Data rozpoczęcia
2010-10-21
Data zakończenia
2010-10-22
Miejsce
Jachranka

Targi ENERGII
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej i Polsce podlega sukcesywnym zmianom przybliżającym, mimo pojawiających się wciąż licznych trudności, jego funkcjonowanie na konkurencyjnych warunkach. Na trudności w liberalizacji tego obszaru handlu w 2009 roku nałożył się dodatkowo kryzys gospodarczy oraz zmiany (wzrosty) cen energii elektrycznej w Polsce. Należy jednak podkreślić, że w 2009 roku oraz na początku 2010 zostało przyjętych kilka istotnych dokumentów formalno-prawnych, które mają i w kolejnych latach będą miały znaczący wpływ na rynek energii elektrycznej, do których zaliczyć można m.in.:
przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę w dniu 13 lipca 2009 r. dyrektywy 2009/72/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE;


przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę w dniu 23 kwietnia 2009 r. dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE;


przyjęcie przez Sejm RP w dniu 8 stycznia 2010 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw;


przyjęcie przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. Polityki energetycznej Polski do 2030 roku wraz załącznikami.

Energia elektryczna od prawie trzech lat jest towarem oraz przedmiotem nieograniczonego handlu, przy zachowaniu dotychczasowych warunków jej dostaw. Jednak mimo iż już od 1 lipca 2007 r. każdy odbiorca posiada teoretyczną możliwość zakupu energii elektrycznej od dowolnego sprzedawcy praktyka wskazuje, że odbiorców korzystających z zasady TPA jest wciąż niewielu. Pozytywny w 2009 roku jest jednak fakt znacznego wzrostu liczby klientów korzystających z TPA w grupie przedsiębiorstw z liczby 85 pod koniec 2008 roku do 1537 pod koniec 2009 roku. Fakt ten stworzył i nadal tworzy nowe uwarunkowania działalności zarówno dla każdego z przedsiębiorstw energetycznych sprzedających energię, jak i oczywiście dla wszystkich odbiorców końcowych. Stwarza to także nowe wyzwania przed uczestnikami, wystawcami i organizatorami corocznych Targów Energii. Jednym z kluczowych zadań, oprócz prezentacji zmian uwarunkowań rynku energii elektrycznej, organizatorów Targów jest także dyskusja zagadnień związanych z nową rolą Prezesa URE, rolą i zakresem poszczególnych obszarów handlu energią elektryczną, zagadnień związanych z konkurencyjnością oraz (zapoczątkowaną już na zeszłorocznych Targach tematyką związaną z)efektywnością zużycia energii elektrycznej.

Organizowane już po raz siódmy Targi Energii stanowią unikalne forum, umożliwiające spotkanie wszystkich podmiotów uczestniczących w krajowym rynku energii elektrycznej. Idea organizacji Targów Energii narodziła się w 2004 roku, jako pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, mające być także (docelowo) podstawą do prezentacji ofert, zawierania porozumień handlowych, a także kontraktów.

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii i Towarzystwo Obrotu Energią mają przyjemność zaprosić Państwa na:


VII TARGI ENERGII

które odbędą się w Jachrance w dniach 21 i 22 października 2010 r. w Centrum Kongresowym "Warszawianka".

Przewidujemy, że tegoroczne Targi będą się cieszyć dużym zainteresowaniem wszystkich grup odbiorców oraz stanowić platformę dyskusji, wymiany poglądów oraz ofert w zakresie rynku energii w Polsce. Rokrocznie wzrasta liczba uczestników Targów Energii. Wzorem poprzednich lat Targi składają się zarówno części seminaryjnej, jak i tzw. handlowego parkietu targowego, na którym można będzie zapoznać się bezpośrednio z ofertami sprzedawców energii elektrycznej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.


pozostajemy z poważaniem,

Komitet Organizacyjny VII Targów Energii

http://www.targienergii.pl/
Źródło: ''