W dniu 30 maja 2008 r. odbyło się doroczne Walne Zebranie Członków KFCh. Tym razem „bawiliśmy” w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka Wellness & SPA w Jachrance pod Warszawą. Na spotkanie przybyła rekordowa liczba około stu osób!


Prezes Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa Pan Wojciech Żmigrodzki (Danfoss) przywitał zebranych i oficjalnie otworzył obrady. Obok coraz liczniejszego grona członków KFCh, tradycyjnie w spotkaniu Forum uczestniczył świat nauki – profesorowie polskich uczelni kształcących w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji, a także przedstawiciele organizacji branżowych i władz państwowych. Dopisali także laureaci III edycji ogólnokrajowego konkursu prac dyplomowych KFCh, którzy zjawili się w komplecie. Wszystkiemu bacznie przyglądały się media branżowe.
Kilka minut zajęły standardowe formalności: wybór Prezydium i Komisji Skrutacyjnej, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad… Przewodniczenie obradom powierzono Panu Andrzejowi Sadowskiemu (DKA Polska). Funkcją Sekretarza jak zwykle „uraczono” Michała Dobrzyńskiego (Biuro KFCh), natomiast członkami Komisji Skrutacyjnej zgodzili się zostać Pan Leszek Zimmerman (Klima, Łomianki) i Pan Jerzy Majdan (Montostal, Warszawa).

Reprezentacja KFCh

W pierwszym wystąpieniu Michał Dobrzyński przedstawił zakres reprezentacji Krajowego Forum Chłodnictwa. Zaczął słowami: „Jesteśmy największą, najstarszą, najbardziej doświadczoną i najbardziej efektywnie funkcjonującą organizacją dbającą o interesy polskich przedsiębiorstw sektora chłodnictwa i klimatyzacji nieprzerwanie od 8 lat. (…) Dbamy o integrację całego sektora (…).”. Forum wypełnia to trudne zadanie skutecznie lobbując i uczestnicząc w tworzeniu dobrych podstaw prawnych umożliwiających dalszy konsekwentny rozwój branży oraz przeciwdziałając nieuczciwej konkurencji.
Władze krajowe, instytucje Unii Europejskiej oraz organizacje pozarządowe znajdują w KFCh wiarygodnego partnera do dyskusji i konsultacji w zakresie wszelkich ważnych dla nas zagadnień. Natomiast członkowie Forum posługujący się logo KFCh przynoszą chlubę całej branży. To cenieni pracodawcy, rzetelni kontrahenci oraz aktywni uczestnicy życia gospodarczego i społecznego w regionach, w których działają. Forum zrzesza liderów rozwoju technologicznego i organizacyjnego, firmy zatrudniające najlepszych profesjonalistów w swej dziedzinie.
Odrobina statystyki… Forum zostało utworzone w maju 2000 r. przez 17 przedsiębiorstw. W dniu Walnego Zebrania w 2008 r. Związek liczył już 117 członków, czyli dokładnie o 100 firm więcej.
Od dwóch lat obserwuje się zdecydowany przyrost liczby członków: w 2006 r. przyjęto 18 nowych członków, w 2007 r. – 21, a do końca maja br. do Forum przyłączyło się już kolejnych 17 firm. Obecnie Krajowe Forum Chłodnictwa zrzesza ok. 120 przedsiębiorstw z 55 miast Polski, zatrudniających łącznie ponad 3.000 osób i osiągających przychody przekraczające miliard złotych. „Trzon” Forum stanowią firmy specjalizujące się w projektowaniu, instalowaniu i serwisowaniu urządzeń; taką działalność prowadzi czterech na pięciu członków KFCh. Do Forum należą także renomowani producenci, dystrybutorzy oraz typowe firmy handlowe.
Mniej więcej 80% członków KFCh to małe i średnie przedsiębiorstwa. Dominują firmy osiągające roczne przychody w przedziale 1-10 mln zł (45% ogółu). Co piąta notuje obroty większe niż 10 mln zł, ale również co piąta deklaruje przychody z przedziału 0,5-1 mln zł. Nieco ponad 15% stanowią firmy o obrotach mniejszych niż 0,5 mln zł.
