VTS - wiodący producent w branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej – wprowadza w centralach VENTUS VS-400, VS-500 i VS-650 rozwiązania MULTI-FAN czyniąc swoją ofertę jeszcze bardziej dopasowaną do tych, którzy szukają rozwiązań prostych, efektywnych, przyjaznych użytkownikowi i środowisku.
Rozwiązanie MULTI-FAN w centralach VENTUS VS-400 (20-40 tys. m3/h) i VS-500 (25-70 tys. m3/h) polega na równoległej pracy trzech, a w centralach VS-650 (30-97 tys. m3/h) nawet czterech zespołów wentylatorowych z napędem bezpośrednim. W porównania do tradycyjnego zespołu wentylatorowego napędzanego za pomocą przekładni pasowej MULTI-FAN powodują obniżenie zużywanej mocy średnio o 20-30%.
Procent zaoszczędzonej mocy – mówi Marek Obuchowski, Corporate Product Manager VTS Group - zależy oczywiście od parametrów pracy, na jakie została zaprojektowana centrala klimatyzacyjna. Oprócz zmniejszenia pobieranej przez zespoły wentylatorowe mocy elektrycznej wielkim plusem rozwiązania MULTI-FAN jest łatwość serwisowania (mniejsze gabaryty i masy wentylatorów oraz silników), czystość układu (brak pylenia pasków), a także lepsza dostępność części zamiennych (dużo łatwiej i szybciej jest kupić czy wymienić na przykład silnik o mocy 7,5 kW niż silnik o mocy 30 kW).
Aby uzyskać oczekiwany efekt w postaci zmniejszenia mocy konsumowanej przez zespoły wentylatorowe racjonalniej jest zastosować bezpośredni napęd wentylatorów tzn. wyeliminować przekładnię pasową.
Jest ona bowiem nie tylko źródłem strat energii (od kilkunastu do kilkudziesięciu procent), ale także źródłem hałasu, co można przeoczyć patrząc tylko na charakterystyki samych wirników oraz współczynniki tłumienia hałasu właściwe dla pomieszczenia, w którym zostały zabudowane jak na przykład centrala klimatyzacyjna.


Warto podkreślić – dodaje również Marek Obuchowski - że zastosowanie rozwiązania MULTI-FAN pozwala efektywniej wykorzystywać wymienniki ciepła poprzez fakt, że strumień generowany przez kilka odpowiednio rozstawionych zespołów powoduje bardziej równomierne obciążenie cieplne wymiennika.
Wprowadzenie rozwiązań MULTI-FAN dla wielkości VS-400, VS-500 i VS-600 w centralach VENTUS to wynik przyjętej strategii rozwoju produktu, w której kładzie się nacisk na ekologię i minimalizację wpływu na środowisko. Jeszcze na jesieni ubiegłego roku firma VTS wprowadziła opcję równoległej pracy dwóch zespołów wentylatorowych – popularnie nazywanych TWINS - w centralach VENTUS dla wielkości VS 180-300. Ciągle rosnąca popularność oraz zainteresowanie tym ekonomicznym rozwiązaniem ze strony inwestorów i projektantów na całym świecie spowodowała, że firma postanowiła zrobić następny krok do przodu w kierunku wdrażania idei równoległej pracy zespołów wentylatorowych w większych centralach.


VENTUS saves ENERGY
VTS - the leading producer in ventilation and air conditioning industry – introduces MULTI-FAN solutions in VENTUS VS-400, VS-500 and VS-650 AHUs, making its offer even more suited to those, who are looking for simple, efficient, user and environment friendly solutions.

MULTI-FAN solution in VENTUS AHUs VS-400 (20 000 – 40 000 m3/h) and VS-500 (25 000 – 70 000 m3/h) consists in parallel working of three or, as in VENTUS AHUs VS-650 (30 000 – 97 000 m3/h), even four fan sets with direct drive. In comparison to traditional fan set with belt drive "MULTI-FANS" help to reduce power consumption by 20-30%.
The percentage of saved energy - says Marek Obuchowski, VTS Group Corporate Product Manager – depends, of course, on work parameters in the designed AHU. In addition to reducing the power consumption of fan sets, other great advantage of MULTI-FAN solution is easy servicing (smaller size and weight of fans and motors), purity of system (no belts dusting), as well as better availability of spare parts – it is much easier and faster to buy or replace ie. the engine of 7.5 kW power than engine of 30 kW. To obtain the expected effect of reducing the power consumed by fan sets, it is much more reasonable to use the direct drive fan sets, in other words – to eliminate the belt drive. The belt drive is not only a source of energy loss (from several to several dozen percent), but also a source of noise, which can be not taken into consideration during design, when we are looking only at the characteristics of the rotors and the noise attenuation factors appropriate for the place in which they were installed as, for example, AHU.
It should be underlined – says also Marek Obuchowski – that application of MULTI-FAN solutions enables more efficient use of heat exchangers by the fact, that the flow generated by several, respectively spaced fan sets, gives more even load of heat exchangers.
The introduction of MULTI-FAN solutions for VS-400, VS-500 and VS-600 in VENTUS AHUs is a result of product development strategy, which puts emphasis on the ecology and minimize the impact on the environment. In last autumn, VTS company has introduced the option of two parallel working fan sets - popularly known as TWINS - in VENTUS VS 180-300 AHU. Still growing popularity and interest in the economical solution of the investors and designers around the world has led the company to take the next step towards the implementation of the idea of parallel fan set work in larger AHUs.

Komentarze

  • Technologia ta jest juz stosowana od dosc dawna: http://www.ces-group.com/technology/fanwall/history/default.aspx.
    Kolejna sprawa to zuzycie energii, prosze mi wyjasnic jak kilka małych wentylatorów ktorych sprawnosc jest na poziomie 60% jest mniej energozerna od jednego duzego, ktory masprawnosc na poziomie 80%.