Na polskim rynku budowlanym, w branży klimatyzacyjnej obserwujemy dużą różnorodność stosowanych rozwiązań systemów klimatyzacyjnych. Do najczęściej stosowanych należą: system wody lodowej oraz kanałowe systemy klimatyzacyjne i coraz częściej stosowany system bezpośredniego odparowania ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (np. VRF – Toshiba-Carrier). Obszar zastosowań instalacji klimatyzacyjnych jest dosyć szeroki, począwszy od obiektów mieszkalnych, a skończywszy na wielkokubaturowych obiektach takich jak budynki biurowe, czy obiekty przemysłowe.

W zestaw kanałowej instalacji klimatyzacyjnej wchodzi wiele elementów składowych. Jednak jednym z najważniejszych podzespołów są urządzenia z sekcją chłodzenia, pozwalające obniżyć temperaturę powietrza w instalacji, a co za tym idzie w pomieszczeniach do których jest ono nawiewane. W zależności od rozwiązania technicznego instalacji, najczęściej elementami takimi są: modułowe centrale klimatyzacyjne, dachowe centrale klimatyzacyjne, zestawy typu split z jednostką wewnętrzną do okanałowania, szafowy zespół klimatyzacyjny do okanałowania ze skraplaczem wodnym lub rozdzielnym zewnętrznym skraplaczem powietrznym, jak również jednostki typu monoblok lub dzielone (split) do zabudowy wewnętrznej z sekcją parownika i skraplacza do okanałowania.

Urządzenia

W niniejszym artykule zostanie przedstawiona krótka charakterystyka urządzeń firmy Carrier, przeznaczonych do kanałowych instalacji klimatyzacyjnych.
W tego typu instalacjach najczęściej stosowane są modułowe centrale klimatyzacyjne i dachowe centrale klimatyzacyjne. O pierwszych centralach modułowych powstało już wiele publikacji, a dachowe centrale klimatyzacyjne typu rooftop zostały omówione szczegółowo w artykule Monoblokowe klimatyzatory dachowe w numerze 11-12’2000 "Chłodnictwo&Klimatyzacja". Artykuł ten jest umieszczony na stronie internetowej www.carrier.com.pl

Podsumowanie

Przedstawione powyżej urządzenia pokazują szerokie możliwości projektowania mniejszych i średnich kanałowych in-stalacji klimatyzacyjnych do 20000 m3/h wydatku powietrza, z możliwością chłodzenia i grzania, bez konieczności stoso-wania modułowych central klimatyzacyjnych. Specjalna konstrukcja urządzeń 50TZ/YZ/VZ/PZ pozwala wykonać instalację klimatyzacyjną w budynku o ograniczonych możliwościach, a często nietypowych uwarunkowaniach instalacyjnych.

mgr inż. Andrzej DĄBROWSKI
Inżynier Sprzedaży w Dziale sieci Dealerskiej
Carrier Polska Sp z o.o.