Ciekawe spostrzeżenia przynosi także porównanie struktury własności. Prawie połowa (47%) członków Forum działa jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, niespełna jedna trzecia (32%) funkcjonuje na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zaś spółki osobowe – cywilne i jawne – stanowią łącznie 17% ogółu (po 8,5%). Ponadto, znajdziemy w KFCh także 4 spółki akcyjne oraz 1 spółkę komandytową.
Sprawozdania władz KFCh
Po tym krótkim wstępie, przewodniczący poszczególnych statutowych organów Forum przedstawili sprawozdania z działalności. Jako pierwszy Pan Wojciech Żmigrodzki podsumował kluczowe sprawy, którymi Zarząd zajmował się w minionym roku.
Przypomniał, że działania loobbyingowe Forum sięgają znacznie dalej niż rodzime ministerstwa i Sejm. Już 2-3 lata temu propozycje legislacyjne KFCh były uwzględniane przez Komisję Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego podczas prac nad rozporządzeniem o f-gazach (dotyczącym czynników HFC). W 2007 r. Forum dało się również poznać z dobrej strony Komisji Europejskiej, podczas spotkań mających na celu m.in. utworzenie ogólnoeuropejskiego systemu certyfikacji personelu i firm branży chłodnictwa i klimatyzacji. Ponadto, Konsultant KFCh – Prof. Dariusz Butrymowicz – uczestnicząc w pracach międzynarodowych „ekologiczno-chłodniczych” zespołów roboczych ONZ przyczynił się do zwrócenia uwagi świata na problem zmian klimatycznych. Bezpośrednim skutkiem pracy tej grupy naukowców było przyznanie nagrody Nobla w dziedzinie ochrony środowiska właśnie w związku z globalnym ociepleniem.
Współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi, Krajowe Forum Chłodnictwa jest dla polskich władz głównym partnerem do konsultacji podczas opracowywania wszelkich regulacji mogących mieć wpływ na funkcjonowanie branży chłodnictwa i klimatyzacji. Umożliwia to stały dobry kontakt z resortami środowiska, gospodarki, rolnictwa oraz infrastruktury. Pod koniec 2007 r. Ministerstwo Gospodarki zwróciło się także z prośbą o zgłoszenie propozycji zmian legislacyjnych mających na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i znoszących zbędne bariery funkcjonowania przedsiębiorstw.
Od marca 2007 r. działa kilkunastoosobowy Zespół ds. Legislacji KFCh. Ta grupa robocza zajęła się opiniowaniem kolejnych Rozporządzeń Komisji Europejskiej, wydawanych jako przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, czyli czynników chłodniczych z grupy HFC. To bezsprzecznie jeden z najważniejszych aktów prawnych dla naszego sektora, mający ogromny wpływ na nasz rozwój w najbliższych latach.
Trzeba podkreślić, że wbrew pozorom – z punktu widzenia branży chłodnictwa i klimatyzacji – powinien to być pozytywny wpływ. Nowa legislacja promuje bowiem rzetelne firmy i dobrych fachowców, wprowadzając dawno oczekiwany system certyfikacji osób i firm. Umożliwia rodzimym przedsiębiorstwom realizację prac monterskich i serwisowych poza granicami Polski. Promuje ograniczanie emisji czynników chłodniczych, jednocześnie obarczając większością obowiązków (i ew. sankcji za nieprzestrzeganie tych wymogów) samych użytkowników instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Ponadto, nowe prawo przyczyni się do zwiększenia ilości prac serwisowych, co bezpośrednio przełoży się na wzrost dochodów serwisantów, pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne, ale też znacznie zmniejszy awaryjność instalacji, ku zadowoleniu ich użytkowników.
Coraz częściej podnoszony jest alarm w sprawie niedoboru wykwalifikowanej kadry. Z tego powodu Forum zaprasza do współpracy polskie uczelnie techniczne kształcące w dziedzinie techniki chłodniczej. Istnieje potrzeba systemowej promocji zagadnień związanych z chłodnictwem i klimatyzacją, aby większa liczba studentów wybierała kierunki związane z naszą branżą. Forum zainicjowało także szeroką dyskusję mającą na celu uwzględnienie w programach kształcenia najważniejszych potrzeb i oczekiwań firm działających w sektorze chłodnictwa i klimatyzacji. Podobnemu celowi, tj. wspieraniu zdolnych studentów i promocji branży, służą ogólnopolskie konkursy prac dyplomowych organizowane przez KFCh w dwuletnich cyklach.
