To już czwarty rok działania Krajowego Forum Chłodnictwa. Związek sukcesywnie powiększa się i podejmuje nowe wyzwania. W dniu 21 maja 2004 r. odbyło się Walne Zebranie Członków KFCh, podsumowujące "dorobek" 2003 roku. O najważniejszych inicjatywach Związku najlepiej dowiedzieć się ze sprawozdania Zarządu. Na życzenie, jest ono dostępne dla każdego w Biurze Forum (biuro@forum-chlodnictwa.org.pl).

Obecnie Forum zrzesza 52 firmy sektora chłodniczego i klimatyzacyjnego z około 30 miast z całej Polski. Całkowite obroty wszystkich członków Forum sięgają 80 mln Euro. Łączne zatrudnienie działów chłodnictwa w firmach należących do KFCh to ponad 1100 osób. W przeważającej mierze, członkowie Forum są klasyfikowani do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Najwięcej wśród nas jest firm instalacyjno-montażowych, ale są także producenci, firmy handlowe oraz typowi hurtownicy.
Forum pozostaje otwarte dla wszystkich uczciwych firm branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, bez względu na liczbę pracowników, czy wielkość obrotów, jeśli tylko respektują one wartości wyszczególnione w branżowym kodeksie etycznym. Jako członkowie Związku, wszystkie te firmy mają takie sama prawa i obowiązki, przy jednoczesnym uzależnieniu wielkości składek od obrotów firmy-członka. Mniejsi płacą mniej, więksi – więcej.

Walne Zebranie Członków

Zgodnie z tradycją zainaugurowaną w ubiegłym roku, doroczne spotkanie członków Forum nie ograniczało się do załatwienia formalności. Tym razem zebranie zorganizowano w pięknej scenerii Warmii i Mazur, w ośrodku Zamek Karnity, położonym tuż przy jeziorze. Po zakończeniu oficjalnych obrad, była okazja do lepszego poznania się i zawiązania bardziej ścisłych kontaktów podczas uroczystej kolacji w zabytkowej ujeżdżalni.
Znów dopisała frekwencja. Na Walnym reprezentowanych było 42 członków Związku (ponad 80%). Łącznie z zaproszonymi gośćmi, w spotkaniu uczestniczyło 50-60 osób. Mamy rok parzysty, więc czas na powołanie władz Forum kolejnej kadencji... Po skwitowaniu działalności dotychczasowego Zarządu, Walne znów zdecydowało o rozszerzeniu liczebności władz Związku. Nowa Rada Nadzorcza liczy już 5 osób, a wszystkie organy Forum skupiają łącznie 15 "aktywistów". To wynik konsekwentnie realizowanej deklaracji założycieli KFCh, aby w inicjatywy podejmowane przez Forum angażować bezpośrednio jak największą liczbę osób chcących wspólnie działać na rzecz całego sektora chłodniczego. Spotkania władz Forum przeważnie są kolegialnymi i połączonymi zebraniami Zarządu, Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego.

Nowe władze

Prezesem Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa III kadencji wybrano ponownie Wojciecha Żmigrodzkiego (Danfoss). Ten wybór był niemalże bezkonkurencyjny... Funkcję Wiceprezesa Zarządu powierzono jeszcze raz Grzegorzowi Michalskiemu (Grasso). Do Zarządu powołano także Andrzeja Żyłę (Copeland/Emerson), Bolesława Gazińskiego (Systherm) oraz Jerzego Stachowiaka (Masta).
Dobra ocena dotychczasowej pracy władz Związku przejawia się także ponownym udzieleniem zaufania tym samym osobom, które pełniły te funkcje w poprzednim okresie. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Marek Wawryniuk (Termo Schiessl). Podobnie, już po raz trzeci funkcję członka Rady powierzono Jerzemu Grabowskiemu (Cool) oraz Wacławowi Maniawskiemu (Elektronika). W poszerzonym składzie Rady znalazł się także dotychczasowy członek Sądu Dyscyplinarnego – Piotr Rychlik (Avicold) oraz Józef Kisielnicki (Kliweko), którego firmę przyjęto do Związku na początku 2003 r.
Działalność w Sądzie Dyscyplinarnym kontynuować będzie Włodzimierz Piekarek (Guentner) – jako Przewodniczący oraz Andrzej Chuweń (ASC) i Rafał Rosiński (Beijer Ref). Wprowadzenia nowego impetu należy spodziewać się po dwóch nowych członkach tego organu: Andrzeju Sadowskim (Dresdner Kuhlanlagenbau) oraz Zbigniewie Stosiu (York ChiK).

