TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW dla poprawy jakości środowiska
Tytuł: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW dla poprawy jakości środowiska. Poradnik dla audytorów energetycznych, inspektorów środowiska, projektantów oraz zarządców budynków i obiektów budowlanych


Wydawca: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Rok wydania: 2004
Stron: 604
Cena: 53,00 zł + koszt przesyłki (18 zł)
Uwaga: Koszt przesyłki pokrywa Zamawiający
UWAGA: NAKŁAD WYCZERPANY!!!

WPROWADZENIE - Dr hab. inż. Jan Norwisz, prof. AGH
W roku 1999, w ramach Biblioteki Fundacji Poszanowania Energii, ukazała się książka "Audyt Energetyczny - Materiały Pomocnicze", wydana jako wynik zbiorowego wysiłku autorów poszczególnych rozdziałów tematycznych. Obecnie, w 2004 roku, oddajemy do rąk czytelników kolejne wydanie tej pozycji, która w stosunku do pierwowzoru z 1999 r. charakteryzuje się nie tylko zmienionym tytułem lecz, w wielu przypadkach, nowymi treściami lub zmienionymi opracowaniami tematów poruszonych w poprzedniej książce.
W minionych latach zaszły zmiany w wymogach związanych z przygotowaniem audytów energetycznych, nagromadziły się też liczne nowe doświadczenia wynikające z minionych lat pracy zespołu redakcyjnego i całego środowiska audytorów energetycznych. Dlatego nie uznaliśmy za celowe dokonania dodruku poprzedniego tytułu lecz podjęliśmy się zadania gruntownego przebudowania prezentowanego materiału, w licznych przypadkach, formułując dany rozdział zupełnie od nowa. Pozostawiając czytelnikowi ocenę wysiłku zespołu, chciałbym jedynie zwrócić uwagę na pewne, istotne dla nas, problemy związane z edycją tej książki.
Po pierwsze, jest tu prezentowane nowe spojrzenie na "umiejscowienia" audytu energetycznego, co wyrażono już w tytule książki, sytuując termomodernizację jako ważny element dążeń społeczeństwa do poprawy zarówno jakości naszego życia jak i stanu środowiska przyrodniczego kraju. O znaczącej degradacji przyrodniczej Polski nie warto wspominać, mimo istotnej poprawy w ostatnich latach, jest ona wciąż jeszcze szeroko odczuwana. Wszelkie więc działania wspierające dążenia do poprawy tych warunków powinny mieć bezwzględny priorytet w ramach realizowanej polityki prospołecznej państwa. Autorzy rozdziałów dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla potrzeb mieszkalnictwa akcentują to zadanie szczególnie wyraźnie. Wejście Polski do Unii Europejskiej temu zadaniu przyda nowych, silnych impulsów. Oczekuje się bowiem, że w Polsce udział odnawialnych źródeł energii w bilansie pierwotnych nośników energii osiągnie do roku 2020 poziom rzędu 7,5% wobec l % w minionych latach.
Po drugie, zmienione w świetle propozycji środowiska audytorskiego wersje Ustawy o wspieraniu inwestycji termo modernizacyjnych i stosownych rozporządzeń wykonawczych, powinny zaowocować szerszym otwarciem rynku na usługi poprawiające jakość użytkowania energii na potrzeby mieszkalnictwa, zarówno pod względem poziomu użytkowania jak i jakości użytkowanych nośników energii. Obniżeniu kosztów użytkowania energii powinna bowiem towarzyszyć poprawa jakości warunków życia, co bezpośrednio wynika ze sposobu w jakim dostępne nośniki energii się wykorzystuje dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, posiłków i oświetlenie. Dopracowane metody opracowania audytów energetycznych powinny ułatwić realizację tego znaczącego społecznie zadania.
Po trzecie, wskazano na potrzebę poprawy jakości pracy audytora poprzez szersze i efektywniejsze stosowanie narzędzi komputerowych, w tym stosownych programów obliczeniowych, dla obliczel1 cząstkowych problemów pojawiających się w pracy nad rezultatami badań audytorskich. Nie można jednak uznać obecnego stanu za zadawalający, raczej należy to oceniać jako krok we właściwym kierunku. Mamy nadzieje, że pojawią się jeszcze inne, niż tu prezentowane, programy komputerowe, wyspecjalizowane pod określone potrzeby badań audytorskich.
Po czwarte, obecnie działania audytorskie w sposób świadomy są wiązane z implementacją konstytucyjnych zasad zrównoważonego rozwoju. Poczucie odpowiedzialności za wykorzystanie dostępnych zasobów Ziemi, w tym energii, powinno się stać dominującą i charakterystyczną cechą naszej generacji. To staraliśmy się przekazać zarówno poprzez dobór tematyki poszczególnych rozdziałów jak i ich zawartość.
Obecne wydawnictwo, które w zamierzeniu autorów ma charakter podręcznikowy, kierowane jest pod adresem licznych i szerokich grup ludzi powiązanych z tematyką poszanowania energii w mieszkalnictwie, przede wszystkim: audytorów energetycznych, inspektorów ochrony środowiska, projektantów nowych i zmodernizowanych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz bezpośrednich zarządców rzeczonych obiektów. W działaniach na rzecz zmniejszenia zużycia energii konieczna jest bowiem współpraca wszystkich tych grup oraz ich wzajemne zrozumienie celów, sposobów i narzędzi pożytkowanych dla ich osiągnięcia.
Aspekty ekonomiczne rozwiązania optymalnego działałań termomodernizacyjnych powinny przypominać o wymogu racjonalności działań, Wybór ekonomicznie uzasadniony jest zazwyczaj optymalnym w danych warunkach gospodarczo-politycznych. Ewentualna kolizja ocen, w przypadku stosowania kryteriów ekonomicznych i społecznych - w szerokim tego słowa znaczeniu,
powinna wskazać na potrzebę przemyślenia aktualnych uwarunkowań powodujących taki rozziew. Podjęcie stosownych działań politycznych dla osiągnięcia zakładanych celów społeczno - gospodarczych, gdzie indywidualny inwestor będzie się kierował zasadami ekonomii, poruszając się w narzuconych prawnych
ramach i wspierany finansowo przez państwo w realizowanych przez siebie zadaniach inwestycyjnych.
Podobnie jak w poprzedniej publikacji tutaj również starano się "zachować
określoną oś strukturalno-tematyczną książki", Poszczególne więc rozdziały
tematyczne, opracowane indywidualnie, zostały zgromadzone w trzech grupach
tematycznych.
Część A poświęcono ogólnym zagadnieniom problematyki poszanowania energii i użytkowania środowiska oraz wpływu podejmowanych działań na zmiany
w tym obszarze, Umieszczono tutaj informacje, które pozwoliłyby na lepszy ogląd
problematyki poszanowania energii w mieszkalnictwie w szerszym kontekście
prawnym, politycznym i gospodarczym.
Część B prezentuje metodykę, procedury i techniki stosowane w trakcie
przygotowania, przeprowadzania i opisywania audytu energetycznego budynków
mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Część C - najobszerniejsza - poświecona została opisowi środków technicznych realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Wydaje się, że taka struktura książki pozwala na szybkie poruszanie się
w obrębie całej tematyki, jak też ułatwia korzystanie z książki ludziom
zapracowanym, pozwalając na łatwe uchwycenie szczególnie interesujących dla
określonego czytelnika problemów.
Książka została przygotowana przez grupę wybitnych autorów; ludzi nauki i praktyki z czterech ośrodków naukowych: gdańskiego, gliwickiego, krakowskiego i warszawskiego, Jestem dumny, że udało mi się ich pozyskać dla realizacji zadania. Mam pełne zaufanie do prezentowanych materiałów i wierzę, że ich opinie będą interesujące i przydatne licznemu gronu odbiorców. Zgodnie z zasadami pracy edytorskiej, skierowano poszczególne rozdziały do recenzji przez niezależnych recenzentów, i dokonywano modyfikacji prezentowanego materiału w świetle wyników tych recenzji. Jestem głęboko wdzięczny za ten ogromny
wysiłek całego zespołu. Nazwiska autorów, umieszczone w książce, potwierdzają ich wolę współuczestniczenia w procesach związanych z działaniami na rzecz poszanowania energii czy raczej szerzej - implementacji zasad zrównoważonego rozwoju - w naszym kraju.
Mam nadzieję, że czytelnicy życzliwym okiem spojrzą na nasze wydawnictwo, które przez fakt, iż jest to twór zbiorowego wysiłku, ma określone właściwości. Z jednej strony prezentowane są opinie szczególnych znawców określonej tematyki cząstkowej, z drugiej strony mogą się pojawić powtórzenia i odmienne punkty widzenia na pewne sprawy. Wydaje mi się, że korzystanie z takich materiałów jest generalnie bardziej pożyteczne niż typowych monografii. Pokazując nieco różniące się punkty widzenia może zwrócić uwagę czytelnika na odmienność ujęcia pewnych specyficznych zagadnień i potrzebę określenia własnej postawy wobec tych zadań.
Na zakończenie chciałbym podziękować tym wszystkim, których pomoc pozwoliła na doprowadzenie pracy do końca. Przede wszystkim chciałbym tu wymienić naszych sponsorów. Przygotowane przez nich materiały informacyjne należy uznać za istotne uzupełnienie merytorycznych treści książki. Szczególnie serdecznie chcielibyśmy podziękować kierownictwu i pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie oraz firmy Viessmann. Nie tylko wspierali nas zarówno teraz jak i przy poprzedniej edycji naszego wydawnictwa, ale pomocy tej udzielali jako rzeczy oczywistej, jako wsparcia działań, które obie strony uznają za tak pożądane społecznie, że nie ma potrzeby tego zbyt głęboko uzasadniać.
Chciałbym również osobiście podziękować panu dr Henrykowi Żywiołowi za pomoc organizacyjną w zebraniu, przeprowadzeniu procedury: recenzowania, weryfikacji i wielokrotnej korekty materiałów przygotowanych przez zespół autorski rozproszony po całym terytorium Polski. Był taki moment, mogę się teraz przyznać, że straciłem nadzieję, czy uda się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia sprawę wydawnictwa, i tylko gorące wsparcie z Jego strony umożliwiło przetrwanie tej kryzysowej sytuacji. Wśród tych, którym jestem dłużny wdzięczność jest również pan dr Krzysztof Molenda, który wielokrotnie, cierpliwie poprawiał kolejne wersje składów kolejnych rozdziałów. Mimo ich dużego wysiłku, za co jestem wdzięczny, wszelkie niedopracowania obciążają jednak tylko mnie, aczkolwiek chciałbym żywić nadzieję, że jest ich jednak akceptowalnie mało.
Zawsze będę wdzięczny za wszelkie uwagi, propozycje czy komentarze, które mogłyby wpłynąć na dalsze poprawienie jakości naszej pracy, albowiem "Ars fanga - vita brevis". Nigdy nie ma końca proces poprawiania i doskonalenia naszej pracy. Skutkiem tego będą, czego oczekuję, coraz lepsze i wyspecjalizowanie działania prowadzące do tworzenia przyjaznego, zdrowego środowiska przyrodniczego, przy wyższym komforcie życia coraz większej części naszego społeczeństwa.
