Minęło 7 lat od utworzenia Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców. W dniu 23 marca br. odbyło się Walne Zebranie Członków KFCh, podsumowujące działalność Forum w roku 2006.
W dniu 23 marca br., tym razem we Wrocławiu, odbyło się doroczne Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców. W pierwszym, założycielskim zebraniu w maju 2000 roku uczestniczyło 17 założycieli Związku. Dziś Forum skupia blisko 100 przedsiębiorstw sektora chłodniczego i klimatyzacyjnego z całej Polski. Całkowite obroty wszystkich członków Forum w 2006 roku osiągnęły 1 mld zł, a zatrudniają one łącznie ponad 2500 pracowników. Członkowie Związku są w przeważającej mierze klasyfikowani do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, tj. tzw. MSP. Najwięcej wśród nich jest firm instalacyjno-montażowych (80%), następnie producentów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych i dystrybutorów urządzeń i czynników chłodniczych. Związek powstał w celu reprezentowania interesów krajowej branży chłodnictwa i klimatyzacji i od 7 lat działalności może poszczycić się wieloma sukcesami, w tym między innymi nawiązaniem współpracy międzynarodowej z AREA (Europejskie Stowarzyszenie Klimatyzacji i Chłodnictwa) i MICH (Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa), uczestnictwem w pracach Komitetów Technicznych w tym ds. Chłodnictwa przy CEN; współpracy krajowej z ministerstwami środowiska, gospodarki i rolnictwa, PKN, UDT, polskimi uczelniami technicznymi; działalnością lobbyingową. Członkowie KFCh otrzymują cenne informacje i interpretacje np. przepisów prawnych oraz projektów ustaw i rozporządzeń, otrzymują gotowe wzory dokumentów, wsparcie w relacjach z urzędami takimi jak UDT, IOŚ, raporty nt. stanu i perspektyw rozwoju branży, wymienyyinformacji i poszerzenia kontaktów handlowych.
Krajowe Forum Chłodnictwa jest organizację otwartą dla wszystkich profesjonalnych, rzetelnych i uczciwych firm branży chłodniczej i klimatyzacyjnej. Wielkość firmy-kandydata, liczba pracowników, czy wartość obrotów nigdy nie były kryteriami stanowiącymi o możliwości udziału w inicjatywach Forum. Wśród członków Związku są zarówno małe, kilkuosobowe firmy, jak i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające kilkadziesiąt osób, a także oddziały dużych korporacji. Jako członkowie Forum, wszystkie te firmy mają tożsame prawa i obowiązki. Natomiast wielkości składek uzależnione są od obrotów firmy-członka, zgodnie z zasadą "duży może więcej".
W 2004 roku Walne Zebranie odbyło się na terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej; w roku 2005 – na Mazurach, zaś rok temu w malowniczym otoczeniu Sulejowskiego Parku Krajobrazowego nad Zalewem Sulejowskim. W roku 2007 członkowie KFCh mieli okazję gościć we Wrocławiu.
Frekwencja dopisała, co potwierdza zainteresowanie członków działalnością Związku i ich zaangażowanie w życie wspólnej organizacji. W spotkaniu wzięło udział łącznie ponad 80 osób, w tym również goście z polskich uczelni technicznych, organizacji branżowych, a także przedstawiciele mediów.
Omówiono wszystkie tematy ujęte w porządku obrad. Oprócz spraw formalnych, najwięcej uwagi poświęcono:
- nowej legislacji związanej z wykorzystaniem czynników chłodniczych z grupy HFC;
- projektowanym zmianom normy EN-PN 378;
- projektowi ogólnych warunków dostawy i montażu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
- szkoleniom organizowanym przez regionalne Centra Szkoleń i Certyfikacji KFCh;
- przygotowaniom III Forum Chłodnictwa na targach Polagra Tech 2007 w Poznaniu (wrzesień);
- współpracy z organami władzy oraz innymi organizacjami branżowymi.
Spotkania członków KFCh nie ograniczają się do podsumowania 12-miesięcznej pracy władz Forum. Walne Zebrania są okazją do wystąpień, prezentacji, dyskusji profesjonalistów i nawiązania nowych kontaktów. Dyskusje na każdy z tematów poruszanych na Walnym Zebraniu były bardzo żywe. Poza częścią formalną, na której rozpatrzono sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego KFCh, uczestnicy spotkania wysłuchali kilku interesujących prezentacji, w tym nt. legislacji dotyczącej branży chłodniczej i klimatyzacyjnej (ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; rozporządzenie nt. f-gazów; nowelizacje norm).
Podsumowano też działalność ośrodków szkoleniowo-certyfikacyjnych działających pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa. Aktualnie funkcjonują trzy Centra Szkoleń i Certyfikacji KFCh – w Gdańsku, Katowicach i Poznaniu. W trakcie obrad ogłoszono także informację o powstaniu czwartego regionalnego Centrum Szkoleń i Certyfikacji KFCh, funkcjonującego na Politechnice Białostockiej.
Pan Michał Dobrzyński, Dyrektor Biura KFCh, opowiedział o III Forum Chłodnictwa na Polagra-Tech. Polagra-Food i Polagra-Tech to największe i najbardziej prestiżowe targi branży chłodnictwa i klimatyzacji w naszej części Europy. KFCh będzie współorganizatorem III Forum Chłodnictwa na tych targach.
W ramach Polagra-Tech – oprócz „Salonu Urządzeń Chłodniczych, Klimatyzacyjnych i Grzewczych” bieżąca edycja tych technologicznych targów obejmie „Salon Maszyn i Urządzeń Przetwórstwa Mięsnego” oraz „Salon Maszyn i Urządzeń Spożywczych”. Ponadto, istotny dla chłodnictwa jest fakt, że udział w targach już teraz zadeklarowało około 80 producentów wyrobów mleczarskich, mimo że oficjalny „Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Mleczarskiego” planowany jest na lata parzyste. Równocześnie (czyli od 17 do 20 września) odbędą się targi Polagra-Food oraz Taropak, dedykowane odpowiednio – sektorowi spożywczemu oraz opakowaniom żywności.
Dla członków Forum wynegocjowano atrakcyjne „przywileje”, które powinny zachęcić do obecności na Polagra-Tech i to nie tylko w charakterze wystawców. Te udogodnienia to m.in. specjalny pakiet dla członków KFCh dotyczący korzystnego wyboru lokalizacji, przedłużenia zniżkowego terminu zgłoszeń o 4 miesiące oraz skoordynowania działań promocyjnych, w tym scedowanie na MTP znacznej części kosztów reklamy związanej z udziałem członków KFCh w Polagra-Tech. Forum oraz nasi wystawcy – będą obecni we wszelkich publikacjach wydawanych przez organizatora targów, zarówno w formie tradycyjnych broszur, katalogów i reklam prasowych, jak i w serwisach internetowych.
Ponadto, dla wystawców będących członkami Forum przygotujemy praktycznie nieograniczoną liczbę zaproszeń firmowanych przez KFCh i MTP, uprawniających do wejścia na targi w charakterze zwiedzającego.
Przewodniczący Sadu Dyscyplinarnego KFCh Pan Marek Wawryniuk zaprezentował problem certyfikacji (rejestracji) firm i personelu, wymogów dotyczących kontroli szczelności instalacji chłodniczych i trudności z określeniem definicji „operatora” (wg art. 2-6 Rozporządzenia 842/2006) będącego odpowiedzialnym za stan techniczny instalacji chłodniczych.
Ważnym i dyskusyjnym punktem zebrania okazało się wystąpienie Wiceprezesa Zarządu KFCh Grzegorza Michalskiego dotyczące "Ogólnych warunków dostawy i montażu dla branży chłodniczej i klimatyzacyjnej". "Ogólne warunki…" mają stanowić wytyczne dla kupującego i sprzedającego, ograniczyć ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w branży chłodniczej przez promocję uczciwych warunków umów gospodarczych oraz uświadamianie zagrożeń wynikających z braku odpowiednich zabezpieczeń. Warunki mają też na celu przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji i odbiorcom oraz zintegrować cały sektor chłodnictwa i klimatyzacji.
Jednym z najważniejszych rezultatów spotkania było powołanie Zespołu ds. Legislacji KFCh. W jego skład weszło kilkunastu "aktywistów". Ich zadaniem jest wypracowanie rekomendacji dla władz Forum w odniesieniu do projektowanych rozwiązań prawnych dotyczących chłodnictwa i klimatyzacji. Zespół ds. Legislacji KFCh rozpoczął intensywne prace już w pierwszym tygodniu po utworzeniu. Konsultacje prowadzone są także z innymi organizacjami branżowymi, tak aby nowe przepisy prawne jak najlepiej odpowiadały potrzebom całego sektora chłodnictwa i klimatyzacji.
Po zakończeniu oficjalnej części Walnego, wszyscy uczestnicy spotkali się na uroczystej kolacji w restauracji Hotelu Campanile.
Więcej o działalności Forum można dowiedzieć się w serwisie internetowym www.forum-chlodnictwa.org.pl lub bezpośrednio u Dyrektora Biura KFCh – Michała Dobrzyńskiego (biuro@forum-chlodnictwa.org.pl, tel. 0600 28 12 79).
Zarząd Krajowego Forum Chłodnictwa:
• Prezes Zarządu: Wojciech Żmigrodzki (Danfoss)
• Wiceprezes Zarządu: Grzegorz Michalski (Grasso)
• Członek Zarządu: Andrzej Żyła (Emerson/Copeland)
• Członek Zarządu: Bolesław Gaziński (Systherm)
• Członek Zarządu: Jerzy Stachowiak (Masta)
Szersza relacja z Walnego Zebrania Członków Krajowego Forum Chłodnictwa ukaże się na stronach wentylacja.com.pl już wkrótce. Fotorelacja ze spotkania znajduje się w dziale "Fotogalerie". Poniżej publikujemy kilka wybranych zdjęć:

Fot. 1 Na Walne Zebranie KFCH...

Fot. 2 ...przybyło ponad 80 Członków Forum
i zaproszonych gości


Fot. 3 Dyrektor Biura KFCh Michał Dobrzyński
i Przewodniczący Prezydium Piotr Rychlik


Fot. 4 Pan Marek Wawryniuk omawia artykuły Rozporządzenia o f-gazach

Fot. 5 Pan Jerzy Stachowiak o działalności
Gdańskiego Centrum Szkoleń i Certyfikacji


Fot. 6 Pan Konrad Kalinowski podczas wystąpienia
o zmianach w normalizacji branży chłodniczej


Fot. 7 Szef polskiego oddziału ASHRAE Maciej Sobczyk
przedstawia gościa Forum Pana Verle Williamsa


Fot. 8 Pan Bolesław Gaziński opowiedział
o działalności SIMP w Polsce