W dniu 14 grudnia 2004 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej odbyło się kolejne, trzecie, spotkanie WENT-KLUB’u, któremu przewodniczyli prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński oraz dr inż. Tomasz Klinke. WENT-KLUB pełni rolę forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z działalnością firm branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Celem spotkań jest także pozyskanie informacji i argumentów, które można, poprzez indywidualne powiązania, przekazywać takim organizacjom jak PZITS, NOT czy nawet podkomisjom sejmowym.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania było działanie polskich firm w warunkach jakie powstały po wstąpieniu Polski do UE. Wprowadzeniem do dyskusji był referat wygłoszony przez Vice-Prezesa Polskiej Izby Przemysłowo–Handlowej Budownictwa, pana mgr inż. Stanisława Puzio pt. „Uwarunkowania w funkcjonowaniu polskich firm w państwach Unii Europejskiej”. W referacie autor przedstawił m.in. regulacje prawne dotyczące przepływu pracowników i usług w obrębie Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego.
W dyskusji, która wywiązała się po prezentacji, uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi działalności firm w nowej przestrzeni, jaka powstała po akcesji. Poruszano problemy nierównych warunków konkurencji firm polskich z firmami zagranicznymi oraz braku odpowiednich inicjatyw rządowych wspierających przedsiębiorców. Zwracano także uwagę na potrzebę nawiązania szerszej współpracy pomiędzy rodzimymi firmami, jako jeden ze sposobów do poprawy funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w europie. Pojawiły się także głosy, iż brak jest w Polsce organizacji zrzeszającej branżę wentylacyjną, która pełniłaby rolę rzecznika interesów polskich firmy zarówno na forum krajowym, jak i zagranicą.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a na zakończenie organizatorzy podziękowali obecnym za przybycie i zaprosili na kolejne spotkanie w przyszłym roku.Wystąpienia: dr inż. Tomasz Klinke, prof. dr hab. Bogdan Mizieliński, mgr inż. Stanisław Puzio


mgr inż. Stanisław PuzioUczestnicy obrad
Tekst i foto: mgr inż. Piotr Ziętek, Instytut Ogrzewanictwa i Wentylacji, Politechnika Warszawska