Sejm uchwalił Ustawę o efektywności energetycznej.

4 marca 2011 roku została uchwalone przez Sejm Ustawa o efektywności Energetycznej. W ten sposób ostatecznie zostały zakończone trwające od dwóch lat dyskusje i wątpliwości. Uchwalony tekst był 16-tą wersją projektu ustawy.

Ustawa stanowi wdrożenie Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.

Ustawa wprowadza system białych certyfikatów, w którym przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło i gaz odbiorcom końcowym mają corocznie przedstawiać prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej stanowiące dowód zrealizowania przedsięwzięć efektywnościowych w określonym zakresie lub zamiast tych świadectw wnosić opłatę zastępczą. Aby uzyskać świadectwa efektywności energetycznej przedsiębiorstwo może dokonać zmian we własnej działalności, ale głownie ma kupować świadectwa od innych jednostek, które zrealizują przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej takie jak izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa lub remont budynków, modernizacja oświetlenia, modernizacja lokalnych sieci ciepłowniczych, lokalnych źródeł ciepła i innych.

Ustawa ustala specjalne zadania dla jednostek sektora publicznego dotyczące zaoszczędzenia zużycia energii, promocji efektywności energetycznej i prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie.

Ustawa wprowadza nowy typ dokumentu – audyt efektywności energetycznej i nowy zawód audytora efektywności energetycznej. Program szkoleń i zasady egzaminowania audytorów ustali Minister Gospodarki w trybie wydania rozporządzenia.

Do wejścia ustawy w życie pozostaje jeszcze uchwalenie jej przez Senat, podpisanie przez Prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.


Źródło: Fundacja Poszanowania Energii