Dbając o ogólny rozwój całej branży chłodnictwa i klimatyzacji w Polsce, Forum dokłada szczególnych starań dla zapewnienia konkretnych korzyści swoim członkom. Ma to bezpośredni wymiar finansowy w postaci różnego rodzaju upustów. Są też trudniej mierzalne korzyści, w wymiarze marketingowym i organizacyjnym.
Logo KFCh to uznany na rynku symbol profesjonalizmu i uczciwości zawodowej. Wiele firm wykorzystuje ten fakt do wzmocnienia swojego wizerunku, umieszczając emblemat Forum na papierze firmowym i wizytówkach, w ofertach i serwisach internetowych, w swoich siedzibach i na stoiskach targowych, a nawet na samochodach służbowych. To przypomina o przestrzeganiu przez członków KFCh postanowień „Branżowego kodeksu etycznego”, potwierdzając szacunek dla wartości uznanych za szczególnie cenne podczas kontaktów z pracownikami, klientami, kontrahentami i konkurencją, a także w stosunku do właścicieli, społeczności lokalnej i środowiska naturalnego.
Jednym z najbardziej docenianych aspektów działalności Forum jest dostarczanie członkom cennych wyjaśnień nt. aktualnych przepisów prawnych oraz informacji o projektach nowej legislacji, tworzonej zarówno w Polsce, jak i w Brukseli. Poprzez Forum, firmy mogą mieć pośrednio wpływ na kształt tworzonego prawa. KFCh zapewnia także gotowe wzory dokumentacji, m.in. zautomatyzowaną bazę do prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych (czyli czynników HCFC), wzór protokołu badania szczelności instalacji, szczegółowe instrukcje dot. rozliczeń z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.
W wielu indywidualnie zgłaszanych problemach Forum zapewniło swoim członkom wsparcie i porady w kontaktach z urzędami, w tym z UDT, z inspekcją ochrony środowiska, z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, z inspekcją pracy. KFCh przekazuje członkom wydawane przez urzędy interpretacje dotyczące niejasnych zapisów prawa. Rozpowszechnia także pozyskane raporty i dane nt. sektora chłodnictwa i klimatyzacji.
W 2007 r. dużo wysiłku poświęcono organizacji III Forum Chłodnictwa na Polagra-Tech. To największe w środkowo-wschodniej Europie targi branży chłodniczej. KFCh aktywnie promowało wszystkich swoich członków, zapewniając im możliwość zaistnienia na targach nawet jeśli nie zdecydowali się na samodzielną organizację stoiska. Loga członków Forum były widoczne w przestrzeni specjalnej oraz na stoisku KFCh. Wystawcom Forum zapewniło bezpłatnie po sto specjalnie przygotowanych zaproszeń dla klientów, upoważniających do bezpłatnego wejścia na teren targów. Natomiast członkowie Forum niebędący wystawcami również otrzymali po 5 takich wejściówek. Rozdystrybuowano dużą liczbę broszur zawierających informacje o członkach KFCh. Informacje o nowościach będących w ofercie targowej firm należących do Forum zostały także opublikowane w specjalnych dodatkach do Gazety Wyborczej, do Pulsu Biznesu, w wiodących branżowych portalach internetowych oraz w serwisach www organizatorów – czyli Międzynarodowych Targów Poznańskich i samego Forum.
Forum zapewnia też wymierne korzyści finansowe. Od kilku lat członkowie korzystają ze znacznych upustów w opłatach za raporty gospodarcze Creditreform oraz za inne usługi prowadzone przez tą międzynarodową wywiadownię (m.in. usługi windykacyjne, bezpłatna pieczęć windykacyjna). Od 2007 r. członkowie KFCh mają także możliwość uczestniczenia w ciekawych seminariach organizowanych przez tę Creditreform, oczywiście korzystając ze znacznego rabatu (50%).
