Zakaz obrotu urządzeniami na HCFC obowiązywać miał do 1 stycznia 2004 roku. Według podpisanej 11 maja br. przez Prezydenta rządowego projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową termin ten zostanie przesunięty do 1 października 2004 r.

Tekst ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20 kwietnia 2004 r. ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu znajdziesz >>>tutaj
Nowa ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z dyrektywami UE czynniki chłodnicze grupy HCFC powinny być systematycznie i programowo wycofywane z produkcji i obrotu.
Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową została uchwalona dnia 20 kwietnia 2004 r. Wg zapisów w przepisach ustawy obrót urządzeniami jest możliwy do 1 października 2004 r. a nie, jak określały wcześniejsze przepisy do 1 stycznia 2004 r.
W art. 59. ust. 2 ww ustawy czytamy:

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem
(…)
2) art. 17 ust. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.
(…)

Art. 17 ust. 1 pkt 2 brzmi:

1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje się:
(…)
2) obrotu urządzeniami i instalacjami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i
pompami ciepła zawierającymi substancje kontrolowane jako czynniki
chłodnicze;
(…)

Przepis ten pozwala więc na sprowadzanie do Polski urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierającymi HCFC. Co prawda do 1 października pozostało „tylko” 5 miesięcy, lecz nie przewidziano szkód, jakie można przez zapis ustawy wyrządzić Polsce. Możemy bowiem stać się miejscem na odpady Europy. Przypuszczać też można, że w związku z tymi decyzjami będziemy za kilka lat ponosić koszty związane z utylizacją urządzeń na HCFC.
Nowa ustawa określa też, że od 2006 r. wyłącznie osoby posiadające świadectwo przeszkolenia wydane na podstawie ustawy (lub podmioty posługujące się takimi osobami) będą mogły wykonywać działalność polegającą na obsłudze technicznej i naprawie urządzeń zawierających substancje kontrolowane jako czynniki chłodnicze. Oznacza to, że przed końcem 2005 r. każdy serwisant będzie musiał zdać stosowny egzamin, według szczegółowych kryteriów określonych przez Ministra Gospodarki.
Opis przebiegu prac nad projektem ustawy dostępny jest na sejmowej stronie internetowej >>> zobacz
Ustawa weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r. Tekst nowej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową pojawi się prawdopodobnie w najnowszym Dzienniku Ustaw.

Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową określa m.in.:
- zasady używania oraz obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową uznanymi za substancje kontrolowane oraz produkttami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje;
- obowiązki podmiotów używających lub dokonujących obrotu substancjami kontrolowanymi oraz produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje;
- wskazuje podmioty właściwe w sprawach postępowania z substancjami kontrolowanymi
Dotychczas (od 1 lipca 2002 r.) obowiązywała ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz.U.2001.52.537, zm. Dz.U.2001.100.1085, zm. Dz.U.2003.56.497)