TECHNIKA KLIMATYZACYJNA DLA PRAKTYKÓW. Komfort cieplny, zasady obliczeń i urządzenia
Tytuł: Technika klimatyzacyjna dla praktyków. Komfort cieplny, zasady obliczeń i urządzenia.


Autor: praca zbiorowa pod redakcją dra inż. Bolesława Gazińskiego
Wydawca: SYSTHERM SERWIS Danuta Gazińska s.j.
Rok wydania: 2005
ISBN: 83-918142-7-0
Stron: 284
Cena: 78,00 zł + 0%VAT + koszty wysyłki
UWAGA: nakład wyczerpany - nie ma możliwości zamówienia (informacja z 11.2010 r.)

SŁOWO WSTĘPNE:

Wydawnictwo SYSTHERM specjalizujące się w propagowaniu prac w zakresie inżynierii środowiska przedstawia Państwu kolejny tytuł - "Technika klimatyzacyjna dla praktyków. Komfort cieplny, zasady obliczeń i urządzenia".
Książka jest poradnikiem, opracowanym przez zespół autorski, z którym współpracuję od wielu lat. Osobami tymi są: dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, przy znaczącym udziale m.in. prof. zw. dra hab. inż. Edwarda Szczechowiaka, dra inż. Mieczysława Porowskiego i dra inż. Andrzeja Odyjasa - liczących się w branży ekspertów i projektantów, a jednocześnie pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza, Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.
Tekst wzbogacają rozdziały opracowane przez wybranych producentów aparatury i urządzeń oraz nowych technologii stosowanych w klimatyzacji, chłodnictwie
i wentylacji.
W części wstępnej przedstawiono wybrane zagadnienia z termodynamiki, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z klimatyzacją, takich jak własności i przemiany powietrza wilgotnego, sprężarkowe i absorpcyjne obiegi chłodnicze oraz czynniki chłodnicze stosowane w układach chłodzenia w klimatyzacji. Dalej przedstawiono niezbędne wielkości i zakres obliczeń przy projektowaniu instalacji klimatyzacyjnych. Podano metody wyznaczania zysków ciepła pomieszczeń.
W oparciu o przeprowadzoną klasyfikację układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dokonano ich przeglądu pod kątem rozwiązań konstrukcyjnych i zasad działania.
W kolejnych rozdziałach omówiono urządzenia realizujące procesy obróbki powietrza, takie jak: nagrzewanie, chłodzenie, nawilżanie i osuszanie. W rozdziale poświęconym wybranym urządzeniom klimatyzacyjnym scharakteryzowano m.in. klimakonwektory wentylatorowe, sufity i belki chłodzące. W dalszej części omówiono urządzenia stosowane w metodach bezpośredniego chłodzenia powietrza, takie jak: systemy VRV, klimatyzatory typu Compact i Split. Wiele miejsca poświęcono układom sterowania, monitorowania i regulacji automatycznej urządzeń i central klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych.
Kierujemy powyższy tytuł do określonej grupy czytelników - specjalistów z branży klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i chłodniczej, mając nadzieję na ułatwienie im pracy. Zainteresowani jesteśmy także odbiorem czytelniczym środowisk akademickich, w tym zwłaszcza studentów.
Dziękuję całemu Zespołowi Autorskiemu za podjęcie inicjatywy wydawniczej i za włożony wkład w powstanie książki.
Szczególne słowa podziękowania kieruję do prof. dra inż. Wiktora Wasiluka za przygotowanie opinii naukowej i recenzji książki oraz prof. zw. dra hab. inż. Edwarda Szczechowiaka za rady i szczegółową analizę tekstu.
W tym miejscu dziękuję w imieniu autorów i swoim własnym wszystkim firmom za zgodę na umieszczenie danych technicznych ich wyrobów jako przykładów zastosowań.