Firmy należące do Forum oszczędzają także na opłatach za kursy organizowane w regionalnych Centrach Szkoleń i Certyfikacji KFCh – w Gdańsku, Poznaniu i Gliwicach (100 zł/os.). W 2007 r. przeszkolono łącznie ponad 400 osób. Czwarty taki ośrodek powołano w pierwszym półroczu 2007 r. w Białymstoku. Rozpoczęcie jego działalności operacyjnej planowane jest na 2008 r. Wspomniano, że na lata 2009-2010 przygotowywany jest duży projekt szkoleniowy, który obejmie zarówno kursy wchodzące w skład opracowanego przez Forum „Modułowego systemu szkoleń i certyfikacji branży chłodnictwa i klimatyzacji”, jak i obowiązkowe szkolenia związane z f-gazami (czynnikami chłodniczymi HFC). Są spore szanse na uzyskanie finansowania tego przedsięwzięcia z zewnętrznych źródeł. Wówczas członkowie Forum poniosą tylko niewielką cześć faktycznych kosztów (ok. 20%).
Poza tym, Forum prowadzi promocję poprzez liczne publikacje, które regularnie ukazują się w mediach – tych tradycyjnych i elektronicznych. Ponadto, w najbliższym czasie planuje się wydanie katalogu członków KFCh. Będzie to szczególne przydatne dla mniejszych firm, choć mamy przekonanie, że dla tych większych – także. Warto też przypomnieć, że na dobry początek, od połowy 2007 r. każdy nowy członek Forum ma możliwość bezpłatnego zaprezentowania się na łamach jednego z wiodących miesięczników branżowych – „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”; na taką publikację redakcja udostępnia całą stronę A4. Ten „bonus” już na początku z nawiązką rekompensuje składkę członkowską…
Pan Wojciech Żmigrodzki przypomniał jeszcze, że mając na uwadze zachęcenie mniejszych firm do przyłączenia się do Forum, w marcu 2007 r. na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków zdecydowało o obniżeniu składek członkowskich. Od tamtego czasu najniższa składka dla firm osiągających roczne przychody nieprzekraczające 0,5 mln zł wynosi raptem 250 zł. Korzyści finansowe wynikające z przynależności do KFCh wielokrotnie przewyższają wysokość składki członkowskiej.
Po zakończeniu wystąpienia Prezesa Zarządu, krótkie sprawozdania złożyli przewodniczący Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego. Pan Józef Kisielnicki (Kliweko) i Pan Marek Wawryniuk (Termo Schiessl) omówili dodatkowe czynności realizowane przez te statutowe organa Forum. Wspomnieli m.in. o sprawowaniu pieczy nad finansami Związku oraz o potrzebie angażowania w prace Forum jak największej liczby „aktywistów”. Spotkania władz najczęściej odbywają się w pełnym gronie. Choć formalnie działalnością KFCh kieruje Zarząd, to dzięki temu członkowie Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego również czynnie uczestniczą we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych przez Forum.
Po wysłuchaniu sprawozdań, Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium. Wynik głosowania był niemalże jednomyślny: poza dwoma głosami wstrzymującymi się, wszyscy byli „ZA”.
W kolejnym punkcie porządku obrad, Pan Michał Dobrzyński zreferował przyjęty przez Zarząd preliminarz budżetowy na 2008 r. Przychody Związku mają wynieść 230.000 zł, a całkowite koszty – 199.500 zł. W rezultacie w bieżącym roku Forum powinno osiągnąć nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 30.500 zł. To „ostrożne” szacunki. Sytuacja finansowa Związku jest stabilna i gwarantuje bezproblemowe wypełnianie statutowych celów Forum. Walne Zebranie jednogłośnie uchwaliło budżet.
Po przerwie kawowej, jako pierwszemu przydzielono głos Panu Grzegorzowi Michalskiemu (Grasso), który opowiedział o finalizacji prac nad ogólnymi warunkami dostawy i montażu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Ich celem jest podniesienie jakości świadczonych usług oraz zapobieganie sporom mogącym powstać jako skutek niejasno sformułowanych zapisów umownych. Ma to szczególnie duże znaczenie dla małych i średnich firm. Obecnie trwają końcowe prace redakcyjne. Po publikacji planowanej na lipiec 2008 r. „Warunki” te będą standardem Krajowego Forum Chłodnictwa.
