Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji w porozumieniu z Krajowym Forum Chłodnictwa zapowiedziało uruchomienie w 2007 roku nowych szkoleń w ramach Modułowego systemu szkoleń. Nowe szkolenia będą dotyczyć będą eksploatacji i konserwacji urządzeń chłodniczych, zasad montażu i obsługi urządzeń chłodniczych oraz przepisów prawnych w zakresie chłodnictwa.
Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji w porozumieniu z Krajowym Forum Chłodnictwa zapowiedziało uruchomienie w 2007 roku nowych szkoleń w ramach Modułowego systemu szkoleń w zakresie szkoleń i certyfikacji w branzy chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła.
Nowe szkolenia będą dotyczyć będą eksploatacji i konserwacji urządzeń chłodniczych, zasad montażu i obsługi urządzeń chłodniczych oraz przepisów prawnych w zakresie chłodnictwa.
Tematem szkolenia "EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH: zagrożenia pracy i przeciwdziałanie" będzie:
- przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń chłodniczych,
- podstawowe czynności związane z obsługą urządzenia chłodniczego,
- zapobieganie awariom,
- bezpieczeństwo i higiena posługiwania się czynnikami chłodniczymi, olejami i nośnikami ciepła,
- pozostałe zagrożenia życia i zdrowia, środki ostrożności i pierwsza pomoc.
- zasady zachowania się podczas awarii urządzeń chłodniczych.
Dwudniowe szkolenie „ZASADY MONTAŻU I OBSŁUGI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH" obejmie:
dzień 1 - ZASADY MONTAŻU I ROZRUCH URZĄDZENIA
- zasady i etapy montażu urządzeń chłodniczych,
- próby ciśnieniowe i osuszanie,
- napełnianie urządzeń płynami i rozruch,
dzień 2 – OBŁUGA I ZAPOBIEGANIE AWARIOM URZĄDZENIA
- ogólne zasady obsługi urządzeń,
- odczyt i wykorzystanie parametrów pracy urządzenia,
- podstawowe czynności związane z obsługą urządzenia chłodniczego,
- zapobieganie awariom oraz zasady zachowywania się podczas awarii urządzeń chłodniczych.
„PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE CHŁODNICTWA” to trzecia propozycja GCSiC. Tematyką tego szkolenia będzie:
dzień 1 – MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE REGULACJE PRAWNE
- międzynarodowe regulacje prawne w zakresie stosowania czynników chłodniczych (m.in. Rozp. Rady UE nr 842/2006),
- bezpieczeństwo instalacji i urządzeń chłodniczych w normie EN 378,
- aktualne regulacje prawne w zakresie użytkowania czynników chłodniczych obowiązujące w Polsce,
dzień 2 – URZĄDZENIA CHŁODNICZE JAKO INSTALACJA CIŚNIENIOWA.KOMPETENCJE OSÓB I CERTYFIKACJA PERSONELU
- instalacja chłodnicza jako urządzenie ciśnieniowe (Dyrektywa PED UE, norma PN – EN 13136),
- kompetencje osób w świetle postanowień normy PN – EN 378,
- odzysk czynników chłodniczych. Przezbrajanie urządzeń (retrofit).
Każdy uczestnik szkoleń otrzyma odpowiedni zestaw materiałów zawierający jeden z poradników:
„Technika chłodnicza” – tom 2, H. J. Ulrich >>więcej
„Amoniakalne urządzenia chłodnicze” - tom 2, K. Kalinowski >>więcej
„Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła” >>więcej
oraz Świadectwo Ukończenia szkolenia.
Zakres tematyczny szkoleń stanowi jeden z elementów wymagań egzaminu na Certyfikat Kompetencji Kategorii A, B i C:
kategoria A: konserwacja, obsługa,
kategoria B: konserwacja, obsługa, montaż, rozruch, naprawa,
kategoria C: projektowanie instalacji, konstruowanie, konsultacje techniczne, nadzór.
Szkolenia będą prowadzić m.in. autorzy wymienionych poradników oraz innych publikacji książkowych "Techniki Chłodniczej iKLimatyzacyjnej" (Wydawnictwo MASTA), a także kompetentne osoby o uznanym dorobku zawodowym w dziedzinie techniki chłodniczej, co stanowi o ich szczególnej atrakcyjności i gwarantuje wysoki poziom merytoryczny.
Europejska norma EN 13313 „Refrigerating systems and heat pumps - Competence of personnel” (jej polski odpowiednik to PN-EN 13313 (U) - „Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu”), dotyczy zakresu czynności związanych z prowadzeniem działalności w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, a mianowicie: obsługi konserwacji, naprawy, montażu, rozruchu, projektowania, konsultacji techniczne, nadzoru i nie ogranicza się tylko do czynników ziębniczych zaliczanych do substancji kontrolowanych. Czynności te zaszeregowano do 3 kategorii kompetencji: kategoria A, B i C. Dla poszczególnych kategorii kompetencji wymagany jest odpowiednio zróżnicowany poziom wiedzy i umiejętności oraz zakres doświadczenia praktycznego. Kompetencje te mogą zostać potwierdzone w procesie certyfikacji, który kończy się wydaniem stosownego certyfikatu kompetencji.
Zdjęcia przedstawiają uczestników szkolenia Gdańskiego Centrum Szkoleń i Certyfikacji z 29 i 30 wrzesnia 2006.