W ramach realizowanego przez COCH projektu WND-POKL.02.01.01-00-538/2008 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pracownicy mikro, małych średnich i dużych przedsiębiorstw mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty szkolenia skierowanej do osób związanych z projektowaniem, produkcją, montażem, eksploatacją i serwisem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.


F-GAZY URZĄDZENIA STACJONARNE

Szkolenie realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
Szkolenie obejmuje:
• 16 godzin wykładów (podstawy chłodnictwa; budowa i eksploatacja urządzeń chłodniczych; postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, serwisowania i odzysku czynnika; przepisy prawne i normy);
• 4 godziny zająć praktycznych realizowanych w Laboratorium Urządzeń Chłodniczych COCH;
• 3 godziny egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny)
Termin szkolenia:
15.06-17.06.2009
kolejne terminy:
06.07-08.07.2009
24.08-26.08.2009
14.09-16.09.2009
19.10-21.10.2009
16.11-18.11.2009
Uczestnictwo i zgłoszenia:
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.
Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
• 448,89 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
• 673,34 zł dla średnich przedsiębiorstw
• 897,78 zł dla dużych przedsiębiorstw.
Koszt obejmuje szkolenie, egzamin, zakwaterowanie i wyżywienie.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Osoba zgłaszająca powinna podać:
- nazwę, adres, NIP, wielkość firmy (liczba osób zatrudnionych)
- telefon i e-mail kontaktowy
- liczba uczestników szkolenia
- chęć korzystania lub nie z noclegu.
Po przyjęciu zgłoszenia, prześlemy komplet formularzy do wypełnienia i odesłania przed szkoleniem.
Kontakt:
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
30-133 Kraków, ul. J. Lea 116
Magdalena Przygrodzka
tel. 012 637 09 33 w.105
fax 012 637 37 24
e-mail: szkolenia@coch.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości