W końcu lutego br. firma Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. wznowiła szkolenia z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji, które z powodzeniem prowadzi już od siedmiu lat.


Tegoroczne szkolenia mają w porównaniu do lat ubiegłych zmienioną formułę. Realizacja ich jest oparta o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59, poz. 377, z 2000 r. nr 15, poz. 187), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane (Dz.U. z 2002 r. nr 71, poz.658) oraz normę PN-EN 45013.
Szkolenia skierowane są do projektantów, monterów, pracowników eksploatacji, pracowników serwisów chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz wszystkich tych, którzy pragną uporządkować i pogłębić swą wiedzę z tych dziedzin.
Dotychczas odbyły się cztery szkolenia o tematyce i w terminach podanych poniżej:
Szkolenie 1 termin: 26 –27 luty 2003
Montaż i eksploatacja urządzeń chłodniczych
Montaż, obsługa, konserwacja, naprawy i pomiary kontrolne urządzeń chłodniczych

Szkolenie 2 termin: 12-13 marzec 2003

Montaż i eksploatacja urządzeń klimatyzacyjnych
Montaż, obsługa, konserwacja, naprawy i pomiary kontrolne urządzeń klimatyzacyjnych

Szkolenie 3 termin: 2 – 3 kwiecień 2003

Projektowanie instalacji i nadzór nad montażem, obsługą i naprawami urządzeń chłodniczych. Regulacje prawne dot. budowy, eksploatacji i bezpieczeństwa urządzeń i instalacji chłodniczych.

Szkolenie 4 termin: 24 – 25 kwiecień 2003

Projektowanie instalacji i nadzór nad montażem, obsługą i naprawami urządzeń klimatyzacyjnych. Regulacje prawne dot. budowy, eksploatacji i bezpieczeństwa urządzeń i oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Zajęcia w ramach szkoleń realizowane były przez pracowników wyższych uczelni technicznych, doświadczonych projektantów, pracowników obsługi i serwisów z długoletnią praktyką zawodową, dealerów i szkoleniowców z firm chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Szkolenia odbywały się w sali konferencyjnej firmy Systherm. Uczestnikom szkoleń wg życzenia gwarantujemy zakwaterowanie.
W zależności od deklarowanego stopnia przygotowania zawodowego, szkolenia realizowane były na poziomie pierwszym lub drugim.
Kandydatom na szkolenia stawiane były następujące wymagania:
Poziom pierwszy
- średnie wykształcenie ogólne lub techniczne,
- udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji chłodniczych.

Poziom drugi

- średnie wykształcenie techniczne oraz udokumentowane 6-letnie doświadczenie zawodowe w pracy przy instalacjach chłodniczych, w tym dwa lata praktyki eksploatacyjnej lub,
- wyższe wykształcenie techniczne oraz 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy przy instalacjach chłodniczych, w tym 1 rok praktyki eksploatacyjnej
Każde ze szkoleń kończyło się dwoma egzaminami, do których uczestnik mógł przystąpić dobrowolnie, deklarując ten fakt w„Karcie zgłoszenia uczestnictwa”.
Pierwszy egzamin – testowy - był egzaminem, spełniającym wymogi rozporządzeń wymienionych na początku artykułu na podstawie, którego uczestnicy otrzymywali Certyfikat Systhermu oraz tzw. Zieloną Kartę Serwisanta Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych. Drugi egzamin przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną kończył się uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacyjnego obowiązującego przez 5 lat.
W dniach 28 – 29 maja br. odbyło się piąte szkolenie nt. Układów elektrycznych w klimatyzacji – zasilanie, sterowanie i pomiary. Montaż, obsługa i eksploatacja części elektrycznej układów klimatyzacyjnych, zakończone egzaminem państwowym.
W tegorocznych szkoleniach wzięło łącznie udział 156 osób.
Certyfikat firmy SYSTHERM oraz Zieloną Kartę otrzymało 126 osób.
Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji chłodniczych lub klimatyzacyjnych na stanowisku dozoru względnie eksploatacji otrzymało 127 osób.

Spośród wszystkich szkoleń, szkolenie nr 2 cieszyło się największym zainteresowaniem. Dlatego też postanowiliśmy powtórzyć je jeszcze przed sezonem. Wszystkich tych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje zapraszamy, zachęcamy do wzięcia udziału w tymże szkoleniu.

Data szkolenia: 25 - 26 czerwca 2003 r.

karta zgłoszenia i szczegóły
dr inż. Grzegorz Krzyżaniak
Politechnika Poznańska
Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji
i Ochrony Powietrza