Walne Zebranie Członków 2007 Krajowego Forum Chłodnictwa. Notatka prasowa.


Szczęśliwe siódemki Krajowego Forum Chłodnictwa
Walne Zebranie Członków 2007


To już siódmy rok działalności Krajowego Forum Chłodnictwa! Od 2000 r. służymy całej branży. Forum jest otwarte dla wszystkich firm prowadzących odpowiedzialny biznes, bez względu na wielkość zatrudnienia, wartość obrotów, czy zysków. Przyłącz się do nas!

Frekwencja i reprezentacja


W dniu 23 marca 2007 r. w Hotelu Campanile we Wrocławiu odbyło się doroczne Walne Zebranie Członków KFCh. Na spotkaniu była jak dotąd rekordowa liczba osób – blisko sto! Oprócz członków KFCh, gościliśmy media branżowe oraz profesorów polskich uczelni kształcących w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele światowych organizacji branżowych – Stowarzyszenia ASHRAE i Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Jak zwykle, nie zabrakło również osób reprezentujących inne rodzime organizacje działające na rzecz chłodnictwa i klimatyzacji. Zaproszenie przyjęła dyrekcja Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie, Centralnego Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi, Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP, stowarzyszenia Ashrae Polonia. Były także osoby związane z Fundacją PROZON i KIGChiK.

Sprawozdania władz i absolutorium

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Forum Pan Wojciech Żmigrodzki (Danfoss), witając Członków KFCh oraz gości. Parę minut zajęły standardowe sprawy formalne: wybór Prezydium i Komisji Skrutacyjnej, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad… Przewodniczenie obradom powierzono Panu Piotrowi Rychlikowi (Avicold). Funkcją Sekretarza jak zwykle „uraczono” Michała Dobrzyńskiego (Biuro KFCh), natomiast członkami Komisji Skrutacyjnej zgodzili się zostać Pan Jacek Krystecki (Area Traders) i Pan Piotr Chlebowski (Śląskie Centrum Chłodnictwa i Klimatyzacji).
Następnie szefowie statutowych władz Forum przedstawili sprawozdania z działalności. Wojciech Żmigrodzki podsumował najważniejsze działania podjęte przez Związek w minionym roku. Po szczegóły odsyłamy do przygotowanego kompleksowego opracowania. Panowie Józef Kisielnicki (Kliweko) i Marek Wawryniuk (Termo Schiessl) omówili dodatkowe czynności realizowane odpowiednio przez Radę Nadzorczą i Sąd Dyscyplinarny. Wspominali m.in. o sprawowaniu pieczy nad finansami KFCh oraz o przeprowadzonych mediacjach w sporze powstałym między dwoma członkami Forum. Władze KFCh otrzymały pokwitowanie z wykonywania obowiązków w 2006 roku, niemalże jednogłośnie (przy 2 głosach wstrzymujących się).
Forma prawna KFCh
Podczas ubiegłorocznego Walnego Zebrania, członkowie Forum zobowiązali Zarząd do wypracowania koncepcji dotyczącej docelowej formy organizacyjnej naszej organizacji, z opcją „przekształcenia” w izbę gospodarczą. Sporządzone ekspertyzy prawne jednoznacznie wykazały jednak, że cele i zadania Krajowego Forum Chłodnictwa mogą być z powodzeniem realizowane w ramach obecnej struktury organizacyjnej, jako związek pracodawców.
Uprawnienia izb gospodarczych zapisane w ustawie o izbach gospodarczych nie są w żadnym punkcie szersze niż analogiczne uprawnienia związków pracodawców, wynikające z ustawy o organizacjach pracodawców. Ponadto, obowiązująca legislacja wyklucza powstałe obawy, iż jakakolwiek organizacja pozarządowa samodzielnie wprowadzi ogólnokrajowe certyfikaty kompetencji w branży chłodnictwa i klimatyzacji, które byłyby prawnie wymagane w Polsce. Tego typu rozwiązania możliwe są do wprowadzenia wyłącznie poprzez ustawę lub stosowne rozporządzenia ministrów. Nad treścią rozporządzeń i ustaw dotyczących syntetycznych czynników chłodniczych pracują wszystkie organizacje branżowe.

Propozycje dot. przyszłej działalności Forum

W kolejnej części spotkania, członkowie przedstawili swoje oczekiwania wobec działalności KFCh, jak również dzielili się troskami odnośnie sytuacji na rynku. Dyskusja była ożywiona. Przeprowadzono swego rodzaju „burzę mózgów”. Nie sposób ująć wszystkich wypowiedzi i poruszonych tematów…
Zwrócono uwagę na potrzebę rozróżnienia ofert producentów i generalnych dystrybutorów urządzeń kierowanych do firm instalacyjnych i serwisowych, od propozycji przedstawianych finalnym klientom. Uznano, że instalatorzy i serwisanci powinni uzyskiwać pewne preferencje u firm handlowych. Wspomniano o problemach „negocjacyjnych” z dużymi sieciami marketów oraz o trudnościach z wygraniem przetargów. Stwierdzono, że zbyt często wyłącznie niska cena decyduje o wyborze oferty, a pomijane są inne istotne czynniki, takie jak doświadczenie, fachowość, prawidłowość doboru urządzeń i komponentów oraz ich jakość, dysponowanie odpowiednim zapleczem technicznym, przestrzeganie przepisów prawa, dbanie o środowisko naturalne, itp. itd. Powinno się zwrócić uwagę użytkowników końcowych na te ważne kwestie.
Zwrócono uwagę na pogłębiający się problem niedoboru wykwalifikowanych kadr, spowodowany m.in. nasileniem wyjazdów do pracy zagranicę. Stwierdzono, że należy zaapelować, by szkoły i uczelnie techniczne wznowiły nauczanie na kierunkach związanych z chłodnictwem i klimatyzacją. Przedstawiciele uczelni są otwarci na nasze propozycje i współpracę w tym zakresie. Zapewnili, że „to się da załatwić”. Wspomnieli jednocześnie, że mniejsza niż niegdyś liczba absolwentów kierunków związanych z naszą branżą wynika także z głębokiego niżu demograficznego. Należy się również zastanowić jak zachęcić studentów do wybierania kierunków chłodniczych. Czy pewność zatrudnienia jest wystarczającym argumentem?
Niektórzy członkowie Forum podnieśli zagadnienie strat finansowych związanych z odchodzeniem pracowników, których wcześniej skierowano na kosztowne szkolenia. Uznano, że dobrą i zgodną z prawem metodą jest stosowana przez wiele firm zasada podpisywania umów cywilno-prawnych, na podstawie których pracownik zobowiązuje się do zwrotu kosztów szkolenia, w przypadku rozwiązania umowy z dotychczasowym pracodawcą w określonym czasie (np. przez najbliższy rok od kursu). Ważne, aby umowę taką podpisać przed delegowaniem na szkolenie. Zazwyczaj jednak kwota do ewentualnego zwrotu jest co miesiąc pomniejszana proporcjonalnie do upływającego czasu.
Stwierdzono, że w ramach portalu internetowego KFCh warto stworzyć forum dyskusyjne, na którym nasi członkowie mogliby wymieniać się spostrzeżeniami i poradami. To ma umożliwić bieżącą łączność. Wniosek przyjęto do realizacji.
Pytano także o stosunek władz Forum do Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji. Przedstawiciele Zarządu potwierdzili, że od kilku miesięcy KFCh utrzymuje dobre kontakty z częścią władz KIGChiK. Niestety, jeszcze do niedawna, nie wszystkie osoby z władz KIGChiK były przyjaźnie ustosunkowane wobec Forum. Niemniej jednak relacje się poprawiają; Forum zawsze było i dalej jest otwarte na konstruktywną współpracę ze wszystkimi organizacjami mającymi na celu rozwój branży. Jednocześnie kategorycznie stwierdzono, że Krajowe Forum Chłodnictwa nie będzie tolerowało rozpowszechniania nieprawdziwych lub zmanipulowanych informacji na swój temat.

