Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa 2009 5 czerwca 2009 r. Centrum Kongresowe Hotel OSSA k. Rawy Mazowieckiej.


W pierwszy piątek czerwca 2009 r. odbyło się doroczne Walne Zebranie Członków KFCh. Tym razem gościliśmy w Centrum Kongresowym Hotelu OSSA k/Rawy Mazowieckiej. W spotkaniu uczestniczyło prawie 100 osób.
Prezes Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa Pan Grzegorz Michalski (Gea Grasso) przywitał zebranych i oficjalnie otworzył obrady. Obok coraz liczniejszego grona członków KFCh, tradycyjnie w spotkaniu Forum uczestniczyły branżowe media, świat nauki – profesorowie polskich uczelni kształcących w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji, jak również przedstawiciele organizacji branżowych i władz.
Przewodniczenie obradom powierzono Panu Andrzejowi Sadowskiemu (DKA Polska). Funkcję Sekretarza jak zwykle przypisano Michałowi Dobrzyńskiemu (Biuro KFCh), natomiast członkami Komisji Skrutacyjnej zgodzili się zostać Pan Grzegorz Więcek (AGD Serwis ZUH – świeżo przyjęty członek Forum) i Pan Przemysław Dornowski (Geoclima).

Reprezentacja KFCh

W styczniu 2008 r. Krajowe Forum Chłodnictwa zrzeszało 100 firm. W ciągu kolejnych 12 miesięcy znów pobiliśmy rekord, przyjmując do naszego grona 23 nowe przedsiębiorstwa (o 2 więcej niż rok wcześniej)! Liczba członków Forum na koniec 2008 r. wzrosła o jedną piątą, prawie osiągając ambitny cel 125 firm. Naszym celem do 2012 r. jest zrzeszanie 240 firm.
Członkowie Forum dysponują placówkami w ponad 60 miastach Polski. Ich łączne zatrudnienie sięga 3,5 tys. osób, a zagregowane obroty przekraczają 1,5 miliarda złotych.
Reprezentujemy bardzo szeroką społeczność i wspólnie stanowimy ogromną siłę w Polsce i zagranicą. KFCh jest jedyną polską organizacją sektora chłodnictwa i klimatyzacji, która aktywnie współpracuje z partnerskimi stowarzyszeniami branżowymi w Europie oraz która jest dobrze rozpoznawalna w Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim. Ponad 70% członków Forum to typowe zakłady instalacyjne i serwisowe. Wybrani przez Walne Zebranie właściciele i szefowie tych firm współuczestniczą w kierowaniu Związkiem pełniąc ważne funkcje w statutowych organach władzy Forum: w Zarządzie, w Radzie Nadzorczej i w Sądzie Dyscyplinarnym. Przedstawiciele firm serwisowych są także zaangażowani w prace Zespołu ds. Legislacji oraz Zespołu ds. Szkoleń i Certyfikacji. Wśród członków Forum są również firmy handlowe, hurtownicy i producenci. Około 80% naszych członków to małe i średnie przedsiębiorstwa.
Od początku istnienia podkreślamy, że Krajowe Forum Chłodnictwa jest otwarte dla wszystkich firm odznaczających się rzetelnością i profesjonalizmem. Wartość obrotów lub zysków ani liczba pracowników nigdy nie stanowiły przeszkody do przystąpienia do Forum. Do naszego Związku należy wiele małych, kilkuosobowych firm, a także kilka jednoosobowych. Największą grupę – bo aż ponad 48% – stanowią przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób, a co czwarty członek Forum dysponuje zespołem kilkunastu pracowników. Pozostałe ok. 27% to firmy zatrudniające więcej niż 20 osób, przy czym tylko kilka z nich przekracza liczbę 100 pracowników. Wszyscy mają w Forum jednakowe prawa – mimo, że większe przedsiębiorstwa płacą wyższe składki.

Tematyka Walnego Zebrania

Szczegółową relację z Walnego Zebrania Członków KFCh przedstawimy niedługo. Aby już dziś zachęcić do jej lektury – zasygnalizujemy, że podamy w niej informacje m.in. o takich ważnych kwestiach jak: sytuacja w branży chłodnictwa i klimatyzacji w Europie, na podstawie kontaktów ze stowarzyszeniem AREA oraz Europejskim Partnerstwem na rzecz Energii i Środowiska (EPEE), statystyki zużycia czynników HCFC i HFC w Europie w 2007 i 2008 r., perspektywy stosowania syntetycznych czynników chłodniczych, wymogi certyfikacyjne dla personelu i firm w zakresie czynników HFC, szanse i konsekwencje legislacji ekologicznej, wypracowane przez KFCh ogólne warunki dostawy i montażu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, szkolenia organizowane pod patronatem Forum w regionalnych Centrach Szkoleń i Certyfikacji KFCh, zrewidowana norma EN-PN 378.
Podczas zebrania przedstawiono także zarys „Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska w Chłodnictwie, Klimatyzacji i Technice Pomp Ciepła PRO-CLIMATE 2009”. Oprócz Krajowego Forum Chłodnictwa, współorganizatorami są Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz EPEE, czyli Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Energii i Środowiska. Ten dwudniowy Kongres odbędzie się podczas tegorocznych targów Polagra-Tech w Poznaniu, w dniach 14-15 września br. Warto postarać się o zaproszenia, bo warto tam być! Szczegóły na www.proclimate.pl. Członkowie Forum mają zapewniony bezpłatny udział.
Uczestnicy spotkania mieli także okazję wysłuchać ciekawej prezentacji nt. organizacji usługi serwisowej na poziomie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalności na przykładzie organizacji usługi dla systemu klimatyzacji w pomieszczeniu o bardzo dużej emisji zysków ciepła (serwerownia, data center). Prezentacja ta została zamieszczona w serwisie internetowym Krajowego Forum Chłodnictwa i jest dostępna dla wszystkich członków KFCh. Dopełnieniem były interesujące prezentacje Panów Profesorów z kilku krajowych politechnik, podczas których przedstawiono oferty uczelni wyższych mające na celu wykształcenie nowoczesnych kadr chłodnictwa i klimatyzacji. Oczywiście wywiązała się dyskusja nt. współpracy branży z ośrodkami naukowymi…

Coś dla duszy i brzucha…

Zgodnie z tradycją, po zakończeniu części oficjalnej kontynuowano dyskusje podczas uroczystej kolacji w hotelowej restauracji. Wielu skorzystało z tej unikalnej możliwości nawiązania znajomości oraz poszerzenia kontaktów handlowych i towarzyskich z kolegami z branży. Liczymy, że na Walnym Zebraniu Członków KFCh w 2010 r. spotkamy się w równie szacownym, ale jeszcze bardziej licznym gronie! Ale wcześniej – prosimy zarezerwować sobie czas na Kongres PRO-CLIMATE: 14-15 września 2009 r. Podzielmy się tą informacją z zaprzyjaźnionymi firmami z branży i z klientami – operatorami urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Michał Dobrzyński, Dyrektor Biura
Krajowe Forum Chłodnictwa
ul. Matuszewska 14, Bud. B9, 03-876 Warszawa
tel.: +48-600-281-279, biuro@forum-chlodnictwa.org.pl
fax: +48-222-012-123, www.forum-chlodnictwa.org.pl
tel.: +48-223-926-399, www.proclimate.pl