują substancje HCFC. Niemniej jednak, według dobrze „wtajemniczonego” dr doc. hab. Janusa Kozakiewicza – Dyrektora Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK) wprowadzenie takich obostrzeń w odniesieniu do HFC – jeśli zostanie uchwalone – to może stać się faktem dopiero w perspektywie 20 lat. Nie ma to więc wpływu na bieżącą i średnioterminową działalność branży chłodnictwa i klimatyzacji. Kluczowe wielkości zużycia syntetycznych czynników chłodniczych w Europie (nie w UE) do zastosowań w chłodnictwie i klimatyzacji przedstawia poniższa tabela:

Jak widać, łączne zużycie syntetycznych czynników chłodniczych w chłodnictwie i klimatyzacji kształtowało się na poziomie niespełna 80 tys. ton. Ogromny odsetek tego zużycia przypada na klimatyzację komfortu w samochodach. Przemysł motoryzacyjny w Europie zużył w 2008 r. aż 25.000 ton R134a, co stanowi prawie 40% łącznego wykorzystania wszystkich czynników z grupy HFC (63.500 ton). Mając to na uwadze, władze Unii Europejskiej porozumiały się z producentami samochodów – ustalając, że począwszy od stycznia 2011 r. do klimatyzacji nowych pojazdów będą stosowane wyłącznie czynniki chłodnicze charakteryzujące się współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego GWP mniejszym niż 150. Dla porównania – współczynnik GWP dla R134a wynosi 1300. Europejscy producenci aut będą wykorzystywać prawdopodobnie całkiem nowego czynnika, specjalnie stworzonego na te potrzeby, oznaczonego tajemniczym symbolem HFO-1234yf. Jego współczynnik GWP wynosi zaledwie 4. Wyraźnie obserwowany jest wzrost zużycia czynnika R410A w nowych instalacjach, kosztem zmniejszenia ilości stosowania R407C. Zastanawia także relatywnie niewielkie zastosowanie.
Następnie podsumowano także wymogi certyfikacyjne dla personelu i firm w zakresie czynników HFC oraz skomentowano konsekwencje i szanse jakie rodzi wprowadzana nowa legislacja ekologiczna. Ze względu na opóźnienia w przygotowywaniu nowej ustawy ozonowej oraz ustawy F-gazowej, w okresie od lipca 2009 r. do końca czerwca 2011 r. za tymczasowe certyfikaty personalne w odniesieniu do czynników HFC uznane będą świadectwa kwalifikacji uzyskane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową z 2004 r. Właściwe i „pełnowartościowe” certyfikaty F-gazowe dla osób i firm będzie można uzyskać dopiero po określonym czasie po wydaniu i wejściu w życie polskich ustaw i rozporządzeń wykonawczych wydanych przez ministrów. Według naszych szacunków – nie będzie to wcześniej niż na początku 2010 r.
Przypomniano cel i kluczowe postanowienia wypracowanych przez KFCh ogólnych warunków dostaw i montażu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Korzystanie z „ogólnych warunków” stworzonych przez Forum z pewnością będzie pomocne firmom instalacyjno-serwisowym, lecz przyniesie korzyści także inwestorom i użytkownikom instalacji. Stosowanie tych zasad ma bowiem na celu przyjęcie wysokich standardów dla całej branży. Później, zebrani mieli możliwość poznania ważnych zmian w zrewidowanej normie EN-PN 378, jak również uzyskali informację nt. szkoleń organizowanych pod patronatem Forum w pięciu regionalnych Centrach Szkoleń i Certyfikacji KFCh. Do tej pory we wszystkich ośrodkach KFCh przeszkolono łącznie ok. 3.000 osób. Plany kursów na drugie półrocze 2009 r. zamieszczono w serwisie internetowym www.forum-chlodnictwa.org.pl, w zakładce „szkolenia i certyfikacja”.
Kolejny punkt programu to zaprezentowanie planu marketingowego Krajowego Forum Chłodnictwa na lata 2009-2011. Jednym z najważniejszych działań zaplanowanych na bieżący rok jest „Międzynarodowy Kongres PRO-CLIMATE: Ochrona Klimatu w Chłodnictwie, Klimatyzacji i Technice Pomp Ciepła”. Oprócz Krajowego Forum Chłodnictwa, jego współorganizatorami są Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz EPEE, czyli Europejskie Partnerstwo na rzecz Energii i Środowiska. Ten dwudniowy Kongres odbędzie się podczas tegorocznych targów Polagra-Tech w Poznaniu, w dniach 14-15 września br. Warto postarać się o zaproszenia, bo po prostu trzeba tam być! Członkowie Forum mają zapewniony bezpłatny udział. Szczegóły na www.proclimate.pl.
Na potrzeby targów Polagra-Tech i Kongresu PRO-CLIMATE, Krajowe Forum Chłodnictwa przygotuje kompleksowy katalog członków KFCh. Będzie to istotny element promocyjny dla członków Związku, zarówno dla dużych i średnich przedsiębiorstw, ale zwłaszcza dla małych, kilku- i kilkunastoosobowych firm, które w Forum przeważają. Katalog umożliwi im dotarcie z ofertą do całkiem nowej grupy potencjalnych klientów, którzy wiedzą, że Forum zrzesza wyłącznie rzetelne i profesjonalne firmy – liderów branży chłodnictwa i klimatyzacji. Katalog członków KFCh będzie dystrybuowany do szerokiego grona adresatów.
Ponadto, zebrani mieli okazję wysłuchać ciekawej prezentacji nt. organizacji usługi serwisowej na poziomie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalności na przykładzie organizacji usługi dla systemu klimatyzacji w pomieszczeniu o bardzo dużej emisji zysków ciepła (serwerownia, data center). Prezentacja ta została zamieszczona w serwisie internetowym Krajowego Forum Chłodnictwa i jest dostępna dla wszystkich członków KFCh. Dopełnieniem były interesujące prezentacje Panów Profesorów z kilku krajowych politechnik, podczas których przedstawiono oferty uczelni wyższych mające na celu wykształcenie nowoczesnych kadr chłodnictwa i klimatyzacji. Oczywiście wywiązała się dyskusja nt. współpracy firm z branży z ośrodkami naukowymi. Środowisko akademickie apeluje, aby umożliwiać studentom uczestniczenie w praktykach zawodowych.

Coś dla duszy i brzucha…

Zgodnie z tradycją, po zakończeniu części oficjalnej kontynuowano dyskusje podczas uroczystej kolacji w hotelowej restauracji. Wielu skorzystało z tej unikalnej możliwości nawiązania znajomości oraz poszerzenia kontaktów handlowych i towarzyskich z kolegami z branży. Liczymy, że na Walnym Zebraniu Członków KFCh w 2010 r. spotkamy się w równie szacownym, ale jeszcze bardziej licznym gronie! Ale wcześniej – prosimy zarezerwować sobie czas na Kongres PRO-CLIMATE: 14-15 września 2009 r. Podzielmy się tą informacją z zaprzyjaźnionymi firmami z branży i z klientami – operatorami urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Michał Dobrzyński, Dyrektor Biura
Krajowe Forum Chłodnictwa
ul. Matuszewska 14, Bud. B9, 03-876 Warszawa
tel.: +48-600-281-279, biuro@forum-chlodnictwa.org.pl
fax: +48-222-012-123, www.forum-chlodnictwa.org.pl
tel.: +48-223-926-399, www.proclimate.pl