O przedstawienie kolejnego zagadnienia z porządku obrad poproszono Pana Marka Wawryniuka, Przewodniczącego Zespołu ds. Legislacji KFCh. Wystąpienie poświęcone było konsekwencjom wynikającym z ekologicznych uregulowań prawnych. Pierwsza kluczowa kwestia to rychłe wycofanie czynnika R22. Koniec HCFC stwarza pewne zagrożenia i koszty dla użytkowników starszych instalacji, natomiast jednocześnie – to „woda na młyn” dla branży chłodnictwa i klimatyzacji. Drugą równie ważną sprawą jest nowe prawo związane z wykorzystaniem czynników z grupy HFC. Ta legislacja jest podstawą dla stworzenia długo oczekiwanego kompleksowego systemu certyfikacji personelu i firm branży chłodnictwa i klimatyzacji. W dyskusji głos zabrał m.in. doc. dr hab. Janusz Kozakiewicz, Dyrektor Biura Ochrony Warstwy Ozonowej, który w imieniu rządu reprezentuje Polskę w pracach międzynarodowych zespołów roboczych zajmujących się problemami zmian klimatycznych. Pan Kozakiewicz opowiedział o prawdopodobnych rozwiązaniach systemów certyfikacji, które mogą powstać w innych krajach Unii Europejskiej oraz odniósł się do wstępnych propozycji Ministerstwa Środowiska. Pan Wawryniuk przypomniał natomiast najważniejsze oczekiwania branży, sformułowane i przekazane władzom w marcu br. w ramach Krajowego Porozumienia Branżowego Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła.
Następną bardzo ciekawą prelekcję poprowadził Pan Andrzej Różycki (SAR Klimasystem), który przedstawił kryteria wyboru profesjonalnej usługi serwisowej dla dużych instalacji HVAC. W klarowny sposób omówił najważniejsze kwestie, na które należy zwrócić uwagę przy sporządzaniu profesjonalnej oferty na dostawę, montaż i serwis urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Prezentacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem.
Pan Jerzy Stachowiak (Masta) podsumował kursy zrealizowane w 2007 r. w Regionalnych Centrach Szkoleń i Certyfikacji KFCh oraz przedstawił bieżącą ofertę edukacyjną. W ubiegłym roku w trzech ośrodkach Forum przeszkolono łącznie ponad 400 osób w ramach kilku rodzajów kursów. Wciąż najbardziej popularne są szkolenia na świadectwo kwalifikacji wymagane ustawą ozonową. Niemniej jednak konsekwentnie poszerzana jest oferta w ramach modułowego systemu szkoleń Krajowego Forum Chłodnictwa.
Zapowiedziano także, że w 2009 r. Forum powinno oferować swym członkom na bardzo preferencyjnych zasadach wszelkie rodzaje kursów wymaganych nową legislacją. Jeśli powiodą się prace realizowane obecnie przez Biuro KFCh, członkowie Forum będą mogli korzystać z zewnętrznego dofinansowania w wysokości nawet do 80% kosztów tych szkoleń.
Skoro była mowa o podnoszeniu kwalifikacji, to nie mogło zabraknąć głosu świata nauki. Panowie profesorowie przedstawili oferty edukacyjne politechnik dla przyszłych techników chłodnictwa. Wysłuchaliśmy m.in. Prof. Zenona Boncy z Politechniki Gdańskiej, Prof. Joachima Kozioła z Politechniki Śląskiej oraz Prof. Dariusza Butrymowicza z Politechniki Białostockiej. Zwrócono uwagę na konieczność ścisłej współpracy uczelni z organizacjami branżowymi reprezentującymi przyszłych pracodawców, aby programy nauczania dostosować do potrzeb i oczekiwań branży.
