Data rozpoczęcia
2014-06-25
Data zakończenia
2014-06-26
Miejsce
Kraków

SZKOLENIE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA
Z SUBSTANCJAMI KONTROLOWANYMI
- ŚWIADECTWO KWALIFIKACJISzkolenie skierowanej do serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami.

Szkolenie realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16 sierpnia 2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzorów świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. z 2004, nr 195, poz. 2009) będące aktem wykonawczym do Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.


Szkolenie obejmuje:
• 9 godziny wykładów
• 3 godzin zajęć praktycznych
• 3 godzin egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny).

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do otrzymania świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.

Informacje i zgłoszenia:
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
Małgorzata Wąs
tel. (12) 637 09 33
fax (12) 637 37 24
e-mail: szkolenia@coch.pl
www.coch.krakow.pl

Źródło: COCH - Centralny Ośrodek Chłodnictwa