Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH prowadzi szkolenia dofinansowane z UE w ramach projektu „Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży chłodnictwa” dla osób zatrudnionych w MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach) oraz inne szkolenia pełnopłatne.

Szkolenia COCH w 2012 roku
Szkolenia dofinansowane

Szkolenia dofinansowane


[H3]• F-gazy urządzenia stacjonarne[/H3]
Szkolenie dla osób związanych z projektowaniem, produkcją, montażem, eksploatacją i serwisem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008.
Szkolenie obejmuje: 16 godz. wykładów; 4 godz. zajęć praktycznych, 3 godz. egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny).
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.
Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
501,88 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
752,83 zł dla średnich przedsiębiorstw.
Terminy szkolenia: 16-18.01.2012; 20-22.02.2012; 19-21.03.2012; 14-16.05.2012; 11-13.06.2012

[H3]• Klimatyzacja samochodowa – budowa, naprawa, serwis[/H3]
Szkolenie dla osób zajmujących się montażem i serwisem instalacji klimatyzacji samochodowej.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 ustanawiające na mocy Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.
Szkolenie obejmuje: 5 godz. wykładów; 4 godz. zajęć praktycznych.
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.
Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
229,17 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
343,76 zł dla średnich przedsiębiorstw.
Terminy szkolenia: 23.01.2012; 24.02.2012; 26.03.2012; 23.04.2012; 21.05.2012; 16.06.2012

[H3]• Agregaty wody lodowej[/H3]
Szkolenie skierowane do osób związanych z produkcją, montażem, eksploatacją i serwisem agregatów wody lodowej.
Szkolenie obejmuje: 4 godz. wykładów; 4 godz. zajęć praktycznych.
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.
Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
152,91 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
229,37 zł dla średnich przedsiębiorstw.
Terminy szkolenia: 25.01.2012; 15.02.2012; 14.03.2012; 25.04.2012; 23.05.2012; 23.06.2012

[H3]• Certyfikacja kompetencji B[/H3]
Szkolenie dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji A lub B zajmujących się konserwacją, obsługą, montażem, rozruchem i naprawą urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
Szkolenie realizowane jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Kompetencje personelu.
Szkolenie obejmuje: 24 godz. wykładów, 8 godz. zajęć praktycznych, 5 godz. egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny).
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające:
• średnie wykształcenie ogólne lub techniczne (technikum)
• udokumentowane co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych
lub
• wykształcenie techniczne na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
• udokumentowane co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe oraz ukończone szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych.
Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
475,80 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
713,70 zł dla średnich przedsiębiorstw.
Termin szkolenia: 16-20.04.2012; 15-19.10.2012


Szkolenia pełnopłatne


[H3]• Szkolenie w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi - Świadectwo kwalifikacji[/H3]
Szkolenie skierowanej do serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16 sierpnia 2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzorów świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. z 2004, nr 195, poz. 2009) będące aktem wykonawczym do Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.
Szkolenie obejmuje: 9 godz. wykładów; 3 godz. zajęć praktycznych, 3 godz. egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny).
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do otrzymania świadectwa kwalifikacji.
Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
195,75 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
293,63 zł dla średnich przedsiębiorstw
Terminy szkolenia: 01-02.02.2012

[H3]• Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu split[/H3]
Szkolenie dotyczące budowy, obsługi i eksploatacji klimatyzatorów prowadzi do poszerzenia wiadomości teoretycznych z zakresu klimatyzacji i chłodnictwa oraz zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie obsługi i eksploatacji klimatyzatorów typu split. Skierowane jest do osób wykonujących usługi związane z serwisowaniem, eksploatacją, dozorem lub konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych.
Szkolenie obejmuje:
Podstawy chłodnictwa
- podstawy chłodnictwa, obieg ziębniczy, pompa ciepła
- podstawowe elementy składowe typowych układów chłodniczych
- czynniki ziębnicze (R22, R407C, R410...)
- małe instalacje chłodnicze
Podstawy wentylacji i klimatyzacji
- podstawy wentylacji, cel stosowania, parametry powietrza
- podstawy klimatyzacji, bilans cieplny pomieszczeń, podstawowe procesy powietrza wilgotnego, wykres h-x
- typy i charakterystyka klimatyzatorów, uproszczony dobór urządzeń
- istotne elementy ofert technicznych dostępnych urządzeń typu SPLIT na rynku polskim
Instalowanie i eksploatacja klimatyzatorów typu split
- zasady zabudowy i instalowania
- zasilanie energią elektryczną
- montaż urządzeń
- zabiegi konserwacyjne i eksploatacja
- typowe usterki, naprawa
Część praktyczna (laboratorium)
- praktyczne zapoznanie się z budową typowych klimatyzatorów typu SPLIT
- diagnostyka pracy układów chłodniczych
- wyciąganie próżni, napełnianie instalacji
- podstawowa obsługa układów chłodniczych
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Terminy szkolenia: 10.02.2012


Informacje i zgłoszenia:
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
tel. 12 637 09 33; fax 12 637 37 24
e-mail: sekretariat@coch.pl; www.coch.plŹródło: COCH - Centralny Ośrodek Chłodnictwa