Program podający parametry fizyczne i termodynamiczne wodnych roztworów bazującego na glikolu czynnika Tyfocor, Tyfocor L, Tyfoxit oraz Tyfoxit F15 - 50 . Tyfocor stosowany jest jako czynnik niezamarzający w układach grzewczych i chłodniczych, Tyfoxit jako czynnik w instalacjach chłodniczych .

Oprócz prezentacji parametrów takich jak gęstość, lepkość, liczba Prandla, ciśnienie minimalne dla zadanej temperatury pracy, program oblicza jednostkowe spadki ciśnienia w przewodach o zadanej średnicy i chropowatości dodatkowo podając liczbę Reynoldsa oraz współczynnik oporów liniowych. Charakterystyki mieszanin podawane są w sposób tabelaryczny oraz graficzny. Program działa w środowisku DOS, jednak możliwe jest jego uruchomienie w oknie DOS w systemie Windows XP.
Program skompresowany do postaci pliku ZIP można pobrać ze strony Tyfo. Po kliknięciu na link nastąpi otwarcie okna ze stroną Tyforopchemie GmbH na której po wyborze zakładki software i podaniu imienia nazwiska oraz adresu e-mail (lub telefonu) pojawia się możliwość pobrania programu: Tyfo