23 marca 2010 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 34, poz. 183). Zgodnie z rozporządzeniem do udzielania, uchylania i zmiany aprobat technicznych w odniesieniu do pomp cieplnych oraz elementów chłodniczych w systemach klimatyzacyjnych. upoważniony został Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)


z dnia 18 lutego 2010 r.


zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania


(Dz. U. z dnia 8 marca 2010 r.)


Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497) § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Do udzielania, uchylania i zmiany aprobat technicznych upoważnione są:
1) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie - w odniesieniu do wyrobów budowlanych niewskazanych w pkt 2-13, a także wyrobów budowlanych termo- i hydroizolacyjnych oraz włókno-cementowych;
2) Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie - w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych wyłącznie w inżynierii komunikacyjnej;
3) Instytut Nafty i Gazu w Krakowie - w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych w sieciach i instalacjach paliw gazowych;
4) Instytut Energetyki w Warszawie - w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych w inżynierii elektrycznej w zakresie napięcia powyżej 24 kV;
5) Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie - w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych wyłącznie do oczyszczania ścieków i przerobu osadów;
6) Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych wyłącznie w budownictwie obronnym;
7) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie - w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych wyłącznie do budowy nawierzchni kolejowych;
8) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej "Izolacja" w Katowicach - w odniesieniu do wyrobów budowlanych termo- i hydroizolacyjnych oraz włókno-cementowych;
9) Główny Instytut Górnictwa w Katowicach - w odniesieniu do aparatury eksplozymetrycznej w budynkach;
10) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie - w odniesieniu do wyrobów budowlanych wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych;
11) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach - w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych wyłącznie w obiektach przeznaczonych do hodowli zwierząt oraz do przechowywania płodów rolnych, środków produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego w gospodarstwach rolnych oraz w budownictwie melioracyjnym;
12) Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie - w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych wyłącznie w sieciach i instalacjach telekomunikacyjnych, radiowo-telewizyjnych oraz komputerowych;
13) Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie - w odniesieniu do pomp cieplnych oraz elementów chłodniczych w systemach klimatyzacyjnych.".


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


______
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).Źródło: Chłodnictwo&Klimatyzacja