W publikacji, w sposób kompleksowy omówione zostały takie zagadnienia klimatyzacji przemysłowej oraz klimatyzacji komfortu.


Tytuł: Technika klimatyzacyjna
Autor: Hans Jurgen Ullrich
Wydawca: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o.
Rok wydania: 2001
Cena: 115,00 zł
Zamówienie
W publikacji, w sposób kompleksowy omówione zostały takie zagadnienia, jak: - wymagania stawiane instalacjom klimatyzacyjnym w procesach produkcyjnych oraz przez ludzi (parametry komfortu cieplnego),
- własności powietrza wilgotnego wraz z podstawowymi procesami jego obróbki cieplno-wilgotnościowej,
- podstawy teoretyczne techniki wentylacji (w tym ustalenie stanu ilości powietrza nawiewanego),
- podstawowe elementy instalacji techniki powietrza pomieszczeń (wentylatory, filtry, kanały powietrzne, obliczenia sieci przewodów),
- zasady obliczania obciążenia chłodniczego i cieplnego,
- zasady przepływu powietrza w pomieszczeniach,
- budowa i sposób działania instalacji klimatyzacyjnych, klimatyzatorów, zespołów wody chłodzącej, nawilżaczy i osuszaczy powietrza,
- źródła dźwięku i izolacje akustyczne w instalacjach klimatyzacyjnych,
- aspekt ekonomiczny w projektowaniu i użytkowaniu instalacji klimatyzacyjnych,
- utrzymanie czystości instalacji klimatyzacyjnej podczas jej eksploatacji,
- metody pomiaru i urządzenia pomiarowe stosowane w technice klimatyzacyjnej.
Spis treści: 1.0. Rozwój historyczny i znaczenie klimatyzacji 2.0. Wymagania stawiane instalacjom klimatyzacyjnym 2.1. Wymagania stawiane w przemyśle 2.1.1. Zakłady produkcji materiałów tekstylnych, włókien celulozowych, papierosów i papieru 2.1.2 Przemysł chemiczny. Drukarstwo 2.1.3. Przemysł elektroniczny, optyczny i mechaniki precyzyjnej 2.2. Wymagania ludzi 2.2.1. Zasady ogólne 2.2.2. Komfort cieplny i jego parametry 2.2.3. Bilans cieplny organizmu ludzkiego 2.2.3.1. Temperatura powietrza 2.2.3.2. Wilgotność powietrza 2.2.3.3. Ruch powietrza 2.2.3.4. Temperatura powierzchni ścian 2.2.4. Czystość powietrza 2.2.5. Hałas w pomieszczeniach 2.3. Klimatyzacja muzeów i galerii Pytania sprawdzające 3.0. Powietrze wilgotne 3.1 Podstawowe prawa i skład powietrza wilgotnego 3.2 Parametry stanu powietrza wilgotnego 3.2.1 Ciśnienie pary oraz ciśnienie pary nasyconej 3.2.2 Wilgotność właściwa (zawartość wilgoci) 3.2.3. Wilgotność względna (j) 3.2.4. Gęstość 3.2.5. Entalpia właściwa 3.2.6. Temperatura termometru suchego 3.2.7. Temperatura termometru mokrego 3.2.8. Temperatura punktu rosy 3.2.9. Ciepło jawne i utajone 3.3. Wykres Molliera (h-x) 3.4. Zmiany stanu powietrza wilgotnego na wykresie (h-x) 3.4.1. Mieszanie dwóch strumieni powietrza suchego i wilgotnego 3.4.2. Ogrzewanie powietrza 3.4.3. Schładzanie i osuszanie powietrza 3.4.4. Nawilżanie powietrza 3.4.4.1. Nawilżanie powietrza wodą 3.4.4.2 Nawilżanie powietrza parą Pytania sprawdzające 4.0. Podstawy techniki powietrza 4.1. Rodzaje wentylacji 4.2. Ogólne pojęcia techniki powietrza i zalecenia 4.2.1. Brak przeciągu 4.2.2. Tłumienie hałasów 4.2.3. Definicje 4.2.4. Ilość powietrza zewnętrznego 4.2.5. Krotność wymian powietrza 4.3. Prowadzenie powietrza w pomieszczeniu 4.4. Ustalenie ilości powietrza nawiewanego 4.4.1. Powietrze nawiewane 4.4.2. Ustalenie ilości powietrza wentylacyjnego i stanu powietrza nawiewanego z obciążenia cieplnego pomieszczenia 4.4.2.1. Ustalenia ilości powietrza wentylacyjnego przy chłodzeniu suchym 4.4.2.2. Ustalenie ilości powietrza wentylacyjnego przy obciążeniu grzewczym 4.4.2.3. Ustalenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków wilgoci 4.4.2.4 Ustalenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków ciepła i wilgoci 4.4.3. Ustalenie ilości powietrza zewnętrznego 4.4.3.1 Ustalenie zapotrzebowania na powietrze zewnętrzne wg DSZ (dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń) 4.4.3.2 Ustalenie zapotrzebowania na powietrze zewnętrzne z jakości powietrza w pomieszczeniu Pytania sprawdzające 5.0. Główne elementy instalacji wentylacji powietrza pomieszczeń 5.1. Wentylatory 5.1.1. Typy wentylatorów 5.1.1.1. Ogólne wiadomości 5.1.1.2. Wentylatory promieniowe 5.1.1.3. Wentylatory typu “Air - Vent" 5.1.1.4. Wentylatory osiowe 5.1.1.5. Wentylatory poprzeczne 5.1.2. Parametry pracy wentylatora 5.1.3. Charakterystyki wentylatorów i instalacji 5.1.4. Równoległa i szeregowa praca wentylatorów 5.1.4.1. Praca równoległa 5.1.4.2. Praca szeregowa 5.1.5. Instalacje wentylacyjne z utrzymaniem stałego ciśnienia 5.1.6. Regulacja wydajności wentylatorów 5.1.6.1. Wiadomości ogólne 5.1.6.2. Regulacja upustowa (obejściowa) 5.1.6.3. Regulacja przez dławienie (ilościowa) 5.1.6.4. Regulacja wirowa 5.1.6.5. Regulacja prędkości obrotowej 5.1.6.6. Regulacja przez przestawienie kąta łopatek w wentylatorach osiowych 5.1.7. Rodzaje napędu wentylatorów 5.1.7.1. Napęd pasami klinowymi 5.1.7.2. Sprzęgła 134 5.2. Elementy oczyszczające powietrze 5.2.1. Informacje ogólne 5.2.2. Kryteria wyboru filtrów powietrza 5.2.3. Podział filtrów powietrza 5.2.3.1. Podział filtrów wg metody oczyszczania powietrza 5.2.3.2. Podział filtrów wg stopnia oddzielania (filtracji) zanieczyszczeń 5.2.3.3. Podział filtrów wg konstrukcji 5.3. Kanały powietrzne i ich wyposażenie 5.3.1. Wymagania dla systemu rozdziału powietrza 5.3.2. Wykonanie kanałów powietrznych 5.3.3. Podstawy obliczania kanałów powietrznych 5.3.3.1. Równanie ciągłości 5.3.3.2. Równanie Bernoulliego 5.3.4. Obliczanie sieci kanałów 5.3.4.1. Zasady ogólne 5.3.4.2. Metoda obliczania sieci kanałów 5.3.4.3. Podsumowanie 5.3.4.4. Wyposażenie 5.4. Wyloty powietrza, pokrywy i oprawy klimatyzacyjne 5.4.1. Wiadomości ogólne 5.4.2. Nawiewniki powietrza 5.4.3. Sufity klimatyzacyjne 5.4.4. Nawiewniki w oprawach oświetleniowych 5.5. Stropy chłodzone 5.5.1. Definicja i zakres stosowania 5.5.2. Wydajności i granice stosowania 5.5.3. Odmiany konstrukcyjne stropów chłodzonych Pytania sprawdzające 6.0. Obliczenia obciążenia chłodniczego i cieplnego 6.1. Obliczenia obciążenia chłodniczego wg VDI 2078 6.1.1. Granice stosowania metody 6.1.2. Podstawy i definicje 6.1.3. Obliczenie obciążenia chłodniczego w oparcie o metodę uproszczoną 6.2. Zapotrzebowanie ciepła wg normy DIN 4701 6.2.1. Zakres ważności 6.2.2 Podstawy metody obliczeniwej i definicje 6.2.3. Obliczanie normatywnego zapotrzebowania ciepła dla przypadków normalnych 6.3. Uproszczone metody obliczania zapotrzebowania chłodniczego 6.3.1. Arkusze obliczeniowe dla przybliżonego wyznaczania obciążeń chłodniczych 6.3.2. Wartości przybliżone do wyznaczania obciążenia chłodniczego wg Tabel 6.4. Wymiary podstawowych elementów instalacji klimatyzacyjnej 6.4.1. Temat zadania 6.4.2. Opracowanie dla warunków eksploatacji letniej 6.4.3. Opracowanie dla warunków eksploatacji zimowej Pytania sprawdzające 7.0. Przepływ powietrza w pomieszczeniu 7.1. Uwagi ogólne 7.2. Definicje przestrzennego przepływu powietrza 7.3. Obraz przepływu powietrza w pomieszczeniu Pytania sprawdzające 8.0. Instalacje klimatyzacyjne, klimatyzatory i osprzęt 8.1. Instalacje klimatyzacyjne 8.1.1. Uwagi ogólne 8.1.2. Budowa i sposób działania 8.1.3. Podział systemów klimatyzacyjnych 8.1.4. Instalacje wyłącznie powietrzne 8.1.4.1. Systemy klimatyzacyjne jednoprzewodowe 8.1.4.2. Systemy klimatyzacyjne dwuprzewodowe 8.1.4.3. Systemy klimatyzacyjne strefowe 8.1.5. Systemy powietrzno-wodne 8.1.5.1. Systemy klimatyzacyjne z klimakonwektorami 8.1.5.2. Systemy z konwektorami wentylatorowymi 8.2. Klimatyzatory 8.2.1. Znaczenie i kierunki rozwoju 8.2.2. Typy klimatyzatorów 8.2.3. Systemy wieloczłonowe 8.2.3.1. Urządzenia wieloczłonowe 8.2.3.2. Wieloczłonowe systemy VRF i VRV 8.2.3.3. Systemy członowe zespolone z agregatami chłodniczymi 8.2.4. Właściwy dobór klimatyzatorów 8.3. Zespoły do schładzania wody 8.3.1. Wiadomości ogólne 8.3.2. Zespoły do schładzania wody ze sprężarkami spiralnymi i tłokowymi 8.3.3. Zespoły do schładzania wody ze sprężarkami śrubowymi 8.3.4. Zespoły do schładzania wody z turbosprężarkami 8.3.5. Absorpcyjne urządzenia chłodnicze do schładzania wody 8.3.6. Strumienicowe urządzenie chłodnicze do otrzymywania 8.4. Urządzenia schładzające wodę powrotną 8.4.1. Wiadomości ogólne 8.4.2. Budowa i sposób działania wieży chłodniczej 8.4.3. Wymagania jakościowe dla wody 8.4.4. Prowadzenie sieci przewodów wodnych 8.5. Pompy skroplin 8.6. Nawilżanie powietrza 8.6.1. Nawilżanie powietrza wodą 8.6.1.1. Nawilżacz z odparowaniem dyfuzyjnym 8.6.1.2. Nawilżacz rozpylający 8.6.1.3. Nawilżacz hybrydowy 8.6.2. Nawilżanie powietrza parą 8.6.2.1. Nawilżacz powietrza z własną wytwornicą pary 8.7. Osuszanie powietrza 8.7.1. Metody osuszania powietrza 8.7.2. Urządzenia do osuszania powietrza Pytania sprawdzające 9.0. Tłumienie hałasu w instalacjach klimatyzacyjnych 9.1. Wiadomości ogólne 9.2. Źródła dźwięku i ich przenoszenie 9.3. Wytyczne dla emisji dźwięku 9.4. Izolacja akustyczna, tłumienie dźwięków Pytania sprawdzające 10.0. Aspekty ekonomiczne instalacji klimatyzacyjnych 10.1. Wiadomości ogólne 10.2. Możliwości obniżenia kosztów zakupu urządzeń i ich eksploatacji 10.3. Stosowanie urządzeń do odzysku ciepła 10.4. Obliczenia opłacalności ekonomicznej Pytania sprawdzające 11.0. Utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych w dobrym stanie czystości 11.1. Konieczność zapewnienia dobrego stanu czystości instalacji klimatyzacyjnych 11.2. Podstawowe czynności inspekcji i dozoru Pytania sprawdzające 12.0. Metody i elementy pomiarowe stosowane w technice klimatyzacyjnej 12.1. Wiadomości ogólne 12.2. Pomiar temperatury 12.2.1. Termometr cieczowy szklany 12.2.2. Termometr sprężynowy 12.2.3. Termometry rozszerzalnościowe 12.2.4. Termometry elektryczne 12.2.5. Przyrządy do pomiaru temperatury, których działanie oparte jest na podczerwieni 12.3. Pomiar wilgotności powietrza 12.3.1. Higrometr 12.3.2. Psychrometr 12.3.3. Wilgotnościomierz z chlorkiem litu 12.3.4. Wilgotnościomierz kondensacyjny 12.3.5. Pojemnościowe metody pomiaru wilgotności 12.4. Pomiar objętościowego strumienia powietrza 12.4.1. Zasada pomiaru 12.4.2. Bezpośredni pomiar prędkości przepływu 12.4.3. Określenie prędkości powietrza z ciśnienia dynamicznego 12.5. Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego 12.6. Pomiar natężenia oświetlenia Pytania sprawdzające TABELE ROZWIĄZANIA PYTAŃ SPRAWDZAJĄCYCH POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I CHŁODNICTWA LITERATURA