FHK Polska działa na terenie Polski od 1989 roku. Firma jest przedstawicielem firmy American Air Filter International, światowego lidera w produkcji filtrów powietrza i urządzeń odpylających. Kilka urządzeń z szerokiego asortymentu firmy AAF przedstawiamy poniżej.

1. Filtry tzw. mokre
Są to urządzenia, które pozwalają na oczyszczanie gazów z pyłów, ich działanie polega na przenoszeniu pyłów z gazu do cieczy, zwykle wody. Są to zatem odpylacze mokre.
Stosuje się je do oczyszczania gazów gorących, gazów bardzo wilgotnych i gazów, których suchy pył grozi wybuchem lub zapaleniem. Znajduje również zastosowanie, gdzie odpowiedni obieg wybranego pyłu w postaci szlamu jest potrzebny przez zawrócenie go do procesu.
Firma AAF oferuje różne rozwiązania tych urządzeń, a mianowicie: Roto-Clone N,
Roto-Clone W, Roto-Clone R, Kinpactor.


Roto-Clone N
Urządzenie oczyszcza powietrze z pyłów przez kombinację działania siły odśrodkowej i gruntownego wymieszania zanieczyszczonego powietrza z wodą. Pył zostaje odseparowany z powietrza za pomocą kurtyny wodnej, wytworzonej przez przepływ powietrza poprzez częściowo zanurzony, stacjonarny zawirowacz. Urządzenie nie posiada żadnych części ruchomych, pomp lub innego dodatkowego wyposażenia. Zajmuje mało miejsca i jest łatwe
do zainstalowania. Urządzenie może być dostarczone
z automatycznym odszlamowaniem okresowym lub ciągłym
zgodnie z życzeniem.
Znajduje zastosowanie przy przeładunku chemikaliów, tworzyw sztucznych, piasku lub węgla, przy mechanicznej obróbce metali
i skóry, przy suszeniu koksu, w asfaltowniach, odlewniach
i walcowniach, oraz w zakładach produkcji akumulatorów.


Roto-Clone W
Ten kompaktowy mokry odpylacz łączy w sobie efekt wodnego płukania z dynamicznym oddzielaniem płynu
za pomocą obracającego się wirnika, który może zarazem spełniać rolę wentylatora odciągowego.
Zużycie wody w tym urządzeniu jest ograniczone, ponieważ na płaszczyznach wirnika wymaga się bardzo cienkiej warstwy wody (film wodny).
Oddzielony płyn zostaje odprowadzony jako szlam.
Urządzenie nadaje się do zastosowania w przypadkach konieczności utrzymania dużej czystości, oraz
w pomieszczeniach sanitarnych.
Znajduje zastosowanie w suszarniach cukru, soli,
w przygotowalni piasku formierskiego w odlewni,
w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, gumowym, tytoniowym, przy produkcji tworzyw sztucznych,
w kuchennych instalacjach wyciągowych.


Roto-Clone R
To urządzenie pracuje na zasadzie odrzutu i uderzenia. Zanieczyszczone powietrze wchodzi stycznie i z dużą prędkością do stożków, których powierzchnia jest zwilżana wodą. Cząsteczki pyłu uderzają o nawilżone powierzchnie boczne stożków. Woda omywa powierzchnie stożków i odprowadza wytrącone pyły.
To urządzenie można stosować w przemyśle nawozów sztucznych,
w przemyśle ceramicznym, farmaceutycznym, spożywczym, odlewniczym i przy przemieszczaniu materiałów sypkich.


Kinpactor
Jak to widać na rysunku zanieczyszczone powietrze
wchodzi od góry do dyszy Venturiego.
Z boku jest doprowadzana woda.
Na skutek nagłego zwężania, a potem nagłego rozprężenia przepływającego powietrza z wodą następuje zróżnicowanie prędkości zawartych w strumieniu składników i wytrącenie pyłu z powietrza. We wstępie wspomniano, że sprawność urządzenia zależy od wielkości spadku ciśnienia.
W tym celu w niniejszym urządzeniu w gardzieli zwężki jest wbudowany stożek umożliwiający regulację spadku ciśnienia stosownie do charakterystyki gazu.
Urządzenie to można stosować w instalacjach spalania, suszenia, chłodzenia, przy lutowaniu, w przemyśle chemicznym, stalowniczym, celulozowym, papierniczym.
2. Filtry włókniowe
Przy pomocy tkaninowych odpylaczy usuwa się najdelikatniejsze cząsteczki zanieczyszczeń powietrza. Przez specjalnie spreparowane materiały filtracyjne przepuszcza się zapylone
powietrze. Pozostawia ono na płaszczyźnie materiału porowatą warstwę pyłu, która również stanowi czynną warstwę filtracyjną. Materiał filtracyjny spełnia tu rolę sita oddzielającego. Te odpylacze stosuje się tam, gdzie wymagana jest duża skuteczność odpylania, a gaz odpowiada warunkom tego rodzaju oczyszczania, i istnieje możliwość doboru odpowiedniego materiału filtracyjnego. Również stosuje się go tam, gdzie zależy nam na odzyskaniu wartościowych pyłów w postaci suchej.
Do tego typu urządzeń należą: Fabri-Pulse K,
Fabri-Pulse MS, Fabri-Pulse B i Fabri-Pulse MH.


Fabri-Pulse K, MS, B
Jak to widać na rysunku zanieczyszczony gaz wchodzi od zewnątrz do wnętrza przez worki filtracyjne.
Pył zostaje odłączony na zewnątrz, zaś czysty gaz płynie poprzez worki, potem przez dyszę Venturiego do komory gazu oczyszczonego.
Worki są zamocowane w sztywnych koszach, aby zapobiec zetknięciu się ścianek worka. Czyszczenie przeprowadza się metodą "Pulse-Jet". (Pulsacyjny wtrysk)
Te urządzenia buduje się w różnych wielkościach stosownie
do potrzeb. Jako standardowe medium filtrujące stosuje się polyestrowy filc (włóknina). Bywają też pewne odmiany inne, jak PTFE, Polyaramidy itp.
Urządzenia te znajdują zastosowanie przy przeładunku i przerabianiu środków spożywczych, farmaceutycznych, cementu, chemikalii, proszków gumowych, tytoniu, kruszywa kamiennego i rud.
Przy obróbce drewna, odlewniach, urządzeniach do spalania, suszarkach bębnowych.


Fabri-Pulse MH
Jest to filtr workowy z wykorzystaniem zalet filtrów kasetowych. Dzięki możliwości bocznego wyjmowania kaset skraca się czas obsługi do minimum. Dzięki prostej konstrukcji wsuwania i mocowania można kasety łatwo wyjmować i wkładać.
Boczne dojście do obsługi pozwala na stosowanie tych oczyszczaczy w niskich pomieszczeniach.
Urządzenie może znaleźć zastosowanie przy odpowietrzaniu zbiorników, silosów, przenośnikach taśmowych, przy przesiewaniu przez sita, przy rozdrabnianiu, transporcie materiałów i przy obróbce metali.
3. Filtry kasetowe
W tych urządzeniach znajdują zastosowanie kasety z pofałdowanego papieru, albo kasety
z filtracyjnymi kieszeniami. Urządzenia te nadają się do czyszczenia powietrza obiegowego.


Pulse-Pak
Jak to widać na rysunku zanieczyszczone powietrze wpada od góry i płynie w dół pomiędzy kasetami filtracyjnymi. Większe cząsteczki pyłu spadają grawitacyjnie w dół, zaś powietrze wolne od nich zmienia kierunek i poddane zostaje filtracji
z drobnych cząstek pyłu.
Oczyszczanie kaset z nagromadzonego pyłu odbywa się podobnie metodą "Pulse-Jet".
Urządzenie nadaje się do oczyszczania powietrza obiegowego, oczyszczania z dymu spawalniczego i z pyłów hutniczych.


Arrestall
Jest to odpylacz gazu, który posiada kasety
z kieszeniowymi filtrami. Kieszenie są wykonane z polyestru
i posiadają silną zdolność oddzielania pyłów, tak, że powietrze oczyszczone może znowu wracać do pomieszczeń roboczych.
Nagromadzone masy pyłu zostają usuwane z powierzchni kieszeni przez ręczne lub automatyczne potrząsarki.
Urządzenia te mogą znaleźć zastosowanie w halach obróbki metali, w przemyśle farmaceutycznym, przy obróbce drewna, przy szlifowaniu, w przemyśle tworzyw sztucznych, w piekarniach i przy napełnianiu worków
i beczek.
4. Odpylacze odśrodkowe
Te urządzenia pracują na zasadzie działania siły odśrodkowej na pyły zawarte w wirującym zapylonym gazie.
Gaz wchodzi z dużą prędkością stycznie do blaszanego stożka, a wirujące dookoła pyły zostają wytrącone mocą siły odśrodkowej na ścianki stożka i spadają w dół, skąd łatwo je odprowadzać w sposób ciągły. Można też stosować cyklony i gaz wtedy pędząc z jednego
do drugiego ulega stopniowemu odpyleniu. Są to tzw. multicyklony.
Urządzenia te nadają się raczej do odpylania gazów niosących grubsze pyły.


Amer Clone
Jest to urządzenie do odpylania gazów na zasadzie działania siły odśrodkowej. Nadaje się do oczyszczania dużych mas powietrza zawierającego różnorodne pyły o średniej koncentracji.
Stosowanie zespołów cyklonowych, oraz wtórne odpylanie daje wysoką skuteczność.
Układ jest wykonany ze stali odpornej na ścieranie, a ponadto równomierny rozkład strumienia powietrza na płaszczyznach cyklonów gwarantuje długą żywotność urządzenia.
Odpylacz tego typu może znaleźć zastosowanie w kotłowniach opalanych olejem, węglem, drewnem i odpadami. Również nadaje się do oczyszczania powietrza w kamieniołomach
i asfaltowniach.


Roto-Clone D
To urządzenie jest zespoleniem odpylacza odśrodkowego, wentylatora odciągowego i zasobnika pyłów.
Nadaje się do odpylania małych ilości powietrza.
Najczęściej jest przystawiany do jakiegoś urządzenia produkcyjnego pylącego i usuwa pyły w miejscu ich wydzielania się.
Szczegóły u dystrybutora: www.fhk.pl

Komentarze

  • info

    dla czego nie ma opisów szczegółowych odplaczy???
    wszystko jest omówione zgrubnie

  • brak płuczek

    Dlaczego nie ma płuczek wieżowych i obrotowych....nigdzie nie moge ich znaleźć!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!