Pan Grzegorz Michalski rozpoczął temat relacji Forum urzędami oraz organizacjami branżowymi, zarówno polskimi, jak i międzynarodowymi. Kilka minut poświęcił problemom, jakie napotykają siostrzane do KFCh stowarzyszenia zgrupowane w AREA (Air-Conditioning and Refrigeration European Association). W innych krajach Unii główne troski są takie same jak w Polsce. Tam także pierwszoplanowymi zagadnieniami są nowe przepisy dotyczące czynników HFC, przyszły kształt systemu certyfikacji personelu i firm oraz wycofanie z użycia czynnika R22. Wspomniano ponownie o Krajowym Porozumieniu Branżowym Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, które powstało niedawno z inicjatywy KFCh. To grono skupia kluczowe organizacje, którym zależy na stworzeniu dobrego prawa gwarantującego dalszy dynamiczny rozwój branży. W ramach tej inicjatywy, Forum nawiązało kontakt z jeszcze jednym partnerem – Stowarzyszeniem Polska Wentylacja. Dyrektor tej organizacji, Pan Tomasz Trusewicz, uczestniczący w Walnym Zebraniu KFCh jako obserwator, przedstawił cele i działalność Stowarzyszenia, zwracając uwagę na wspólne sprawy i możliwości potencjalnej współpracy.
W ostatnim punkcie porządku obrad przed drugą przerwą, Pan Michał Dobrzyński przedstawił specjalne propozycje Krajowego Rejestru Długów (KRD) dla członków KFCh. Statystyki dowodzą, że współpraca z biurami informacji gospodarczej znacząco przyspiesza ściągalność należności i pozwala uniknąć nierzetelnych kontrahentów, a przez to zdecydowanie poprawia płynność i wyniki finansowe. Forum wynegocjowało dla swych członków ogromne zniżki w stosunku do standardowej oferty. Uzyskany upust na najdroższy „diamentowy” abonament, w ramach którego prawie wszystko jest już „w cenie”, sięga aż 70%! To warunki niedostępne dla pojedynczych firm. Dzięki temu, członkowie Forum, którzy zechcą korzystać z usług KRD oszczędzą na samym tylko abonamencie aż blisko 5.000 zł rocznie! Takie zasady będą obowiązywać na początku współpracy. Jeśli duża liczba członków Forum będzie zainteresowana tym projektem, to realnym jest obniżenie kosztu abonamentu w najszerszej wersji nawet do zaledwie 40-50 zł miesięcznie (z początkowych 600 zł). Przerwa…
Około godz. 16:30 wznowiono obrady. Ożywieni świeżą kawą członkowie Forum sprawnie i prawie jednogłośnie przegłosowali drobną modyfikację statutu Związku. Poprawka miała charakter porządkowy, lecz jest istotna z punktu widzenia formalnego. Dotyczy bowiem wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego z chwilą wycofania rekomendacji przez firmę, która go delegowała.
Milowymi krokami zbliżał się najważniejszy formalny punkt porządku obrad – wybór nowych władz. Na wstępie, Walne Zebranie uchwaliło powiększenie liczby członków Rady Nadzorczej z 5 do 7 osób, czyli do maksymalnego poziomu przewidzianego Statutem Forum. Przesłanką ku temu był duży przyrost liczby członków na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy. Gdy w maju 2006 r. wybierano władze IV kadencji, KFCh zrzeszało 70 przedsiębiorstw. Na koniec maja 2008 r. – już 117 firm, czyli o dwie trzecie więcej. Ideą Forum zawsze było angażowanie w „życie” Związku jak największej liczby aktywistów.
I nadeszła ta chwila… Członkowie zgłosili kandydatów na członków Zarządu KFCh. Przewodniczący obrad przypomniał statutowe procedury i zarządził tajne głosowanie. Chwila zastanowienia, pióra w ruch… I Komisja Skrutacyjna mogła już zbierać wypełnione karty do głosowania.
Czas niezbędny na obliczanie wyników wyborów wypełniono miłym i ciekawym akcentem. Ogłoszono bowiem wyniki III edycji „Krajowego konkursu prac dyplomowych z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła”. Mogły w nim wziąć udział osoby, które obroniły prace w okresie od stycznia 2006 r. do grudnia 2007 r. Pula nagród finansowych wynosiła 12.000 zł. Z uwagi na wysoki poziom prac dyplomowych, komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrodę główną oraz trzy drugie nagrody, w tym jedną z dziedziny techniki chłodniczej i dwie z klimatyzacji, oraz dodatkowo – trzy nagrody Fundacji PROZON. Jako poziom kwalifikujący do puli nagród pieniężnych przyjęto uzyskanie w ocenie łącznej z dwóch recenzji więcej niż 95 punktów.