Spis treści:
WPROWADZENIE 11
Dr hab. inż. Jan Norwisz, prof. AGH
A. OGÓLNE PROBLEMY TERMOMODERNIZACJI
ROZDZIAŁ I
STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W POLSCE 15
Dr inż. Jerzy Dobosz
l. WSTĘP 15
2. POWIETRZE 16
3. WODA 18
4. GLEBA 20
5. PRZYRODA 22
6. PODSUMOWANIE 23
LITERATURA 24
ROZDZIAŁ II
ODDZIAŁYWANIE SEKTORA KOMUNALNEGO NA STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 25
Dr inż. Aleksander D. Panek; dr hab. inż. Jan Norwisz, prof. AGH
1. WSTĘP 25
2. OCENA STRUKTURY UŻYTKOWANIA ENERGII W SEKTORZE KOMUNALNO-BYTOWYM 26
3. EMISJA PRODUKTÓW UŻYTKOWANIA ENERGIJ DO OTOCZENIA 32
4. STANDARD ENERGETYCZNY BUDYNKÓW 34
5. PODSUMOWANIE 35
LITERATURA 36
ROZDZIAŁ III
DETERMINANTY ZUŻYCIA ENERGII W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 37
Mgr Małgorzata Popiołek
1. WSTĘP 37
2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA W POLSCE 38
3. ZUŻYCIE ENERGII W BUDYNKACH 38
4. ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W NOWYCH BUDYNKACH 46
5. ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII W BUDYNKACH ISTNIEJĄCYCH - TERMOMODERNIZACJA 52
LITERATURA 54
ROZDZIAŁ IV
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA CIEPŁA GRZEWCZEGO
ELEMENTEM WDRAŻANIA ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 55
Dr hab. inż. Jan Norwisz, prof. AGH; dr inż. Aleksander D. Panek
1. WSTĘP 55
2. ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY 56
3. IDEA EKOROZWOJU W POLSCE 57
4. SEKTOR KOMUNALNO-BYTOWY ŹRÓDŁEM ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 59
5. IMPLEMENTACJA ZASAD BUDOWNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO W POLSCE 61
6. PODSUMOWANIE 63
LITERATURA 65
ROZDZIAŁ V
POWSTANIE SYSTEMU WSPIERANIA TERMOMODERNIZACJI
W POLSCE I KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 67
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
1. WSTĘP 67
2. POLITYKA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLSCE 68
3. ZAGADNIENIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDOWNICTWIE
W DOKUMENTACH I DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ 73
4. ISTOTA PROGRAMU "INTELIGENTNA ENERGIA DLA EUROPY" 77
5. POLSKA POLITYKA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA TLE ROZWIĄZAŃ UNII EUROPEJSKIEJ 80
LITERATURA 80
ROZDZIAŁ VI
AUDYT ENERGETYCZNY - CELE, ZADANIA I STRATEGIA REALIZACJI 83
Dr hab. inż. Jan Norwisz, prof. AGH
l. WSTĘP 83
2. ISTOTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO 84
3. AUDYT ENERGETYCZNY W MODERNIZACJI GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ 87
4. STRATEGIA REALIZACJI AUDYTU 90
5. STRUKTURA OPRACOWANIA AUDYTORSKIEGO 92
6. PRZYDATNOŚĆ AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA INWESTORA 96
7. PODSUMOWANIE 99
LITERATURA 100
ROZDZIAŁ VII
OCENA EKONOMICZNA PROJEKTÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH 103
Dr hab. inż. Jan Norwisz, prof. AGH; mgr Tomasz Miernik
1. WSTĘP 103
2. CEL I ZAKRES ANALIZY EKONOMICZNEJ 104
3. KONCEPCJAPRZEPŁYWÓWPIENIĘŻNYCH(CASHFLOW) 104
4. METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ 108
5. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTÓW 111
6. PRZYDATNOŚĆ OBLICZEŃ EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ DLA INWESTORA 117
LITERATURA 119
ROZDZIAŁ VIII
