Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zarówno nawiewne jak i wywiewne wymagają stosowania izolacji. W zależności od temperatury czynnika płynącego wewnątrz kanału, wilgotności względnej oraz temperatury otoczenia, w którym prowadzimy instalację wentylacyjną czy klimatyzacyjną przy dobrze izolacji musimy kierować się wieloma kryteriami. W przypadku, gdy powietrze poddajemy dodatkowej obróbce np. ochładzaniu oraz nawilżaniu głównym kryterium doboru izolacji jest zabezpieczenie instalacji przed wykraplaniem pary wodnej na zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni kanału oraz kontrola temperatury płynącego czynnika.


Przyjęto dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, aby zmiana temperatury powietrza na całej długości instalacji była nie wyższa niż 2 K. Zastosowany materiał musi charakteryzować się najwyższym współczynnikiem odporności na dyfuzję pary wodnej µ (materiały o zamkniętej strukturze komórkowej) oraz najniższym współczynnikiem przewodności cieplnej l. Własności takie posiadają materiały syntetyczne np. Thermasheet AC SmartLine czy Thermasheet AF.

Thermasheet AC
Thermasheet AF
Własności termoizolacyjne
Podstawowym zagadnieniem w stosowaniu izolacji technicznych jest ich prawidłowy dobór. W przypadku materiałów syntetycznych grubości izolacji są kilkukrotnie mniejsze niż w przypadku materiałów o otwartej strukturze komórkowej np. dla temperatury w przewodzie klimatyzacyjnym tK=10oC, wilgotności względnej otoczenia øp=70% i temperatury otoczenia tP=30oC dla kryterium zapobiegania kondensacji pary wodnej obliczeniowa grubości izolacji wynosi dla Thermasheet AC 7,8 mm, a dla materiałów o otwartej strukturze komórkowej (np. „lamet mata”) grubość wynosi 30,5 mm. W instalacjach wentylacyjnych, gdzie powietrze oprócz procesu filtracji jest podgrzewane, głównym kryterium doboru jest minimalizacja strat ciepła. Zastosowane, materiały charakteryzować się muszą doskonałymi własnościami izolacyjnymi, wartość współczynnika przewodności cieplnej l10C 0,035 W/mK dla Thermasheet AC. Równocześnie należy pamiętać, że wartości współczynnika przewodności cieplnej zależą od temperatury. Bardzo ważnej jest więc sprawdzenie dla jakiej temperatury podawana jest jego wartość.
Tabela 1. Tabela do doboru grubości izolacji na przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:
plik doc 85 KB
Własności akustyczne
Kolejnym parametrem rozpatrywanym w przypadku instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych są właściwości akustyczne zastosowanych materiałów. W przypadku izolowania przewodów wentylacyjnych na ich zewnętrznej powierzchni rozpatrujemy izolacyjność akustyczną ciśnieniową RA, (dB) a nie współczynnik tłumienności αp, który odnosi się do przypadku izolowania przewodu wentylacyjnego na jego wewnętrznej powierzchni. Poniższa charakterystyka (Rys.1) obrazuje zmiany współczynnika izolacyjności akustycznej dla danych częstotliwości. Najbardziej „trudny” do wygłuszenia zakres częstotliwości dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych to przedział od 63 – 250 Hz. W opisanym przypadku dla podanych częstotliwości izolacyjność akustyczna maty Thermasheet FR (grubość 25 mm) jest większa od 20 dB.


Tabela i wykres: Izolacyjność akustyczna ciśnieniowa A, DpA materiałów Thermasheet w grubości 25mm wg PN-EN ISO 11546-2 od dźwięków powietrznych przegrody warstwowej (kanał wentylacyjny)
(Badania wykonane i opracowane w Zakładzie Badawczo – Projektowo – Wdrożeniowym Zastosowań Wibroakustycznych „Wibroakustyka” w Gliwicach)
Montaż mat Thermasheet
Wszystkie produkty przeznaczone do izolowania przewodów wentylacyjnych muszą być klejone do całej powierzchni kanału klejem Thermaglue. Przyklejenie w ten sposób izolacji zapewnia jej prawidłową pracę np. zapobieganie powstawania tzw. pustek powietrznych pomiędzy izolacją a przewodem wentylacyjnym, w przypadku instalacji klimatyzacyjnych te właśnie miejsca narażone są najbardziej na wykroplenie wilgoci z powietrza zamkniętego w takiej przestrzeni. Prawidłowy montaż izolacji zapewnia optymalne wykorzystanie jej własności termoizolacyjnych jak i akustycznych. Montaż powinien przebiegać zgodnie z zaleceniami producenta w Instrukcji montażu Thermaflex dostępnej na w serwisie internetowym www.thermaflex.com.pl.
Podsumowanie
Przy doborze izolacji rozpatrujemy wiele czynników nie tylko same własności fizyczne materiałów, ale również sprawy związane z lokalizacją instalacji wentylacyjnych oraz sposobem ich mocowania. Materiały o zamkniętych strukturach komórkowych (Thermasheet AC SmartLine, Thermasheet AF) ze względu na swoje doskonałe własności fizyczne nie zajmują dużo miejsca i nie wymagają stosowania specjalnych konstrukcji wsporczych (gęstość 30 – 40 kg/m3) jak to ma czasem miejsce w przypadku materiałów o otwartej strukturze ze względu na ich dużą gęstość (80 – 150 kg/m3) oraz o wiele większą grubość stosowaną na przewodach wentylacyjnych w stosunku do izolacji syntetycznych.