Zespół ds. Legislacji KFCh

Nowej legislacji dotyczącej branży chłodnictwa i klimatyzacji poświęcono bodaj najwięcej uwagi. Pierwszoplanowym tematem jest tworzenie jednolitych podstaw prawnych dla zastosowania wszystkich syntetycznych czynników chłodniczych. Obszerną prezentację przedstawił Pan Marek Wawryniuk, delegat KFCh na spotkania organizowane w tej mierze przez Komisję Europejską. Wszyscy członkowie otrzymali tę prezentację także w formie elektronicznej.
Opracowywane obecnie przepisy wdrażające nowe europejskie regulacje dotyczące czynników z grupy HFC (tzw. gazów fluorowanych lub f-gazów) na długie lata przesądzą o kwalifikacjach wymaganych w branży chłodnictwa i klimatyzacji. Forum aktywnie uczestniczy w tym procesie. Nie powinniśmy jednak oczekiwać, że poprzez jedną ustawę o f-gazach rozwiążemy wszystkie problemy chłodnictwa. Zgromadziliśmy pewne doświadczenia; widzimy jak przedstawia się egzekwowanie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową. Nasza rodzima legislacja dotycząca czynników HFC powinna więc być maksymalnie prosta; to podstawowy warunek, aby nowe przepisy prawne nie pozostały „martwe”. Równocześnie przygotowywana będzie nowelizacja ustawy regulującej wykorzystanie czynników HCFC, aby ujednolicić przepisy.
Jako podsumowanie ożywionej dyskusji, która nastąpiła po zakończeniu prezentacji, Walne Zebranie Członków KFCh uchwaliło powołanie Zespołu ds. Legislacji KFCh. To jedno z najważniejszych rezultatów spotkania. W jego skład weszło kilkunastu „aktywistów” – fachowców i praktyków. Jego zadaniem jest wypracowanie rekomendacji dla władz Forum w odniesieniu do projektowanych rozwiązań prawnych dotyczących chłodnictwa i klimatyzacji. Nota bene, Zespół zaczął intensywnie działać już od początku pierwszego tygodnia po Walnym. Wówczas ocenił i zgłosił konstruktywne sugestie zmian wobec marcowych propozycji Komisji Europejskiej dotyczących certyfikacji personelu i firm. Przeprowadzono w tym celu szerokie konsultacje mailowe i telefoniczne. Zorganizowano także spotkania z innymi organizacjami branżowymi oraz delegatami polskiego rządu do Komitetu Regulacyjnego działającego przy Komisji Europejskiej.
Kolejne omówione zagadnienie prawne to ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Przypomniano, że dzięki wysiłkom KFCh, bardzo kłopotliwe w skutkach obowiązki określone w tym akcie nie objęły prawie żadnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Z uzyskanej interpretacji Ministerstwa Środowiska wynika, że ustawie nie podlegają stacjonarne urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne na stałe związane z budynkiem, wymagające specjalistycznych prac instalatorskich. W praktyce, przepisy tej ustawy mają zastosowanie tylko do urządzeń typu „plug-in”, do których samodzielnego funkcjonowania wystarczy podłączenie wtyczki do kontaktu. To tej grupy sprzętu należą domowe lodówki i zamrażarki oraz meble chłodnicze, które można uruchomić we wspomniany sposób. Ta interpretacja jest bardzo ważna dla wielu firm chłodniczych.
Pan Konrad Kalinowski, nasz konsultant w Komitecie Technicznym ds. Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, wygłosił referat nt. przewidywanych zmian normy PN-EN 378 („Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska”). Jego prezentacja poparta była obszernymi materiałami konferencyjnymi.