Bolesław Gaziński

OPINIA o książce "TECHNIKA KLIMATYZACYJNA DLA PRAKTYKÓW" opracowanej przez zespół pod redakcją
dr. inż. Bolesława Gazińskiego:

Książka zawiera łącznie ponad 280 stron i podzielona jest na 10 rozdziałów.
Adresowana jest do inżynierów i techników oraz do osób zawodowo związanych oraz zainteresowanych techniką klimatyzacyjną. Jest to zresztą zgodne z tytułem książki.
W pierwszych trzech rozdziałach oraz w rozdz. 6, omówiono wybrane elementy pod-staw teoretycznych w projektowaniu klimatyzacji z uwzględnieniem obiegów chłodniczych.
Rozdział 4 poświęcony jest szczegółowemu omówieniu stosowanych czynników chłodniczych.
W rozdziale 5 przedstawiono problemy związane z zapewnieniem odpowiedniego stanu powietrza, wymaganego przez wybrane technologie, występujące w przemyśle papierniczym, tytoniowym, cukierniczym, mięsnym i mleczarskim oraz w chłodniach do przechowywania owoców i warzyw.
W rozdziałach 7, 8 i 9, omówiono szczegółowo: zagadnienia związane z doborem różnych urządzeń klimatyzacyjnych (np. do hal krytych pływalni albo domów jednorodzinnych), budowę i działanie klimatyzatorów, budowę i działanie systemów sufitów chłodzących, klimakonwektory, układy chłodnicze w klimatyzacji, odzysk ciepła itp.
Ostatni rozdział 10 opisuje układy sterowania i monitorowania w klimatyzacji.
Książka jest bogato ilustrowana w zdjęcia i schematy wybranych urządzeń klimatyzacyjnych.
Moim zdaniem książka ta wypełnia lukę w krajowej literaturze technicznej w zakresie klimatyzacji użytkowej, przeznaczonej dla obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Zawarto w niej informacje, które właścicielom różnych obiektów użytkowych, a więc przyszłym inwestorom, mają pomóc przy wyborze koncepcji rozwiązania i doborze właściwych urządzeń. Należy przypuszczać, że książka ta zostanie również przychylnie przyjęta przez producentów i użytkowników, zajmujących się wyposażeniem budynków przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej w instalacje klimatyzacyjne, systemy wentylacyjne i układy chłodzące. Może być również pomocna w zrozumieniu zasad prawidłowego rozwiązywania problemów, związanych z utrzymaniem właściwych warunków pracy, obsługi i wypoczynku osobom spoza "branży", co ułatwi im podjęcie decyzji o inwestycji i późniejszą dyskusję z projektantem oraz wykonawcami.

prof. dr inż. Wiktor Wasiluk
Katedra Techniki Cieplnej
Wydział Mechaniczny
Politechniki GdańskiejSPIS TREŚCI:
Słowo wstępne
Recenzja
1. Wykaz oznaczeń 11
2. Jednostki wielkości fizycznych 12
3. Wybrane zagadnienia z termodynamiki 15

3.1. Powietrze wilgotne 15
3.1.1. Wielkości charakterystyczne 15
3.1.2. Przemiany powietrza na wykresie h-x 18
3.1.3. Mieszanie strumieni powietrza 20
3.2. Wybrane zależności z wymiana ciepła 20
3.3. Obiegi chłodnicze 23
3.3.1. Parowe obiegi sprężarkowe 23
3.3.1.1. Obiegi 1 - stopniowe 23
3.3.1.2. Obiegi 2 - stopniowe 27
3.4. Właściwości fizyczne materiałów stałych, cieczy i gazów 30
3.5. Absorpcyjne obiegi chłodnicze 38
3.5.1. Obiegi chłodziarki absorpcyjnej 38
3.5.2. Urządzenia absorpcyjne małej mocy 39
3.5.3. Urządzenia absorpcyjne o dużej mocy chłodniczej 40
3.5.4. Metoda obliczeń parametrów obiegu bromolitowej 42
3.5.4.1. Podstawy metody 42
3.5.4.2. Określenie parametrów termicznych roztworu roboczego i czynnika chłodniczego 44
3.5.4.3. Obliczenie węzłowych parametrów obiegu 55

