Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH prowadzi szkolenia w ramach projektu „Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży chłodnictwa” dla osób zatrudnionych w MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach).

Szkolenia dofinansowane
Szkolenia dofinansowane

W ramach realizowanego przez Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” projektu „Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży chłodnictwa” osoby zatrudnione w MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach) mogą skorzystać ze szkoleń z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

[H3]• Postępowania z substancjami kontrolowanymi w urządzeniach i instalacjach chłodniczych – Świadectwo kwalifikacji[/H3]

Szkolenie skierowanej do serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami.

Szkolenie realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16 sierpnia 2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzorów świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. z 2004, nr 195, poz. 2009) będące aktem wykonawczym do Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.

Szkolenie obejmuje: 9 godz. wykładów; 3 godz. zajęć praktycznych, 3 godz. egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny).

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do otrzymania świadectwa kwalifikacji.

Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
195,75 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
293,63 zł dla średnich przedsiębiorstw

Terminy szkolenia: 30-31.08.2011; 21-22.09.2011; 26-27.10.2011; 23-24.11.2011; 14-15.12.2011


[H3]• F-gazy urządzenia stacjonarne[/H3]

Szkolenie dla osób związanych z projektowaniem, produkcją, montażem, eksploatacją i serwisem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Szkolenie realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008.

Szkolenie obejmuje: 16 godz. wykładów; 4 godz. zajęć praktycznych, 3 godz. egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny).

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.

Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
501,88 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
752,83 zł dla średnich przedsiębiorstw.

Terminy szkolenia: 26-28.09.2011; 10-12.10.2011; 14-16.11.2011


[H3]• Klimatyzacja samochodowa – budowa, naprawa, serwis[/H3]

Szkolenie dla osób zajmujących się montażem i serwisem instalacji klimatyzacji samochodowej.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 ustanawiające na mocy Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

Szkolenie obejmuje: 5 godz. wykładów; 4 godz. zajęć praktycznych.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.

Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
229,17 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
343,76 zł dla średnich przedsiębiorstw.

Terminy szkolenia: 29.08.2011; 30.09.2011; 24.10.2011; 21.11.2011; 19.12.2011


[H3]• Agregaty wody lodowej[/H3]

Szkolenie skierowane do osób związanych z produkcją, montażem, eksploatacją i serwisem agregatów wody lodowej.

Szkolenie obejmuje: 4 godz. wykładów; 4 godz. zajęć praktycznych.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.

Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
152,91 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
229,37 zł dla średnich przedsiębiorstw.

Terminy szkolenia: 06.10.2011; 17.11.2011; 08.12.2011


[H3]• Certyfikacja kompetencji B[/H3]

Szkolenie dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji A lub B zajmujących się konserwacją, obsługą, montażem, rozruchem i naprawą urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
Szkolenie realizowane jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Kompetencje personelu.

Szkolenie obejmuje: 24 godz. wykładów, 8 godz. zajęć praktycznych, 5 godz. egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny).

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające:
• średnie wykształcenie ogólne lub techniczne (technikum)
• udokumentowane co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych
lub
• wykształcenie techniczne na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
• udokumentowane co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe oraz ukończone szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych.

Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
475,80 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
713,70 zł dla średnich przedsiębiorstw.

Termin szkolenia: 17-21.10.2011


Informacje i zgłoszenia:
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
tel. 12 637 09 33; fax 12 637 37 24
e-mail: sekretariat@coch.pl; www.coch.pl


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościŹródło: ''