Inne postanowienia WZC

Poza cyklicznymi formalnościami, Walne Zebranie podjęło jeszcze dwie ważne uchwały. Pierwsza dotyczyła modyfikacji statutu Związku, aby dostosować go do nowych wymogów i okoliczności legislacyjnych. Wśród celów Związku ujęto ochronę środowiska naturalnego oraz edukację w zakresie ekologii, technologii, finansów, organizacji i zarządzania. W ramach drugiej uchwały, Walne Zebranie Członków Forum udzieliło Zarządowi upoważnienia do podjęcia stosownych działań prawnych zmierzających do zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego niektórych zapisów nowo uchwalonej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową. W opinii WZC kwestionowane przepisy naruszają bowiem zasadę równości podmiotów wobec prawa, ograniczając uprawnienia KFCh. Obie uchwały podjęto niemal jednogłośnie, bez głosów sprzeciwu, odpowiednio – z 2 i 1 głosem wstrzymującym się.

Prezentacje tematyczne

Poza częścią formalną, uczestnicy spotkania wysłuchali kilku interesujących prezentacji. Grzegorz Michalski omówił współpracę Forum z Europejskim Stowarzyszeniem Klimatyzacji i Chłodnictwa z Brukseli (AREA). Stowarzyszenie AREA prowadzi lobbying na rzecz sektora chłodniczego na poziomie Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Obecnie głównymi obszarami troski AREA jest stworzenie ogólnoeuropejskiego systemu certyfikacji serwisantów oraz sprawy legislacji ekologicznej i technicznej. Z tymi tematami powiązana była także prezentacja Pana Tomasza Martina z Urzędu Dozoru Technicznego, który przedstawił najważniejsze obowiązujące w Polsce techniczne akty prawne (m.in. tzw. dyrektywa PED, przepisy UDT). Kwestie prawne związane z substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz kulisy powstawania nowej ustawy ozonowej omówił Marek Wawryniuk.
Kolejna prezentacja to podsumowanie działalności dwóch ośrodków szkoleniowo-certyfikacyjnych działających pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa. Działalność Gdańskiego Centrum Szkoleń i Certyfikacji omówił Zenon Bonca, zaś wyniki Poznańskiego Centrum Szkoleń i Certyfikacji przedstawił Bolesław Gaziński. Zgodzono się, że istotnym jest stworzenie w najbliższym czasie kilku kolejnych ośrodków kształcących kadrę chłodniczą według kompleksowego programu i kryteriów ustalonych przez Forum.
Współpracę KFCh z innymi organizacjami międzynarodowymi omówił Dariusz Butrymowicz (Polska Akademia Nauk). Pan Dariusz jest delegatem Forum i przedstawicielem Polski w kilku komitetach naukowych Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych, zajmujących się zarówno problematyką techniki chłodniczej jak i zastosowania w chłodnictwie czynników niszczących ozon oraz będących gazami cieplarnianymi. Także Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON miała swoje kilka minut, na przedstawienie genezy, dorobku i planów na przyszłość.
Zenon Bonca i Andrzej Żyła omówili również przygotowania do I Forum Chłodnictwa podczas Polagra Food 2004. Krajowe Forum Chłodnictwa jest współorganizatorem tych największych i najbardziej prestiżowych w Polsce targów chłodniczych. Wygląda na to, że w bieżącym roku będzie to impreza z wielkim rozmachem, która przyniesie wiele korzyści zarówno zwiedzającym, jak i pozwoli nawiązać dużo nowych kontaktów samym wystawcom. Oprócz typowych wystaw, organizowane będą tzw. "wydarzenia specjalne". Członkowie Krajowego Forum Chłodnictwa – nie tylko samodzielnie wystawiający się na targach – będą także mieli możliwość zorganizowania prezentacji swoich firm, w ramach powierzchni zajmowanej przez Forum. Z pewnością te dodatkowe atrakcje urozmaicą i wzbogacą program Polagry.
Po dyskusji nt. nowych inicjatyw, którymi Związek powinien się zająć w kolejnym roku, zamknięto obrady i po krótkiej przerwie technicznej – rozpoczęto biesiadę. Najbardziej wytrwali ucztowali do trzeciej nad ranem...
Więcej o działalności Forum można dowiedzieć się w serwisie internetowym www.forum-chlodnictwa.org.pl, lub bezpośrednio u Dyrektora Biura KFCh – Michała Dobrzyńskiego (tel.: 0600 28 12 79).

Biuro KFCh


Foto ze spotkania

Hotel - Zamek Karnity - miejsce spotkania
Od prawej: M. Dobrzyński, A. Żyła, W. Żmigrodzki, G. Michalski
Dyrektor Biura KFCh – Michał Dobrzyński
Podczas wystąpień: dr inż. Zenon Bonca i dr inż. Dariusz Butrymowicz
Sala obrad

Archiwum informacji:

Zebranie KFCh 12.09.2001 r.
Zebranie KFCh 11.09.2002 r.
Krajowe Forum Chłodnictwa