4. Czynniki chłodnicze 60

4.1. Właściwości i zastosowanie 60
4.2. Właściwości fizyczne czynników chłodniczych R22, R134a, R404a, R407c, R409a, R410a i R419a. 62
4.3. Zastosowanie czynników chłodniczych 87
4.4. Szkodliwe oddziaływanie czynników chłodniczych z grupy FCKW na środowisko 88
4.4.1. Efekt cieplarniany 88
4.4.2. Mechanizm powstawania "dziury ozonowej" 88
4.4.3. Zasady stosowania i eksploatacji urządzeń z czynnikami z grupy CFC i HCFC 89
4.5. Właściwości wodnego roztworu bromku litu 90
4.6. Czynniki chłodzące i nośniki ciepła 92
4.6.1. Czynniki chłodzące stałe 92
4.6.2. Czynniki chłodzące ciekłe 93
4.6.2.1. Woda lodowa 93
4.6.2.2. Zasobniki lodu 94
4.6.2.3. Solanki, sole solankowe 99
4.6.2.4. Glikole 101
4.6.2.5. Ergolid A i Ergolid EKO 102
4.6.2.6. Antifrogeny 107
4.6.3. Chłodziwa dwufazowe 108
4.6.3.1. Dwutlenek węgla 108
4.6.3.2. Lód zawiesinowy 109
4.6.4. Chłodziwa gazowe 109
4.7. Oleje do sprężarek chłodniczych 110

5. Klimat zewnętrzny i komfort cieplny 112

5.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 112
5.1.1. Temperatury i wilgotności obliczeniowe powietrza zewnętrznego 112
5.1.2. Natężenie promieniowania słonecznego 114
5.2. Warunki komfortu cieplnego i jakość powietrza 114
5.3. Parametry powietrza wymagane przez wybrane technologie 118
5.3.1. Papiernie 118
5.3.2. Przemysł tytoniowy 118
5.3.3. Przemysł cukierniczy 118
5.3.4. Laboratoria 118
5.3.5. Przemysł mięsny i mleczarski 119
5.3.6. Warunki przechowywania owoców i warzyw 122
5.3.6.1. Temperatura 122
5.3.6.2. Wilgotność powietrza 123
5.3.6.3. Skład gazowy powietrza 124
5.3.6.4. Cyrkulacja i wymiana powietrza w komorze 124
5.3.7. Wymagane parametry powietrza w innych technologiach 124
5.4. Pomiary i sterowanie parametrami powietrza 127
5.4.1. Wprowadzenie 127
5.4.2. Przyrządy pomiarowe 127
5.4.2.1. Pomiary temperatur 128
5.4.2.2. Pomiary ciśnień 132
5.4.2.3. Pomiary wilgotności powietrza 136
5.4.2.4. Rejestratory temperatury i wilgotności
z czujnikami Testo 175-H2 139
5.4.2.5. Pomiary strumienia masy i objętości 139
5.4.3. Przyrządy i systemy do pomiarów i regulacji parametrów klimatu 145
5.4.3.1. Wymagania stawiane współczesnym systemom pomiarowym 145
5.4.3.2. Konstrukcja elektronicznych przyrządów pomiarowych 147
5.4.3.3. Termohigrometry (mierniki wilgotności i temperatury powietrza) 148
5.4.3.4. Termometry 151
5.4.3.5. Urządzenia i systemy do rejestracji parametrów klimatu 152
5.4.3.5.1. Nadzór klimatu w jednym punkcie - urządzenia stacjonarne 152
5.4.3.5.2. Nadzór klimatu w jednym punkcie - urządzenia przenośne 153
5.4.3.5.3. Nadzór klimatu w małych systemach - do 16-tu punktów pomiarowych 153
5.4.3.5.4. Nadzór klimatu w dużych systemach - powyżej 16-tu punktów pomiarowych 154
5.4.3.6. Regulatory parametrów mikroklimatu (klimatu) 156
5.4.3.6.1. Regulator klimatu LB-720C 156
5.4.3.6.2. Termohigrometr LB-701 z panelem odczytowo - sterującym LB-725 157
5.4.3.6.3. Regulator klimatu LB-760A 158
5.4.3.6.4. Regulator uniwersalny LB-600 161
5.4.3.7. Zdalny serwis urządzeń, transmisja danych 162
5.4.3.8. Eksploatacja przyrządów 163

6. Zyski ciepła i obciążenia chłodnicze 165

6.1. Wprowadzenie 165
6.2. Zyski ciepła 166
6.2.1. Zyski ciepła przez przegrody przeźroczyste w wyniku nasłonecznienia 166
6.2.2. Zyski ciepła przez przegrody nieprzeźroczyste w wyniku nasłonecznienia 169
6.2.3. Zyski ciepła jawnego od oświetlenia elektrycznego 170
6.2.4. Zyski ciepła od ludzi 172
6.2.5. Zyski ciepła od innych źródeł 174
6.2.5.1. Zyski ciepła od maszyn napędzanych silnikami elektrycznymi 174
6.2.5.2. Zyski ciepła jawnego z powierzchni cieczy 174
6.2.5.3. Zyski wilgoci od swobodnych powierzchni wody 174

7. Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne 178

7.1. Klasyfikacja i charakterystyka układów klimatyzacyjnych 178
7.1.1. Rodzaje wentylacji 178
7.1.2. Układy wentylacji mechanicznej 179
7.1.3. Układy klimatyzacyjne 181
7.1.4. Podstawowe struktury układów klimatyzacyjnych 182
7.1.4.1. Układy jednoprzewodowe niskociśnieniowe z urządzeniami centralnymi 182
7.1.4.2. Układy dwuprzewodowe z urządzeniami centralnymi 184
7.1.4.3. Układy o dwustopniowym uzdatnianiu powietrza 185
7.1.4.4. Klimatyzatory 186
7.1.4.5. System rozdziału powietrza 186
7.2. Klimatyzacja i wentylacja wybranych obiektów 187
7.2.1. Centrale wentylacyjne dla pływalni krytych 187
7.2.1.1. Wprowadzenie 187
7.2.1.2. Komfort cieplny w basenach krytych 188
7.2.1.3. Temperatura powietrza 188
7.2.1.4. Wilgotność względna 188
7.2.1.5. Prędkość przepływu powietrza 188
7.2.1.6. Temperatura powierzchni przegród 189
7.2.1.7. Zawartość wilgoci w powietrzu w pływalni 189
7.2.1.8. Rozwój central wentylacyjnych dla pływalni krytych 190
7.2.1.9. Odzysk ciepła i sterowanie energooszczędne centrali basenowej firmy GEA 196
7.2.2. Klimatyzacja domów jednorodzinnych 197
7.2.2.1. Celowość i stosowanie metody odzysku ciepła 197
7.2.2.2. Odzysk ciepła w urządzeniach wentylacyjnych firmy VALLOX 202

8. Wybrane urządzenia klimatyzacyjne 206

8.1. Klimatyzatory 206
8.1.1. Ogólne wiadomości o klimatyzatorach 206
8.1.2. Zasada działania i budowa klimatyzatorów 207
8.1.2.1. Klimatyzatory wentylacyjno - chłodzące i chłodząco - ogrzewające 207
8.1.2.2. Klimatyzatory pełnej klimatyzacji 209
8.1.3. Podzespoły klimatyzatorów 209
8.1.3.1. Układ chłodniczy 209
8.1.3.2. Nagrzewnica powietrza 209
8.1.3.3. Nawilżacz powietrza 209
8.1.3.4. Wentylator obiegu powietrza 210
8.1.3.5. Filtr powietrza 210
8.1.3.6. Elementy rozdziału powietrza 210
8.1.3.7. Elementy automatycznej regulacji 210
8.1.4. Wybór funkcji klimatyzatora oraz określenie jego parametrów 210
8.1.5. Możliwości montażu klimatyzatora w pomieszczeniu oraz organizacja przepływu powietrza w pomieszczeniu 213
8.2. Klimakonwektory wentylatorowe 214
8.3. Sufity chłodzące 214
8.3.1. Przegląd i klasyfikacja 214
8.3.2. Budowa i działanie systemów sufitów chłodzących 216
8.3.3. Sufity chłodzące działające z przewagą konwekcji 216
8.3.4. Sufity chłodzące działające z dużym udziałem promieniowania 217
8.3.5. Panelowe systemy sufitów chłodzących 217
8.3.6. System masywnych stropów chłodzących (wymienniki stropowe) 218
8.4. Belki chłodzące i moduły nawiewno - chłodzące 219
8.4.1. Belki chłodzące 219
8.4.1.1. Belki z kanałem powietrza pierwotnego 220
8.4.1.2. Belki konwekcyjne bez powietrza pierwotnego 221
8.4.2. Moduł nawiewno - chłodzący BRTa FLUSHLINE 221
8.4.3. Wykorzystanie belek chłodzących w klimatyzacji budynków 222
8.4.4. Dane techniczne belek chłodzących i modułów nawiewno - chłodzących 224

9. Układy chłodnicze bezpośrednie dla klimatyzacji 225

9.1. Podstawowe układy 225
9.1.1. Zasada działania 225
9.1.2. Urządzenia i zespoły chłodnicze w systemie bezpośrednim 225
9.1.3. Przykłady zastosowań systemów bezpośrednich w klimatyzatorach 226
9.1.4. Regulacja temperatury powietrza 227
9.2. Klimatyzatory typu kompakt, split i przenośne 227
9.2.1. Klimatyzatory lokalne 227
9.2.2. Klimatyzatory typu okiennego 228
9.2.3. Klimatyzatory typu Split 231
9.2.4. Klimatyzator przypodłogowy - podsufitowy 231
9.2.5. Klimatyzator ścienny 234
9.2.6. Klimatyzator kasetonowy 235
9.2.7. Klimatyzator kanałowy 238
9.2.8. Klimatyzatory Ścienne Multi typu Dual, Trial, Quadro - Split 241
9.2.9. Pilot zdalnego sterowania 241
9.2.10. Opcje i akcesoria 241
9.2.11. Klimatyzatory przenośne 242
9.3. System chłodzenia ze zmiennym strumieniem 246
9.3.1. Rozwój systemu VRV 246
9.3.2. Charakterystyka systemu - opis i zasada działania 247
9.3.2.1. DAIKIN VRV-K Inverter, VRV-K Heat Recovery i VRV-K Plus 249
9.3.3. Sterowanie 250
9.3.4. Odzysk ciepła 251
9.3.5. Zalety systemów VRV 257
9.3.6. Systemy typu VRV wśród innych producentów 257
9.3.6.1. MRV, MRV II firmy HAIER 257
9.3.6.2. System GMV firmy GREE 261
9.3.6.3. System MDV - Midea 261

10. Układy sterowania i monitorowania w klimatyzacji 262

10.1. Układy regulacji central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w oparciu o urządzenia firmy Siemens Building Technologies Sp. z o.o. 262
10.1.1. Wprowadzenie 262
10.1.2. Przykłady układów technologicznych wentylacji regulownych przez SyncoTM 700. 263
10.1.2.1. Regulacja instalacji klimatyzacyjnej z nagrzewnicą wodną i chłodnicą z bezpośrednim odparowaniem 263
10.1.2.2. Przygotowanie wody lodowej wg zapotrzebowania. 269
10.2. System sterowania i monitorowania urządzeń klimatyzacyjnych NEWEL 2 firmy DIGITEL 274
10.2.1. Funkcje systemu sterowania 274
10.2.2. System NEWEL 2 275
10.2.2.1. Struktura systemu 275
10.2.2.2. Programowanie z użyciem komputera PC. 277
10.2.2.3. Programowanie bez komputera PC. 278
10.2.3. Zastosowanie 278
10.2.3.1. Programowanie sterowania temperaturą pomieszczeń 278
10.2.3.2. Sterowanie pracą zespołów sprężarkowych 279
10.2.3.3. Sterowanie pracą wentylatorów skraplaczy. 279
10.2.4. Monitorowanie działania urządzeń instalacji 280
10.2.4.1. Struktura monitorowania systemu NEWEL 2 280
10.2.4.2. Odczyt i zapis danych 280
10.2.4.3. Alarmy 281
10.2.5. Przykłady zastosowania systemów sterowania i monitorowania w klimatyzacji 281
10.2.5.1. Laboratoria badawcze 281
10.2.5.2. Komory doświadczalne. 282
10.2.5.3. Komory klimatyczne 282
10.2.5.4. Komory doświadczalne z pełną regulacją klimatu 283
10.2.5.5. Komory laboratoryjno - badawcze 283

LITERATURA


Źródło: ''

Komentarze

 • koszty

  wysyłka powinna być gratis, jak w innych wydawnictwach, a ta kosztuje 15 zł, czyli razem 75

 • Koszty wysyłki i termin

  Koszty wysyłki wynikają z cennika Poczty Polskiej - list polecony za
  zaliczeniem pocztowym - jest to zależne od wagi przesyłki i kwoty
  pobrania, średnio 13-15 zł.
  Termin realizacji: dla firm w ciągu 2-3 dni roboczych, natomiast dla
  osób fizycznych do 7 dni roboczych.

 • nie warto

  Ta książka to strata pieniędzy. więkoszość książki to zbiór tekstów reklamowych z folderów producentów. a jeśli już są jakieś bardziej techniczne informacje, to mają cholerne niedociągnięcia (np. prędkości powietrza w kanałach w rozdziale "zyski ciepła", brak opisu wartości w niektórych wzorach, itp.). Ogólnie byłem zdziwiony że coś takiego można wydać...