Szkolenia i certyfikacja

Efekty działania trzech Centrów Szkoleń i Certyfikacji KFCh omówił Pan Piotr Chlebowski. Wspomniał także o perspektywach na najbliższą przyszłość. W 2006 r. zorganizowaliśmy ponad 40 szkoleń, w ramach których udział wzięło ok. 540 osób. Prowadzono pięć typów szkoleń, o następujących tytułach:
• „Kurs na Świadectwo Kwalifikacji”;
• „Budowa i działanie sprężarkowych pomp ciepła”;
• „Amoniakalne urządzenia chłodnicze – bezpieczeństwo dla obsługi, otoczenia oraz środowiska naturalnego”;
• „Zagadnienia klimatyzacji dla personelu konserwacyjnego, montażowego, odbiorczego i serwisowego kategorii B”;
• „Technika chłodnicza dla personelu konserwacyjnego, montażowego, odbiorczego i serwisowego kategorii B”.
W 2007 r. uruchomione zostaną kolejne kursy opracowane w ramach „Modułowego systemu szkoleń”. Ponadto, w trakcie obrad ogłoszono informację o powstaniu czwartego regionalnego Centrum Szkoleń i Certyfikacji KFCh. Dotychczasowa sieć naszych placówek szkoleniowo-certyfikacyjnych w Gdańsku, Poznaniu i w Gliwicach została poszerzona o ośrodek na wschodzie Polski, funkcjonujący w ramach Politechniki Białostockiej.

III Forum Chłodnictwa na targach Polagra-Tech 2007

Od kilku lat Krajowe Forum Chłodnictwa jest współorganizatorem najbardziej prestiżowych targów chłodniczych w naszej części Europy. W dniach 17-20 września 2007 r. organizujemy III Forum Chłodnictwa na targach Polagra-Tech w Poznaniu. Pod wpływem naszych interwencji, Międzynarodowe Targi Poznańskie przywróciły dotychczasowy tryb tej imprezy – od poniedziałku do czwartku.
MTP zdecydowało się też rozszerzyć tzw. Salon Chłodniczy o klimatyzację i urządzenia grzewcze. Wystawa chłodnictwa będzie obywać się równocześnie z Salonem Maszyn i Urządzeń Przetwórstwa Mięsnego oraz z Salonem Maszyn i Urządzeń Spożywczych. Niemniej jednak, wzięcie udziału w targach jako wystawcy zadeklarowało także już ok. 80 producentów mleczarskich – mimo, że oficjalny Salon Maszyn i Urządzeń Przemysłu Mleczarskiego organizowany jest w latach parzystych. Równocześnie z targami Polagra-Tech, w tym samym terminie i miejscu, organizowane są targi Polagra-Food obejmujące 5 „salonów” oraz targi Taropak, dedykowane stricte opakowaniom żywności.
Wynegocjowaliśmy z MTP szereg kwestii ważnych dla wszystkich wystawców naszej branży. Dodatkowo, uzgodniliśmy atrakcyjne warunki dla członków KFCh, które mają zachęcić nas do udziału jako wystawców i jako zwiedzających. Informacje o tych przywilejach podawaliśmy już na początku br. Warto je hasłowo przypomnieć…
Specjalny pakiet dla członków KFCh obejmuje m.in. wybór korzystnej lokalizacji i przedłużenie zniżkowego terminu zgłoszeń o 4 miesiące. Standardowy termin minął 6 kwietnia, natomiast członkowie Forum mogą korzystać niższych (o 10-15%) cen za powierzchnię targową aż do końca sierpnia. Działania promocyjne będą skoordynowane, a na MTP zostanie scedowana znaczna część kosztów reklamy związanej z udziałem naszych członków w Polagra-Tech. Forum oraz nasi wystawcy, którzy odpowiednio wcześnie zadeklarują udział w targach – będą obecni we wszelkich publikacjach wydawanych przez MTP, zarówno w formie tradycyjnych broszur, katalogów i reklam prasowych, jak i w serwisach internetowych.
Oprócz tego, wystawcy będący członkami Forum mogą otrzymać praktycznie nieograniczoną liczbę zaproszeń firmowanych przez KFCh i MTP, uprawniających do wejścia na targi w charakterze zwiedzającego. Rozesłanie zaproszeń do poszczególnych (własnych) klientów – pozostanie w gestii wystawców. Dla wszystkich członków Forum powinny być przygotowane specjalne „karty klubowe”. Będą one uprawniać do wejścia do kawiarenki Forum, którą zorganizujemy na wydzielonej przestrzeni w hali wystawowej. Znajdą się tu też loga wszystkich naszych członków. W tym miejscu członkowie KFCh będą mogli m.in. spokojnie porozmawiać ze swoimi partnerami i klientami, lub choć przez chwilę – przy dobrej kawce – odsapnąć od targowego zgiełku. Ta propozycja będzie szczególnie przydatna dla firm, które ze względów organizacyjnych lub finansowych nie zdecydują się przygotować odrębnego stoiska.
Zgodnie z dobrą tradycją, nie może zabraknąć ciekawego seminarium o tematyce nieco wyprzedzającej przyszłość. Będzie także przedwieczorne spotkanie członków i sympatyków Krajowego Forum Chłodnictwa. Tym razem bankiet zaplanowano na drugi dzień targów, czyli na wtorek, 18 września (od godz. 18:00).