SYSTEM WSPIERANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH 121
Dr inż. Maciej Robakiewicz
1. WSTĘP 121
2. ZASADY SYSTEMU 121
3. POSTĘPOWANIE PRZY KORZYSTANIU Z UST A WY O WSPIERANIU INWESTYCJI TERMOMODERNIZACYJNYCH 123
4. PRZYKŁAD EFEKTÓW KORZYSTANIA Z SYSTEMU 125
5. INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 126
6. POŻYTKI SYSTEMU WSPIERANIA INWESTYCJI TERMOMODERNIZACYJNYCH 127
LITERATURA 127
ROZDZIAŁ IX
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI WYNIKÓW AUDYTU NA ZMIANĘ WARTOŚCI
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH OBIEKTU I OTOCZENIA 129
Dr inż. Aleksander D. Panek; dr hab. inż. Jan Norwisz, prof. AGH
l. WSTĘP 129
2. WPŁYW PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OBIEKTU NA BŁĄD SZACOWANIA
SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO 131
3. WPŁYW NIEDOKŁADNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA CIEPŁA NA OCENĘ
ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO GRZEWCZE BUDYNKU 134
4. WPŁYW NIEDOKŁADNOŚCI WYZNACZENIA STRUMIENIA POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
NA OCENĘ ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO GRZEWCZE BUDYNKU 137
5. WRAŻLIWOŚĆ WYNIKU OCENY ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO GRZEWCZE
OD SZACUNKÓW WARTOŚCI SPRAWNOŚCI SYSTEMÓW TECHNICZNYCH BUDYNKU 138
6. WRAŻLIWOŚĆ WYNIKÓW AUDYTU NA ZMIANĘ PARAMETRÓW EKONOMICZNYCH OTOCZENIA 140
7. PODSUMOWANIE 142
LITERATURA 142
B. METODYKA WYKONYWANIA AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
ROZDZIAŁ X
ZASADY OPRACOWANIA AUDYTU 143
Dr inż. Maciej Robakiewicz
1. WSTĘP 143
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY I ZAKRESU AUDYTU 145
3. INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA 146
4. USPRAWNIENIA TERMOMODERNIZACYJNE ROZPATRYWANE W AUDYCIE 147
5. ALGORYTM WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU 148
6. PRAKTYCZNE UWAGI DOTYCZĄCE OPRACOWANIA AUDYTÓW 157
LITERATURA 158
ROZDZIAŁ XI
ZASADY OBLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII W BUDYNKU MIESZKALNYM 159
Dr inż. Maciej Rohakiewicz
l. WSTĘP 159
2. OBLICZANIE SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO QH 160
3. OBLICZANIE SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO Q
Z UWZGLĘDNIENIEM SPRAWNOŚCI SYSTEMU GRZEWCZEGO 166
4. OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY moc 169
5. OBLICZANIE KOSZTÓWOGRZEWANIA 170
6. PODSUMOWANIE 171
LITERATURA 172
ROZDZIAŁ XII
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 173
Dr inż. Tomasz Kisilewicz
l. WSTĘP 173
2. MOSTKI GEOMETRYCZNE 174
3. MOSTKI KONSTRUKCYJNE 176
4. ŻELBETOWE WSPORNIKI BALKONOWE 179
5. POMIAR OPORU CIEPLNEGO PRZEGRODY 181
6. BADANIA TERMOWIZYJNE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 182
7. PODSUMOWANIE 188
LITERATURA 189
ROZDZIAŁ XIII
PROGRAMY AUDYTOR OZC I AUDYTOR C.O. WSPOMAGAJĄCE
PRACĘ AUDYTORA ENERGETYCZNEGO 191
Dr inż. Krystyna Prync-Skotniczny
l. WSTĘP 191
2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMÓW 193
3. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY W PROGRAMIE AUDYTOR OZC 195
4. AUDYTOR C.O. 203
5. AUDYTOR H2O 206
6. ROZWIĄZANIA USPRAWNIAJĄCE PRACĘ W PROGRAMACH SERII AUDYTOR 207
LITERATURA 209
ROZDZIAŁ XIV
