Działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych, jest spełnieniem definicji samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. nr 106/2000, poz. 1126).

Działalność ta polega w szczególności na:
- projektowaniu, sprawdzaniu projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowaniu nadzoru autorskiego,
- kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowaniu wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowaniu i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- wykonywaniu nadzoru inwestorskiego,
- sprawowaniu kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
- wykonywaniu państwowego nadzoru budowlanego,
- rzeczoznawstwie budowlanym.
Prawo budowlane wprowadziło podział na specjalności, w których wydawane są uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, a są to specjalności:
1) architektoniczna,
2) konstrukcyjno-budowlana,
3) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
4) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
5) inne ustalone przez właściwych ministrów w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Do uzyskania prawa pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do projektowania konieczne jest uzyskanie wymaganego prawem dla danego rodzaju i zakresu uprawnień wykształcenia, odbycie praktyki zawodowej w projektowaniu i wykonawstwie oraz zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane.
Obok wykształcenia drugim czynnikiem decydującym o możliwości uzyskania prawa do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jest odbycie praktyki zawodowej.


Zagadnienia prawno-techniczne dotyczące, których znajomość jest wymagana na egzaminach, przykładowe pytania egzaminacyjne i odpowiedzi zainteresowani znajdą w książce pt. "Uprawnienia budowlane dla instalatorów sanitarnych".
Poradnik adresowany jest do inżynierów i techników ubiegających się o takie właśnie uprawnienia budowlane. Stanowi także niezbędne źródło informacji dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem, nadzorem oraz eksploatacją różnego rodzaju instalacji.
Książka składa się z pięciu rozdziałów, w których po części ogólnej omówione są zagadnienia prawno-techniczne:
• Sieci, instalacji i urządzeń gazowych,
• Sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
• Ciepłownictwa i ogrzewnictwa,
• Wentylacji i klimatyzacji.
Autorzy: praca zespołowa pod red. Ryszarda Sobolewskiego i Janusza Wróblewskiego
Wydawcy: Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie"; PWHiP POLCEN Sp. z o.o.
Rok wydania: Warszawa 2001 (wyd. I)
Stron: 190
Format: A5
Cena: 33,00 zł (+koszty wysyłki)
ZAMÓWIENIE
O KSIĄŻCE: "Uprawnienia budowlane dla instalatorów sanitarnych"
POLECAMY: Informacje nt. uprawnień budowlanych