Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Ich wdrożenie ma przynieść m.in. oszczędności rzędu 250 miliardów euro rocznie, a doraźnie pomóc w walce z kryzysem, dzięki uruchomieniu powszechnych programów termomodernizacyjnych i inwestycji w energooszczędne budownictwo.


Informacja prasowa - Warszawa 10.07.2009 r.
Przyjęta przez Parlament Europejski nowelizacja Dyrektywy zmierza do tego, by:
- Od 2019 r. wszystkie nowe budynki charakteryzowały się zerowym zużyciem energii netto, co w praktyce oznacza, że mają produkować tyle samo energii, ile jej zużywają.
- Państwa Członkowskie przyjęły przejściowe cele dotyczące liczby nowych i istniejących budynków, które osiągną zerowe zużycie energii netto pomiędzy 2015 i 2020 rokiem.
- Państwa Członkowskie ustanowiły minimalne wymagania w zakresie efektywności energetycznej istniejących budynków, będących przedmiotem modernizacji, jak też i ich elementów (izolacja dachu, ścian, podłóg) oraz systemu technicznego nieruchomości, który jest wymieniany lub modernizowany.
- Do połowy 2011 r. Państwa Członkowskie wdrożyły instrumenty finansowe służące poprawie efektywności energetycznej w istniejących budynkach, takie jak nisko oprocentowane pożyczki lub ulgi podatkowe. Ponadto Komisja Europejska powinna do 30 czerwca 2010 r. zaproponować Państwom Członkowskim dodatkowe instrumenty finansowe w tym obszarze.
Szacuje się, że efektywne i kompletne wprowadzanie w życie zmian w Dyrektywie EPBD przyniesie europejskiej gospodarce, pozostającej w kryzysie, takie korzyści ekonomiczne, jak oszczędność 250 miliardów euro rocznie dzięki niższemu zużyciu energii oraz spowoduje powstanie około 450 tys. nowych miejsc pracy w sektorze budowlanym. Ponadto zredukowane o 5-6% zużycie energii przez państwa Unii Europejskiej, a emisji CO2 o 4-5% jeszcze przed 2020 r. przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i ochrony klimatu
Przyjęcie zmian w Dyrektywie EPBD już w pierwszym czytaniu Eelco van Heel, Prezes Grupy Rockwool uważa za niezwykle istotny krok w kierunku polepszenia efektywności energetycznej w budynkach. Nasza branża w pełni popiera tę decyzję. Mam nadzieję, że również Państwa Członkowskie uczynią to podczas obrad Rady Europejskiej nad nowelizacją – komentuje Eelco van Heel.
Ambitne zmiany Dyrektywy EPBD mogą okazać się jednymi z najważniejszy regulacji prawnych przyjętych w tym obszarze w ostatnich latach. Nadają one wysoki, jednak należny kwestiom oszczędności energii w budynkach, priorytet. Kraje Unii Europejskiej będą musiały ciężko pracować, by spełnić te ambitne, lecz niezbędne, cele Dyrektywy – dodaje Eelco van Heel.
Po raz pierwszy propozycje zmian w Dyrektywie EPBD zostały zaprezentowane przez Komisję Europejską w listopadzie 2008 r. jako część Pakietu Efektywności Energetycznej.
budynek_energooszczedny

Pasywny budynek mieszkalny