Ogólne warunki dostawy i montażu urządzeń

Wiceprezes Zarządu KFCh Pan Grzegorz Michalski (Grasso) przedstawił zarys standardowych „ogólnych warunków dostawy i montażu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych” proponowanych przez Forum. Będą one regulować następujące zagadnienia: gwarancja i rękojmia, warunki płatności, obowiązki nabywcy, przekazanie dzieła, przejście ryzyk, kary i odpowiedzialność za szkody, prawa własności oraz rozstrzyganie sporów.
Korzyści wynikające ze stworzenia takiego systemu są jednoznaczne. Przede wszystkim, przyjęcie profesjonalnie przygotowanych i powszechnie akceptowalnych warunków umów ograniczy ryzyko działalności gospodarczej i wzmocni pozycję małych firm wobec dużych, instytucjonalnych klientów końcowych.
Ogólne zasady będą promować i chronić interesy uczciwych przedsiębiorców. Pozwolą im uniknąć częstych błędów w formułowaniu kontraktów i ograniczą zagrożenie wynikające z braku odpowiednich zabezpieczeń umownych. W rezultacie, ustanowione przez nas standardowe zasady przyczynią się do integracji całego sektora chłodnictwa i klimatyzacji.
Przyjęto harmonogram, zgodnie z którym na przełomie kwietnia i maja br. przygotowany projekt „Ogólnych warunków (…)” zostanie poddany konsultacjom wśród członków Forum. Analiza uwag i dopracowanie dokumentu nastąpi w maju. W czerwcu, poprzez stowarzyszenie AREA, przeprowadzimy międzynarodowe konsultacje z siostrzanymi organizacjami branżowymi (zrzeszającymi głównie firmy instalacyjne) z pozostałych krajów Unii Europejskiej. Jeszcze w tym samym miesiącu projekt zostanie zweryfikowany pod względem poprawności prawnej, tak aby władze Krajowego Forum Chłodnictwa mogły przyjąć jego ostateczną wersję przed 1 lipca 2007 r.

Współpraca z innymi organizacjami branżowymi

Na początku wspominałem, że w naszym spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele innych zaprzyjaźnionych organizacji służących chłodnictwu i klimatyzacji. Każda z nich miała możliwość zaprezentowania swojej działalności. Szczególnie ciepło przyjęto wystąpienie Pana Verle Williamsa, jednego z Dyrektorów Zarządzających ogólnoświatowego stowarzyszenia ASHRAE. Pan Williams gościł w Polsce w związku z cyklem wspólnych seminariów Forum i Ashrae Polonia, zorganizowanych drugiej połowie marca br.

Coś dla duszy i… brzucha…

Zgodnie z tradycją, po zakończeniu części formalnej kontynuowano dyskusje podczas uroczystej kolacji. Pawie wszyscy uczestnicy Walnego Zebrania skorzystali z tej unikalnej możliwości nawiązania i poszerzenia kontaktów handlowych i towarzyskich ze swoimi kolegami z branży.
Liczymy, że na Walnym Zebraniu Członków KFCh w 2008 r. spotkamy się w równie szacownym, ale jeszcze bardziej licznym gronie! Przyłączysz się do nas? Zapraszamy!
Michał Dobrzyński
Krajowe Forum Chłodnictwa
www.forum-chlodnictwa.org.pl
biuro@forum-chlodnictwa.org.pl
tel. bezp. 0600-281-279

Komentarze

  • Andrzej Sokulski

    Prezes KIGChiK .Oszukał już wiele osób i oszukuje dalej. Lepiej być ostrożnym.