Jak podała Gazeta Prawna: Termomodernizacyjny remont mieszkania będzie uprawniać do premii gwarancyjnej. Remont może polegać tylko na wymianie okien, instalacji gazowej lub elektrycznej Koszt robót nie może być niższy niż wartość wkładu na książeczce wraz z premią.

Premia gwarancyjna z tytułu posiadania książeczki mieszkaniowej ma przysługiwać w przypadku termomodernizacyjnego remontu lokalu mieszkalnego - proponuje resort budownictwa w projekcie ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji. Przepisy są w fazie konsultacji społecznych, dlatego warto zaczekać z remontem do czasu ich uchwalenia. Premię będzie można dostać w związku z remontem własnego lokalu mieszkalnego lub lokalu, do którego przysługuje prawo spółdzielcze. Remont może polegać tylko na wymianie okien, instalacji gazowej lub elektrycznej. Dodatkowym warunkiem jest to, że łączny koszt robót nie może być niższy niż wartość wkładu na książeczce wraz z premią gwarancyjną ustaloną na dzień złożenia wniosku o wypłatę premii.

Na premię gwarancyjną będą mogły już od 31 lipca liczyć osoby, które zamierzają przekształcić swoje mieszkania na podstawie znowelizowanych przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych.

Na premię spółdzielca będzie mógł liczyć, jeśli uzyska prawo do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej. Dotyczy to zarówno prawa lokatorskiego, własnościowego, jak i odrębnej własności. Wyjątkowo prawa do premii nie będą mieli ci, którzy przekształcają własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność. Tylko przekształcając mieszkanie lokatorskie w mieszkanie własnościowe lub odrębną własność, uzyskujemy prawo do premii gwarancyjnej.

Właściciel książeczki, który nie skorzysta z premii gwarancyjnej, może dokonać jej cesji na najbliższych członków rodziny. W sprzyjających warunkach jedna osoba może w drodze cesji mieć prawo do kilku książeczek wraz z odpowiednimi premiami - przykładowo syn może otrzymać książeczki od matki, ojca oraz od swojego dziadka. Można również stworzyć swoisty łańcuszek cesji, stryj może przekazać książeczkę swojemu bratu, a ten może ją przekazać swej córce, która właśnie kupiła mieszkanie.

Krąg krewnych i powinowatych, na rzecz których można scedować książeczkę, określają warunki umowy o prowadzenie wkładu dla książeczek mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej, a dokładniej, właściwe regulaminy bankowe (zwane postanowieniami) regulujące prowadzenie książeczek.

W przypadku gdy właścicielem książeczki mieszkaniowej jest osoba małoletnia, cesja wkładu może nastąpić po przedłożeniu prawomocnego postanowienia sądu rodzinnego i opiekuńczego, zezwalającego na dokonanie tej czynności.

Dziś premia przysługuje osobie, która nabyła na własność w drodze zakupu lub zamiany lokal mieszkalny, stanowiący odrębną nieruchomość lub dom jednorodzinny. Z premii może skorzystać także ten, kto wybudował własny dom jednorodzinny i przystąpił do jego użytkowania, oraz ci, którzy uzyskali odrębną własność lokalu mieszkalnego dzięki przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie budynku mieszkalnego. Na wypłatę premii mogą liczyć również osoby, które uzyskały własność domu jednorodzinnego lub odrębną własność lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wybudowanym przez dewelopera. Na premię może liczyć właściciel książeczki, który wpłaci kaucję zabezpieczającą pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu. Budowa takiego domu musi być finansowana przy udziale kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Zwykle dotyczy to lokali w towarzystwach budownictwa społecznego.

Prawo do premii przysługuje również właścicielowi książeczki, dokonującemu wpłaty na rzecz osoby, która podpisze umowę najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego budowa była finansowana przy udziale kredytu zaciągniętego w BGK. Również w takim przypadku chodzi głównie o mieszkania w TBS, z tym że wysokość wpłaty nie może być niższa niż 20 proc. ostatecznych kosztów budowy przypadających na dany lokal mieszkalny, którego dotyczyła umowa w sprawie tzw. partycypacji. Uzyskanie premii będzie możliwe dopiero po podpisaniu przez osobę, której dotyczyła wpłata, umowy najmu tego lokalu i dokonaniu wpłaty partycypacyjnej.

W przypadku zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej na rynku wtórnym przysługuje premia, jeśli nie jest to prawo nabyte w części ułamkowej. Na premię mogą liczyć także osoby, które w drodze zamiany uzyskały własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego lub domu jednorodzinnego. Premia przysługuje także tym, którzy uzyskali własność domu jednorodzinnego lub odrębną własność lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wybudowanym przez spółdzielnię mieszkaniową.

Źródło: