Jest, jak sądzę, powszechnie akceptowaną opinią, że bez jak najszerszego upowszechniania osiągnięć, nie da się we współczesnym świecie prowadzić owocnej działalności o charakterze naukowo-technicznym. Z tejże racji jest rzeczą zrozumiałą, że nasze czasopismo przykłada wielką wagę do możliwości jak najszerszego udostępniania informacji dotyczącej publikowanych na naszych łamach materiałów, w tym przede wszystkim wśród gremiów działających w obszarze naszej branży. Wielce doniosłą rolę pełni w zakresie upowszechniania wiedzy Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa (MICH) z siedzibą w Paryżu. Upowszechnianie wiedzy, promowanie wiodących rozwiązań, wspieranie konferencji oraz szkoleń należy bowiem do najważniejszych misji tej instytucji.

O bardzo cennych i niezwykle potrzebnych inicjatywach w tym zakresie podejmowanych przez MICH - autor niniejszego materiału miał okazję przekonać się osobiście. Miałem bowiem przyjemność uczestniczyć w grudniu 2002 roku w zebraniu podjętym z inicjatywy MICH oraz Panelu Techniczno-Ekonomicznym Programu Ochrony Środowiska ONZ (Technical and Economical Assessment Panel, UNEP), jako przedstawiciel tej drugiej instytucji. Zebranie to, zorganizowane w siedzibie MICH w Paryżu, poświęcone było projektowi organizacji szkoleń w 17 państwach z Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji oraz państw powstałych po rozpadzie ZSRR. Szkolenia te miałyby być poświęcone odpowiedzialnemu stosowaniu czynników należących do grupy HFC w technice chłodniczej, klimatyzacyjnej oraz pompach ciepła. We wspomnianym spotkaniu uczestniczyło niestety tylko trzech reprezentantów wymienionych krajów, a mianowicie: Vassily N. Tselikov (Rosja), Peter Tomelin (Słowacja) oraz autor niniejszego materiału ( Fot. 1 ). Oczywiście powstanie wspomnianego projektu wymagało stworzenia specjalnego opracowania zawierającego wiele szczegółowych danych. W tym zakresie miałem przyjemność współpracować z Krajowym Forum Chłodnictwa. Warto przy okazji nadmienić, że pomimo przesłania stosownej informacji do wielu instytucji związanych z MICH w tych krajach, spotkano się z bardzo umiarkowanym odzewem; przykładowo w Polsce szkoleniami tymi zainteresował się jedynie autor niniejszego materiału. Mam nadzieję, że pozytywnie zakończy się proces zdobywania środków na realizację tego projektu i czytelnicy naszego czasopisma będą mieli okazję zapoznać się z dodatkową ofertą szkoleniową.
Wspomniana powyżej wizyta umożliwiła nawiązanie współpracy czasopisma „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna” z Działem Dokumentacji w MICH. Działem tym od wielu lat kieruje Pani Florence Protat. Firma MASTA, będąca wydawcą czasopisma TCHiK, rozpoczęła regularne przesyłanie swoich wydawnictw do MICH. W efekcie w Biuletynie MICH (Bulletin of the International Institute of Refrigeration) publikowane są abstrakty artykułów ukazujących się w naszym czasopiśmie, a także książek wydawanych w ramach Biblioteki „TCHiK”. Jest to dla naszej redakcji niewątpliwy sukces, a dla naszych autorów dodatkowy asumpt do publikowania materiałów na łamach czasopisma „TCHiK”.
Przy okazji warto moim zdaniem przybliżyć naszym czytelnikom ów Biuletyn. Jest on wydawany przez MICH od 1909 roku, jest więc jednym z najstarszych wydawnictw dotyczących chłodnictwa. Aktualnie czasopismo to ukazuje się jako dwumiesięcznik dwujęzyczny: w języku angielskim oraz francuskim. Podstawową treścią tego czasopisma jest zbiór odnośników literaturowych wraz z abstraktami; publikowanych jest rocznie ponad 3000 abstraktów. Publikowane są abstrakty artykułów z czasopism, referatów prezentowanych na konferencjach oraz książek. W Biuletynie publikowane są również doniesienia dotyczące organizowanych konferencji i seminariów związanych z szeroko pojętą techniką chłodniczą i klimatyzacyjną. Ponadto, w każdym z wydań znajduje się artykuł o charakterze przeglądowym. Autorami tych artykułów są wybitni specjaliści o światowej renomie w danej dziedzinie. Przykładowo, w bieżącym roku ukazały się następujące artykuły przeglądowe:
No. 2003-1: Nagroda MICH dla młodych naukowców: naukowcy będący patronami nagród,
krótkie biografie. Część II - Maxime Duminil;
No. 2003-2: Kontrola łańcucha chłodniczego w celu zapewnienia warunków higienicznych
oraz jakości żywności - Bernard Commčre;
No. 2003-3: Nowe osiągnięcia w zakresie łańcucha chłodniczego: Zagadnienia krajów o
ciepłym klimacie - François Billiard;
No. 2003-4: Dwutlenek węgla jako czynnik roboczy w systemach ogrzewania i chłodzenia –
John Fleming;
No. 2003-5: Osiągnięcia w zakresie domowych urządzeń chłodniczych a postawy klientów –
Stephen J. James.
W numerze 5 Biuletynu z bieżącego roku (Fot. 2) znalazły się omówienia 13 artykułów publikowanych na łamach naszego czasopisma, autorstwa: T. Bohdala, Z. Boncy, T. Cieślińskiego, A. Charkowskiej, H. Charuna, M. Czapa, T. Hajduka, H. Klimaszewskiego, T. Mroza, E. Nowakowskiego, A. Paliwody, J. Postolskiego oraz W Targańskiego. Opublikowano również abstrakty książek wydanych przez MASTĘ w ramach Biblioteki „TCHiK”, a są to: Poradnik chłodnictwa - H.J. Ullrich (2 tomy), Termoelektryczne urządzenia chłodnicze - S. Filin, Termorenowacja budynków mieszkalnych - Z. Bonca, A. Lewiński, Poradnik klimatyzacji – H.J. Ullrich, Nowoczesne systemy klimatyzacji w obiektach służby zdrowia – A. Charkowska, Wentylacja i klimatyzacja hal krytych pływalni – M. Jaksólski, Z. Micewicz, Pompy ciepła: sprężarkowe, soprcyjne i termoelektryczne – W. Zalewski, Amoniakalne urządzenia chłodnicze. Tom 1 – Praca zbiorowa oraz specjalistyczny 7-języczny słownik z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji – W. Targański, M. Kahsin.
Można więc, moim zdaniem, udział materiałów publikowanych w czasopiśmie "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" oraz książek wydawanych w ramach Biblioteki „TCHiK” uznać za imponujący. Jest zrozumiałe, że taki stan rzeczy stanowi dla naszej redakcji dodatkowe wyzwanie, zaś dla autorów – dodatkową zachętę do owocnej współpracy.

Opracował :
Dariusz BUTRYMOWICZ


Fot. 1. Peter Tomlein (po prawej) oraz Dariusz Butrymowicz (po lewej) jako przedstawiciele TEAP, UNEP na zebraniu w MICH, Paryż, grudzień 2002

Fot. 2. Biuletyn Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu