Czas biegnie nieubłaganie... Nim zdążyliśmy się obejrzeć, minęło 5 lat od utworzenia Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców. To piękna okrągła rocznica, której może nam pozazdrościć niejedna organizacja.

W dniu 20 maja br. odbyło się doroczne Walne Zebranie Członków KFCh. To dokładnie pół dekady od pierwszego zebrania założycielskiego, w którym uczestniczyło wówczas 17 założycieli Związku. Dziś Forum skupia 64 przedsiębiorstwa sektora chłodniczego i klimatyzacyjnego z 36 miast Polski. Całkowite obroty wszystkich członków Forum przekraczają razem 100 mln Euro, natomiast ich łączne zatrudnienie osób pracujących w działach chłodnictwa i klimatyzacji dużymi krokami zbliża się do 2000 osób. Członkowie Związku są w przeważającej mierze klasyfikowani do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, tj. tzw. MSP. Najwięcej jest wśród nas firm instalacyjno-montażowych, choć są także firmy handlowe, typowi hurtownicy oraz producenci.


Wielokrotnie podkreślano, że Krajowe Forum Chłodnictwa należy postrzegać jako organizację otwartą dla wszystkich profesjonalnych, rzetelnych i uczciwych firm branży chłodniczej i klimatyzacyjnej. Wielkość firmy-kandydata, liczba pracowników, czy wartość obrotów nigdy nie były kryteriami stanowiącymi o możliwości udziału w inicjatywach Forum. Wśród członków Związku są zarówno małe, kilkuosobowe firmy, jak i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające kilkadziesiąt osób, a także oddziały dużych korporacji. Jako członkowie Forum, wszystkie te firmy mają tożsame prawa i obowiązki. Natomiast wielkości składek uzależnione są od obrotów firmy-członka, zgodnie z zasadą "duży może więcej".
Cieszy nas, że coraz więcej osób dostrzega korzyści płynące z działalności Związku. Bardziej zainteresowani mogą dowiedzieć się szczegółów o bieżących przedsięwzięciach Forum czytając sprawozdanie Zarządu KFCh za 2004 r. Dostępne jest ono w Biurze Forum i może być przesłane na każde życzenie. W tej sprawie najlepiej kontaktować się z nami pocztą elektroniczną (biuro@forum-chlodnictwa.org.pl)
Walne Zebranie Członków
Ci, którzy śledzą rozwój Związku wiedzą już, że doroczne spotkania członków KFCh nie ograniczają się do "suchych formalności" polegających na skwitowaniu prac władz. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom, by przy tej okazji organizować konferencje i seminaria, podyskutować wśród profesjonalistów z "górnej półki" o tym, co się dzieje w branży, jak również nawiązać nowe kontakty i zacieśnić już istniejące relacje z klientami i/lub dostawcami. Nie jest bowiem tajemnicą, że Forum zrzesza firmy, które na co dzień prowadzą ze sobą twardą grę konkurencyjną na rynku, jak również firmy, które współpracują ze sobą jako podwykonawcy, klienci, czy dostawcy.
Przed dwoma laty spotkaliśmy się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej; w ubiegłym roku – na Mazurach. Ze względu na poszerzanie grona członków Forum, wciąż musimy znajdować obiekty przygotowane na przyjęcie coraz większej liczy osób. Tym razem Walne odbyło się blisko "serca" Polski w malowniczym otoczeniu Sulejowskiego Parku Krajobrazowego nad Zalewem Sulejowskim. Szczerze możemy polecić tutejsze eleganckie Centrum Kongresowo-Szkoleniowe Hotelu Magellan w miejscowości Bronisławów, w którym mieliśmy okazję gościć.
Frekwencja dopisała, jak zwykle w Forum. Bardzo to krzepiące, bowiem potwierdza zainteresowanie członków działalnością Związku i ich zaangażowanie w życie naszej wspólnej organizacji. Na Walnym reprezentowanych było 45 członków, co stanowiło niemalże 75% ogółu uprawnionych firm (wówczas 61). Niemniej jednak, w spotkaniu wzięło udział łącznie aż ponad 80 osób, w tym również goście z innych organizacji branżowych, przedstawiciele mediów, urzędów centralnych oraz kilku potencjalnych członków Związku – jeszcze jako "obserwatorzy".
Tematy i przebieg spotkania
Walne Zebranie Członków w Bronisławowie poprzedzone było bardzo interesującą i pouczającą prezentacją Pani Inspektor Urszuli Owczarskiej z Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pani Inspektor omówiła obowiązki przedsiębiorców branży chłodniczej wynikające z legislacji z pogranicza chłodnictwa i ochrony środowiska. Zwróciła uwagę na najczęściej występujące błędy i zaniedbania firm i poradziła jak zawczasu zapobiegać kłopotom, które mogłyby wystąpić podczas kontroli WIOŚ. Prezentacja ta jest dostępna wszystkim członkom Związku.
Pierwsze trzy kwadranse Walnego zajęły formalności obejmujące obowiązkowe czynności, typu wybór Prezydium i Komisji Skrutacyjnej, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz rozpatrzenie sprawozdań trzech statutowych organów Związku, tj. Zarządu, Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego. Dochodzimy do wprawy w tym zakresie, gdyż z roku na rok te formalne sprawunki pochłaniają coraz mniej czasu.
Następnie przeszliśmy do prezentacji zagadnień, które zdaniem władz Forum są ważne dla branży chłodnictwa i klimatyzacji. Odwołując się do wystąpienia Pani Inspektor z WIOŚ, Przewodniczący Rady Nadzorczej KFCh Pan Marek Wawryniuk podsumował obowiązki, nakazy, zakazy, ale i szanse wynikające dla naszego sektora z nowej ustawy ozonowej. Wspomniał także o nowo przygotowywanej legislacji unijnej, dotyczącej gazów fluorowanych (tj. m.in. czynników chłodniczych z grupy HFC) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wiceprezes KFCh Pan Grzegorz Michalski poinformował także o wiadomości otrzymanej od Stowarzyszenia AREA z Brukseli (którego Forum jest członkiem) dotyczącej propozycji unijnej dyrektywy dot. wybuchowych czynników chłodniczych (tzw. ATEX). Ponadto, Pan Maciej Sobczyk wspomniał o kolejnej dyrektywie będącej w tracie wdrażania do polskiego prawa, a mającej implikacje dla naszej branży – dot. charakterystyki energetycznej budynków.
Pan Marek Steindel, Dyrektor Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie, przedstawił porównanie systemów prawnych funkcjonowania branży chłodniczej w Holandii i w Polsce. Wspierał go w tym Pan Arkadiusz Dzierżanowski z Ministerstwa Gospodarki i Pracy, bowiem to właśnie ten urząd centralny koordynuje realizację polsko-holenderskiego projektu badawczego, prezentowanego przez COCH. Jest to dla nas istotne, gdyż warto wspomnieć, że nowa regulacja UE w sprawie gazów fluorowanych będzie wzorowana właśnie na rozwiązaniach sprawdzonych już od wielu lat w Holandii. Z ich porównania do zapisów rodzimej ustawy ozonowej – wynikają pewne różnice, choć generalnie oba systemy są podobne. To oznacza, że gdy w 2007 r. w całej Unii Europejskiej wejdzie nowe prawo dot. czynników HFC, my w Polsce będziemy do tego doskonale przygotowani, mając kilkuletnią praktykę stosowania analogicznej legislacji dot. HCFC. Trzeba podkreślić, że wiele rozwiązań przyjętych w polskiej ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową sprawdziło się już pozytywnie w Holandii.
Współpraca organizacji branżowych
W toku dyskusji nad rozwiązaniami prawnymi potwierdził się ogólny pogląd, że istnieje potrzeba stworzenia swego rodzaju ogólnokrajowej federacji polskich organizacji działających na rzecz branży chłodnictwa i klimatyzacji. Zalążkiem takiego podmiotu niech będzie spotkanie organizacji branżowych właśnie na tegorocznym Walnym Zebraniu Członków Forum. Obecny był bowiem przedstawiciel Zarządu Głównego SIMP (Wiesław Pronobis), Dyrektor COCH Kraków, Przewodniczący Ogólnopolskich Rad Serwisów (Zbigniew Janczak – jednocześnie Prezes jednego z członków KFCh), Szef polskiego oddziału ASHRAE (Maciej Sobczyk – także Prezes jednego z członków Forum), Szef Stowarzyszenia Serwis-Polska (Wojciech Wierzbicki) oraz przedstawiciel ministerstwa, które zaangażowane jest w działalność sektora. Zainteresowanie spotkaniem wyrażali przedstawiciele jeszcze dwóch organizacji – Centralnego Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi oraz Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego. Niestety mimo wcześniejszych potwierdzeń, osoby te musiały odwołać swój udział, lecz zapowiedziały chęć uczestniczenia we wszelkich kolejnych spotkaniach i dyskusjach na ten temat.
Ustalono, że w najbliższym czasie – w lipcu 2005 r. – odbędzie się kolejne spotkanie grupy inicjatywnej, która wypracuje ramy instytucjonalne i zastanowi się na ramami formalno-prawnymi takiej ogólnopolskiej organizacji branżowej chłodnictwa i klimatyzacji.
Kolejnym tematem były szkolenia realizowane pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa. Aktualnie funkcjonują dwa Centra Szkoleń i Certyfikacji KFCh – w Gdańsku i Poznaniu. Z uwagi na potrzeby rynku, czasowo zawieszono realizację modułowego systemu szkoleń i od wejścia w życie nowej ustawy ozonowej oba ośrodki koncentrują się na kursach na tzw. Świadectwa Kwalifikacji. W tym zakresie przeszkolono już około 400 osób. W trakcie organizacji jest kilka kolejnych Centrów Szkoleń i Certyfikacji KFCh. Najbardziej zaawansowane są przygotowania takiej placówki w Katowicach.
Zwrócono uwagę na pojawiające się patologie związane ze świadectwami kwalifikacji. Z jednej strony, zdarzył się przypadek chyba nazbyt restrykcyjnego podejścia, gdzie 95% osób uczestniczących w kursie nie zdało egzaminu. Z drugiej strony, niestety pojawiają się informacje o "handlu świadectwami", czyli o wydawaniu "papieru" praktycznie bez egzaminu i bez rzetelnego sprawdzenia wiedzy. Takie praktyki, jeśli faktycznie mają miejsce, szkodzą całej branży chłodniczej, narażają inwestorów na straty oraz zagrażają środowisku naturalnemu. Dlatego uważamy, że tego typu przypadki powinny być bezwzględnie zgłaszane stosownym władzom.
Wiceprezes Forum – Pan Grzegorz Michalski – podsumował naszą współpracę ze stowarzyszeniem AREA z Brukseli (Air-Conditioning and Refrigeration European Association). AREA zrzesza takie organizacje jak KFCh prawie ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ostatnio powiększyła się o trzech nowych członków – z Włoch i Czech oraz o drugą organizację z Niemiec. Forum należy do tej federacji już od kilku lat. AREA lobbuje interesy branży chłodniczej na poziomie Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Ostatnio, szczególna uwaga poświęcana jest nowo tworzonej Regulacji dot. gazów fluorowanych, kulminacji opracowania ogólnoeuropejskich standardów kwalifikacyjnych dla firm instalacyjnych i serwisowych oraz próbom regulacji warunków gwarancyjnych w całej Europie. AREA wypowiadała się w imieniu branży także w sprawie unijnych dyrektyw dotyczących charakterystyki energetycznej budynków oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Forum otrzymuje pocztą elektroniczną od AREA miesięczne biuletyny. Są to dość obszerne dokumenty, szczegółowo przedstawiające bieżącą działalność stowarzyszenia. Ponieważ często ciężko przebrnąć przez 30-40 stronicowy biuletyn, od niedawna wprowadzono zwyczaj zamieszczania także krótkich streszczeń. Streszczenia te będą tłumaczone na język polski i udostępniane członkom KFCh. Ponadto, pełna treść tych biuletynów dostępna jest w serwisie internetowym AERA, po podaniu hasła otrzymanego przez członków Forum od biura KFCh.
Relatywnie niedawno powstał polski oddział ASHRAE. Działalność tego międzynarodowego stowarzyszenia przedstawił jego szef na Polskę – Pan Maciej Sobczyk. ASHRAE zrzesza osoby fizyczne – inżynierów branżowych. Do tej inicjatywy przyłączyło się w Polsce już 60 osób. Organizują one cykliczne spotkania i konferencje techniczne. Najbliższe będzie poświęcone chłodnictwu amoniakalnemu. Więcej informacji można uzyskać na www.poland.ashraechapters.com.