PRZYKŁAD AUDYTU DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO 211
Dr inż. Maciej Robakiewicz
C. ŚRODKI TECHNICZNE TERMOMODERNIZACJI
ROZDZIAŁ XV
OCENA STANU OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKÓW 243
Dr hab. inż. Henryk Krause, prof. Pol. ŚI.; mgr inż. Tomasz Steidl
l. WSTĘP 243
2. ZARYS PROBLEMU 244
3. CHARAKTERYSTYKI TERMOIZOLACYJNE PRZEGRODY 244
4. STAN PRAWNY NORMALIZACJI 245
5. ROZKŁAD TEMPERATURY W PRZEGRODACH WIELOWARSTWOWYCH 262
6. KSZTALTOWANIE PRZEGRÓD POD WZGLĘDEM WILGOTNOŚCIOWYM 264
7. IZOLACYJNOŚĆ PRZEGRÓD PRZEŹROCZYSTYCH 268
8. PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI WYZNACZANIA IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ PRZEGRÓD 270
9. OKREŚLENIE GRUBOŚCI DOCIEPLENIA 273
10. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ PRZEGRÓD ISTNIEJĄCYCH 274
11. OKREŚLENIE OPŁACALNEJ GRUBOŚCI IZOLACJI CIEPLNEJ 282
12. OMÓWIENIE BŁĘDÓW WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTOWANIA W ZAKRESIE OCHRONY CIEPLNEJ 284
LITERATURA 285
ROZDZIAŁ XVI
WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROBLEMATYKI KOTŁOWEJ 287
Dr inż. Bogusław Maludziński
1. WSTĘP 287
2. SPALANIEPALIWSTALYCH 287
3. SPALANIE PALIW GAZOWYCH 292
4. SPALANIE PALIW CIEKŁYCH 294
5. KRYTERIA WYBORU KOTŁÓW GRZEWCZYCH 295
6. ZASTĘPOWANIE KOTŁÓW PRZY UWZGLĘDNIENIU WYELIMINOWANIA ROSZEŃ W KOMORZE SPALANIA 304
7. PODSUMOWANIE 313
LITERATURA 313
ROZDZIAŁ XVII
WEWNĘTRZNE INSTALACJE GRZEWCZE 315
Dr inż. Halina Ciuman; dr inż. Aleksandra Specjał
l. WSTĘP 315
2. GOSPODARKA CIEPLNA W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 316
3. DIAGNOSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 317
4. ANALIZA ENERGETYCZNA STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I JEGO TECHNICZNEGO WYPOSAŻENIA 322
5. OCENA TECHNICZNO-EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO 323
6. ROZLICZANIE KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA I WODY 330
7. WYKORZYSTANIE ENERGII SŁOŃCA W PROCESACH OGRZEWANIA 334
8. KOMPLEKSOWA AUTOMATYZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO 335
9. JAKOŚĆ WODY W SYSTEMACH CIEPŁOWNICZYCH I INSTALACJACH GRZEWCZYCH 336
10. PODSUMOWANIE 338
LITERATURA 338
ROZDZIAŁ XVIII
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 341
Dr inż. Jerzy Sowa
l. WSTĘP 341
2. RODZAJE SYSTEMÓW WENTYLACJI 342
3. RODZAJE SYSTEMÓW KLIMATYZACJI 346
4. WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO 348
5. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 368
6. DIAGNOSTYKA ENERGETYCZNA INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH 377
7. TYPOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMNIEJSZAJĄCE ZUŻYCIE ENERGII
W INSTALACJACH WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 379
8. OCENA ZUŻYCIA ENERGII 392
9. PODSUMOWANIE 396
LITERATURA 396
ROZDZIAŁ XIX
OSZCZĘDNE UŻYTKOWANIE WODY WODOCIĄGOWEJ PRZEZ
LUDNOŚĆ NA CELE BYTOWE 399
Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek
l. WSTĘP 399
2. INSTALACJE WODOCIĄGOWE W BUDYNKACH 400
3. ZUŻYCIE WODY NA CELE BYTOWE ORAZ CZYNNIKI KSZTAŁYUJĄCE JEGO WYSOKOŚĆ 401
4. STRATY WODY 404
5. DZIAŁANIA DLA UZYSKANIA OSZCZĘDNOŚCI WODY - RACJONALIZACJA ZUŻYCIA 407
6. OSZCZĘDNOŚCI W POBORZE WODY 409
7. OSZCZĘDNOŚCI W POBORZE ENERGII 412
8. PODSUMOWANIE 414
