UPRAWNIENIA BUDOWLANE DLA INSTALATORÓW SANITARNYCH. Poradnik
Tytuł: UPRAWNIENIA BUDOWLANE DLA INSTALATORÓW SANITARNYCH. Poradnik

Uprawnienia budowlane dla instalatorów do:
- projektowania
- kierowania robotami budowlanymi

w zakresie

- ciepłownictwa i ogrzewnictwa
- gazowniactwa
- wodociągów i kanalizacji
- wentylacji i klimatyzacjiAutorzy: praca zespołowa pod red. inż. Ryszarda Sobolewskiego i inż. Janusza Wróblewskiego
Wydawcy: Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie"; PWHiP POLCEN Sp. z o.o.
Rok wydania: Warszawa 2003 (wyd. II, uaktualnione i rozszerzone)
Stan prawny: 15 września 2003 r.
Stron: 527
Format: A5
Cena: 59,00 zł (+koszty wysyłki)
UWAGA: NAKŁAD WYCZERPANY!
Wydawca nie przewiduje wznowienia w najbliższym czasie - info z września 2007 r.

Uprawnienia budowlane dla instalatorów sanitarnych to:
- poradnik w zakresie instalacji gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz wentylacyjnych
to najlepsza praktyczna pomoc dla:
- ubiegających się o te uprawnienia
- pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
- zajmujących się projektowaniem, budowaniem i remontowaniem, nadzorowaniem oraz eksploatowaniem obiektów budowlanych.
Warunkiem koniecznym do uzyskania tych uprawnień jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia, praktyki zawodowej dostosowanej do rodzaju i stopnia skomplikowania działalności związanej z koniecznością fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych w budownictwie oraz zdanie egzaminu ze znajomości normatywnych przepisów prawnych.
Poradnik adresowany jest do inżynierów i techników ubiegających się o takie właśnie uprawnienia budowlane. Stanowi także niezbędne źródło informacji dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem, nadzorem oraz eksploatacją różnego rodzaju instalacji. Zawiera m.in. wykaz aktów prawnych i norm, których znajomość jest wymagana na egzaminach. Przykładowe pytania egzaminacyjne i odpowiedzi pozwolą czytelnikowi na poznanie wymogów stawianych przez komisje kwalifikacyjne.
Książka składa się z siedmiu rozdziałów, w których omówione są zagadnienia prawno-techniczne:
- Ciepłownictwa i ogrzewnictwa
- Sieci, instalacji i urządzeń gazowych
- Sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
- Wentylacji i klimatyzacji
- Wykazy aktów normatywnych
- Teksty ujednolicone wybranych aktów prawnych

SPIS TREŚCI:
Od redakcji
Od autorów

Rozdział 1 - Wymagania ogólne
Rozdział 2 - Ciepłownictwo i ogrzewnictwo
Rozdział 3 - Gazownictwo
Rozdział 4 - Wodociągi i kanalizacja
Rozdział 5 - Wentylacja i klimatyzacja
Rozdział 6 - Wykaz aktów normatywnych

6.1. Wykaz Polskich Norm z zakresu sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
6.2. Wykaz aktów prawnych i obowiązujący zakres ich znajomości
Rozdział 7 - Teksty ujednolicone wybranych aktów prawnych
7.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
7.1.1. Indeks przedmiotowy
7.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
7.2.1. Indeks przedmiotowy
7.3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
7.3.1. Indeks przedmiotowy
7.4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
7.4.1. Indeks przedmiotowy

Źródło: ''