W dyskusji zabrał głos także przedstawiciel Zarządu Głównego SIMP kol. Wiesław Pronobis, dobrze znany wielu chłodniarzom w Polsce. Przypomniał historię i początki Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP w Polsce. Stwierdził, że branża musi działać razem oraz że cieszy się z tego pierwszego i z kolejnych planowanych wspólnych spotkań instytucji działających na rzecz chłodnictwa i klimatyzacji. Bowiem – tu cytat: "tylko koleżeńsko działająca grupa może z powodzeniem reprezentować branżę i środowisko". Mądre słowa, nie wymagają komentarza...
O dotychczasowej i przyszłej współpracy KFCh z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi opowiedział Prezes Związku Pan Wojciech Żmigrodzki. Przypomniał pokrótce I Forum Chłodnictwa na Polagra Food 2004. Wyjaśnił także, że przyczyną zmiany kalendarza wystaw chłodniczych na Polagrze jest konieczność dostosowania harmonogramu do analogicznej imprezy odbywającej się w Niemczech – właśnie w latach parzystych. II Forum Chłodnictwa odbędzie się więc we wrześniu 2005 r. – w wydaniu "okresu przejściowego", a następnie będziemy obecni na Polagrze w każdym kolejnym nieparzystym roku – w wersji z pełnym rozmachem.
Niezwykle ważnym punktem zebrania okazało się przypomnienie ustanowionego przez nas "Branżowego kodeksu etycznego przedsiębiorstw branży chłodniczej". Tego zadania podjął się Pan Wacław Maniawski, Członek Rady Nadzorczej KFCh. Zagadnienie etyki jest zawsze bardzo delikatne. Zgodzono się, że nasz Kodeks jest znakomicie uporządkowanym zbiorem wartości powszechnie uznanych za najważniejsze. Idealnie byłoby – choć to marzenie chyba nieco utopijne – gdyby wszystkie firmy naszej branży zechciały go przestrzegać. Życie jednak pokazuje że tak nie jest. Dlatego stwierdzono, że do Sądu Dyscyplinarnego KFCh powinien być zgłaszany każdy zauważony przez Członków Forum przypadek nieetycznego działania naszych klientów, dostawców, firm z branży. Dla dobra nas wszystkich, na rynku powinny pozostać jedynie uczciwe i rzetelne podmioty.
Ponieważ nasz Kodeks jest niejako kwintesencją etyki – zgodzono się, że szefowie firm będących członkami Forum powinni dopilnować, aby wszyscy ich pracownicy zapoznali się z postanowieniami Kodeksu, jeśli jeszcze tego nie zrobili. Dowolną liczbę broszurek zawierających Kodeks w formie drukowanej można zamówić w Biurze Forum. Zgodzono się także, że Kodeks powinni przeczytać wszyscy nowo zatrudniani pracownicy członków Związku. To doskonały sposób, by od samego początku pielęgnować te wartości, które uznaliśmy za najważniejsze i z których jesteśmy dumni.
Ponieważ Krajowe Forum Chłodnictwa jest kojarzone w branży jako ostoja profesjonalizmu i rzetelności biznesowej, jednogłośnie zdecydowano, że członkowie Związku mają prawo do umieszczenia logo KFCh na swych papierach firmowych oraz w korespondencji elektronicznej i w serwisach internetowych (z adnotacją o członkostwie w Związku). Ponadto, wszyscy członkowie Forum zostaną wyposażeni w eleganckie emblematy z logo KFCh, które umieszczą we wszystkich swych placówkach i oddziałach w całej Polsce. W trakcie niezwykle ożywionej dyskusji stwierdzono, że działanie takie przysporzy członkom Związku prestiżu i "blasku", jak również rozpropaguje rozpoznawalność Krajowego Forum Chłodnictwa na rynku oraz wśród samych prawie 2000 osób zatrudnionych przez naszych członków.
Naturalnym rozszerzeniem tematu etyki była sprawa uczciwości płatniczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej KFCh Pan Marek Wawryniuk przypomniał podjęte przez nas przed kilkoma laty próby stworzenia "czarnej listy". Ze względu na niedoskonałości prawne, zmuszeni byliśmy zawiesić tamten projekt i znaleźliśmy alternatywne rozwiązanie zabezpieczające członków Forum przed nierzetelnymi kontrahentami. Zawarliśmy bowiem porozumienie z wywiadownią gospodarczą Creditreform, w której możemy on-line sprawdzić potencjalnego klienta w bazie internetowej i to za cenę o ok. 80% niższą niż standardowe stawki rynkowe. Wielu członków Forum korzysta z tych możliwości.
Niemniej jednak, w na początku maja 2005 r. spotkaliśmy się z kierownictwem Polskiej Unii Dystrybutorów Stali (PUDS), organizacji podobnej do naszej, zrzeszającej firmy handlujące metalami. Bolączki naszej branży nie są odosobnione. Członkowie PUDS borykają się z takimi samymi problemami płatniczymi. Utworzyli więc tzw. "Rejestr Nierzetelnych Płatników". Nie jest on publicznie dostępny; mają do niego wgląd wyłącznie członkowie PUDS. To właśnie oni zgłaszają danego nierzetelnego płatnika do rejestru i to oni ponoszą pełną odpowiedzialność za prawidłowość zgłaszanych danych oraz za fakt umieszczenia ich nierzetelnego klienta w rejestrze. Informacja o zamiarze wpisania do Rejestru Nierzetelnych Płatników przekazywana jest do firmy-dłużnika. Bardzo często już na tym etapie dłużnik decyduje się uregulować zaległości, więc efekt jest natychmiastowy. Jeśli tak się jednak nie dzieje, to korzyść dla pozostałych członków PUDS jest taka, że mają świadomość którym z potencjalnych klientów nie należy sprzedawać na kredyt.
Rejestr PUDS działa efektywnie już kilka lat, praktycznie bez żadnych konsekwencji prawnych. Według radców prawnych, prowadzenia takich rejestrów jest całkowicie legalne. Dlatego, w najbliższym czasie Krajowe Forum Chłodnictwa stworzy analogiczny system dla swoich członków.
Po zakończeniu oficjalnej części Walnego, jak co roku wszyscy spotkali się na uroczystej kolacji w restauracji Hotelu Magellan. Kuchnia była doskonała. Wino też... To znów bardzo cenna okazja do zacieśnienia kontaktów i nawiązania nowych, porozmawiania o biznesie i o życiu, do pożartowania i w ogóle – do zaprzyjaźnienia się... Kilkunastu najbardziej wytrwałych "gawędziarzy" wytrzymało nie wiem jak długo jeszcze po godzinie 2 rano, kiedy to ja udałem się na zasłużony odpoczynek...
A kolejnego dnia, w sobotę rano, po śniadaniu – mieliśmy kulminację naszego Walnego. Znów spotkaliśmy się w kilkadziesiąt osób na sali konferencyjnej. Warto było, bowiem Agencja J&J z Gdyni (www.agencjajj.pl) przeprowadziła prezentację na temat pozyskania funduszy unijnych na finansowanie przedsięwzięć branży chłodniczej i klimatyzacyjnej. Zwrócono uwagę na najczęstsze błędy popełniane przez wnioskodawców. Przekazano cenne wskazówki i wyjaśnienia – jakie przedsięwzięcia mają szansę na wsparcie, jakie na pewno nie, do jakich programów aplikować, kiedy składać wnioski, itp. itd. Długo by pisać. Najlepiej było po prostu osobiście wysłuchać. Ci członkowie Forum, którzy nie mogli tego uczynić – otrzymali pocztą elektroniczną pisemne materiały z tej konferencji.
Dyskusje na każdy z tematów poruszanych na Walnym Zebraniu były bardzo żywe. Nie sposób wymienić wszystkich osób wyrażających swoje opinie, przedstawiających propozycje, czy zadających rzeczowe pytania. To wszystko nas cieszy. Widać, że nasza organizacja żyje i jest potrzebna środowisku chłodniczemu. Związek chce służyć całej branży chłodniczej. Sukcesy Forum mogą być też Twoim udziałem. Przyłącz się do nas!
Michał Dobrzyński
Dyrektor Biura KFCH
www.forum-chlodnictwa.org.pl