LITERATURA 414
ROZDZIAŁ XX
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 417
Dr inż. Antoni Przygrodzki
l. WSTĘP 417
2. WŁAŚCIWOŚCI, ZNACZENIE, WSKAŹNIKI I STRUKTURA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 418
3. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 425
4. PODSUMOWANIE 431
LITERATURA 432
ROZDZIAŁ XXI
POMPY CIEPŁA 435
Prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski
l. WSTĘP 435
2. PODZIAŁ I ZASTOSOWANTE POMP CIEPŁA 437
3. SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA 438
4. SORPCYJNE POMPY CIEPŁA 441
5. ŹRÓDŁA CIEPŁA 443
6. SYSTEMY OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ 452
7. DOBÓR POMPY CIEPŁA DO INSTALACJI 461
8. PORÓWNANIE KOSZTÓW OGRZEWANIA DOMU JEDNORODZINNEGO 462
9. PODSUMOWANIE 463
LITERATURA 464
ROZDZIAŁ XXII
WYKORZYSTANIE ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO 467
Dr inż. Bronisława Odziewa
l. WSTĘP 467
2. ZASADY WYMIANY CIEPŁA 468
3. PROMTENIOWANIE SŁONECZNE 478
4. ZASOBY ENERGII SŁONECZNEJ 480
5. METODY ODBIORU ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO 482
6. PODSUMOWANIE 493
LITERATURA 494
ROZDZIAŁ XXIII
WYKORZYSTANIE BIOMASY DO PRODUKCJI CIEPŁA 495
Prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik; dr hab. inż. Roman Wichowski
l. WSTĘP 495
2. CHARAKTERYSTYKA DREWNA JAKO PALIWA 496
3. CHARAKTERYSTYKA SŁOMY JAKO PALIWA 497
4. WŁAŚCIWOŚCI SŁOMY Z PUNKTU WIDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA 498
5. SŁOMA JAKO ŹRÓDŁO ENERGII ODNAWIALNEJ W POLSCE 499
6. BIOMASA POZYSKIWANA W POSTACI DREWNA ODPADOWEGO 509
7. PODSUMOWANIE 515
LITERATURA 516
ROZDZIAŁ XXIV
OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE 519
Prof. dr hab. inż. Jan Taler, mgr inż. Jarosław Mysza
1. WSTĘP 519
2. OGRZEWANIE BEZPOŚREDNIE 523
3. OGRZEWANIE AKUMULACYJNE 527
4. OBLICZANIE ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 542
5. DOBÓR OGRZEWACZY AKUMULACYJNYCH DO OGRZEWANEGO POMIESZCZENIA 543
7. PODSUMOWANIE 546
LITERATURA 547
D. CZĘŚĆ INFORMACYJNA - OFERTA FIRM
NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. 549
MODEL ZARZĄDZANIA W MPEC S.A. W KRAKOWIE 551
Marek Jaglarz, MPEC SA.
MOŻLIWOŚCI OGRANICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ POPRZEZ
ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 565
Ireneusz Jeleń, VIESSMANN sp. z o.o.
TERMOMODERNIZACJA - Z IZOLACJĄ CIEPLNĄ Z WEŁNY MINERALNEJ ROCKWOOL 581
ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
NOWE MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE ZE STYROPIANU W OFERCIE
FIRMY TERMO ORGANIKA 587
Termo Organika Sp. z o. o.
ZRZESZENIE AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH 597
FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII 599
INDEKS AUTORÓW 603

Źródło: ''

Komentarze

 • Prośba o info

  Aktualnie jestem w trakcie szkolenia "Audytor energetyczny", chciałbym zakupić materiały w szczegołności dr Robakiewicza dotyczące tej tematyki. Proszę o informacje gdzie można je zakupić.
  Pozdrawiam
  andrzej krawczyk

 • bardzo ważna i pożyteczna pozycja !

  Gartuluję !przedsięwzięcia .Bardzo ważna i pożyteczna pozycja !
  Janusz Kopecki
  FLOP SYSTEM

 • Mocno wsteczna

  Mocno wsteczna to pozycja. Piszą o takich zabytkach jak ocieplanie, czy pompy ciepła.