Laureatem głównej nagrody został Pan Wojciech Balicki z Akademii Morskiej w Gdyni, którego pracę oceniono na maksymalną możliwą do uzyskania liczbę 100 punktów. Temat jego pracy to: „Projekt techniczny i wykonanie modelu dydaktycznego sorpcyjnego osuszacza powietrza”. Pozostałych czterech laureatów konkursu to: Pan Michał Gliński, absolwent Politechniki Gdańskiej (99 punktów), Pan Wawrzyniec Pajor (97 punktów) i Pan Jacek Skubida (97 punktów) – obaj z Politechniki Krakowskiej oraz Pan Daniel Bagiński (97 punktów) z Politechniki Gdańskiej. Po wręczeniu dyplomów i czeków uprawniających do otrzymania nagród finansowych, laureaci w paru zdaniach scharakteryzowali swoje prace, zaś zwycięzca konkursu miał kilkunastominutową prezentację wyników swojej pracy. Podziękowano mu gromkimi brawami.

Nowe władze Krajowego Forum Chłodnictwa

Wracając do wyborów… Po skrupulatnym zliczeniu głosów, Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania. Do Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa V kadencji wybrano Pana Grzegorza Michalskiego (Grasso), Pana Marka Wawryniuka (Termo Schiessl), Pana Andrzeja Sadowskiego (DKA Polska), Pana Andrzeja Różyckiego (SAR Klimasystem) oraz Pana Wacława Maniawskiego (Elektronika). Funkcję nowego Prezesa Zarządu powierzono Panu Grzegorzowi Michalskiemu.
W kolejnym tajnym głosowaniu wybrano siedmioosobową Radę Nadzorczą. W jej skład weszli: Pan Jerzy Stachowiak (Masta), Pan Wojciech Żmigrodzki (Danfoss), Pan Piotr Rychlik (Avicold), Pan Leszek Zimmerman (Klima, Łomianki), Pan Jerzy Grabowski (Cool), Pan Piotr Chlebowski (Śląskie Centrum Chłodnictwa i Klimatyzacji) oraz Pan Jan Hapka (ZUCh Jan Hapka).
Po ostatnim głosowaniu, znaliśmy już pełen skład nowych władz Krajowego Forum Chłodnictwa V kadencji. Członkami Sądu Dyscyplinarnego zostali: Pan Marek Czarnacki (Anmark), Pan Józef Kisielnicki (Kliweko), Pan Włodzimierz Piekarek (Guntner), Pan Wiesław Dworak (Mostostal Wrocław) i Pan Robert Grejcz (Emerson). Gratulujemy!

Coś dla duszy i brzucha…

Zgodnie z tradycją, po zakończeniu części oficjalnej kontynuowano dyskusje podczas uroczystej kolacji w hotelowej restauracji. Pawie wszyscy uczestnicy Walnego Zebrania skorzystali z tej unikalnej możliwości nawiązania znajomości oraz poszerzenia kontaktów handlowych i towarzyskich z kolegami z branży.
Liczymy, że na Walnym Zebraniu Członków KFCh w 2009 r. spotkamy się w równie szacownym, ale jeszcze bardziej licznym gronie!
Michał Dobrzyński
Krajowe Forum Chłodnictwa
tel. bezp. 0600 281 279


Krajowe Forum Chłodnictwa

ul. Zamieniecka 25, 04-158 Warszawa
tel.: +48 600 281 279
faks: +48 22 201 21 23
biuro@forum-chlodnictwa.org.pl
www.forum-chlodnictwa.org.pl
Krajowe Forum Chłodnictwa zrzesza liderów branży chłodnictwa i klimatyzacji. Nieprzerwanie od ośmiu lat skutecznie służy całej branży. Forum jest otwarte dla wszystkich firm prowadzących odpowiedzialny biznes, bez względu na wielkość zatrudnienia, wartość obrotów, czy zysków. Jeśli reprezentujesz rzetelną firmę, jeśli zależy Ci na rozwoju sektora i chcesz kształtować naszą wspólną przyszłość, jeśli chcesz być wśród najlepszych – przyłącz się do nas!