Data rozpoczęcia
2008-09-23
Data zakończenia
2008-09-23

termin: 23.09.2008 miejsce: Gliwice


Szanowni Państwo
Zapraszamy Państwa do udziału w VI Międzynarodowym Sympozjum

ARCHITEKTURA I TECHNIKA A ZDROWIE

23 września 2008 r.
Politechnka Śląska w Gliwicach
Organizatorami Sympozjum są trzy jednostki Politechniki Śląskiej:
- Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze, Wydziału Architektury
- Centrum Inżynierii Biomedycznej
- Katedra Procesów Budowlanych, Wydziału Budownictwa
Cel i tematyka sympozjum
Rosnące zainteresowanie tematyką zdrowia publicznego dało podstawę do jej podjęcia na szerszym forum, czego wyrazem stało się doroczne sympozjum "Architektura i Technika a Zdrowie". Celem Sympozjum jest promocja zdrowia publicznego oraz zwrócenie uwagi na zagadnienia zdro­wotne w kształtowaniu środowiska zurbanizowanego. Jest to okazja do szerokiej prezentacji wyni­ków prac naukowo-badawczych oraz ich konfrontacja z doświadczeniami sektora projektowo-bu­dowlanego. Sympozjum adresowane jest głównie do architektów i urbanistów, jak również do inży­nierów budowlanych, inżynierów środowiska, socjologów i lekarzy.
Proponujemy, aby polem szczególnej uwagi były rozwiązania architektoniczno-budowlane
i urbanistyczne decydujące o kształtowaniu poziomu zdrowia publicznego i jakości życia. Rozważa­nia odbywać się mogą zarówno w aspekcie czynników fizycznych (m.in. zagrożenie hałasem i drga­niami, ochrona cieplna budynków, promieniowanie elektromagnetyczne, skażenie biologiczno-che­miczne, rozwiązania technologiczno-materiałowe) jak i czynników psychospołecznych (np. prze­strzeń prywatna/publiczna, elementy przestrzeni poprawiające kondycję psychofizyczną, poczucie bezpieczeństwa).

Zgłoszenie referatów i koszt uczestnictwa

Uczestnicy Sympozjum proszeni są o nadesłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia uczestnictwa wraz z tematem referatu na adres konferencja.atz@polsl.pl do dnia 30 kwietnia 2008 r. Wytyczne edy­cyjne na temat sposobu przygotowania referatów zamieszczone są na stronie www.atz.polsl.pl. O ostatecznej formie prezentacji autorzy zostaną poinformowani na stronie sympozjum. Języki sympozjum: j. polski, j. angielski.
Koszt uczestnictwa w sesji plenarnej wraz z materiałami sympozjalnymi, wyżywieniem oraz uroczy­stą kolacją: 400 PLN. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów i delegacji.
Warunkiem umieszczenia referatu w recenzowanych materiałach sympozjalnych jest terminowe opłacenie kosztów uczestnictwa oraz wprowadzenie korekt wynikających z uwag recenzenta.
Konto, na które należy dokonać wpłat:
Politechnika Śląska, ING Bank Śląski S.A., Oddział Gliwice,
nr konta 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
koniecznie z dopiskiem "at-z"
Dla chętnych możliwa jest rezerwacja noclegów w hotelu w dniach 22/23, 23/24 września 2008 r.
Prosimy o zaznaczenie rezerwacji w zgłoszeniu uczestnictwa.
Hotel SEZAM
ul. Pszczyńska 89A, 44-100 Gliwice, tel.: (0-32) 237 23 07
Ceny noclegów: pokój 1-osobowy: 100 zł
pokój 2-osobowy: 150 zł
Terminarz sympozjum:
- Nadesłanie Zgłoszenia Uczestnictwa i tematu referatu 30.04.2008 r.
- Nadesłanie pełnego tekstu referatu 30.05.2008 r.
- Opłata kosztów uczestnictwa i dokonanie korekt 01.09.2008 r.
Komitet naukowy
Prof. dr hab. inż. arch. Jacek WŁODARCZYK, Politechnika Śląska (Przewodniczący)
Prof. Pol. Śl., dr hab. inż. arch. Krzysztof GASIDŁO, Dziekan Wydziału Architektury, Pol. Śląska
Prof. Pol. Śl., dr hab. inż. Jan ŚLUSAREK, Dziekan Wydziału Budownictwa, Politechnika Śląska
Dr hab. inż. arch. Alina DRAPELLA-HERMANSDORFER, Politechnika Wrocławska
Prof. zw. dr hab. Lucyna FRĄCKIEWICZ, Akademia Ekonomiczna Katowice
Dr Hennadiy V. KAZAKOV, Politechnika Lwowska
Dr Christa KLIEMKE, Technische Uniwersität Berlin
Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej KOHNKE, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Jan MARCINIAK, Politechnika Śląska
Dr hab. Krystyna PAWLAS, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
Doc. Ing. Ivana ®ABIČKOVÁ, CSc., Vysoké Učení Technické v Brně
Komitet organizacyjny
dr inż. arch. Iwona BENEK
dr inż. arch. Krzysztof GERLIC
dr inż. Marcin KACZMAREK
dr inż. arch. Anna SZEWCZENKO
Kontakt:
e-mail: konferencja.atz@polsl.pl
sekretariat: tel. / fax (0 32) 237 16 85
strona sympozjum: www.atz.polsl.pl

Komitetu Organizacyjny