Obecna sytuacja w branży instalacyjnej charakteryzuje się coraz intensywniejszą konkurencją wśród producentów, dystrybutorów i firm wykonawczych. Przejawia się ona zarówno wzrostem liczby firm działających w tej branży, jak i spadkiem stopnia doskonałości rynku.

Sytuacja gospodarcza w kraju nie jest tak korzystna jak kilka lat temu. Pomimo ogólnej tendencji wzrostowej zauważalny jest pod koniec lat dziewięćdziesiątych spadek niektórych parametrów makroekonomicznych. Jeśli produkt krajowy brutto wzrósł w roku 1995 o 7,0%, to w roku 1999 jedynie o 4,1%. Tendencja spadkowa zaznaczyła się również w produkcji budowlano-montażowej i bezpośrednio z nią związanym wykonawstwie instalacji budowlanych. Największą dynamikę sprzedaży miały przedsiębiorstwa wykonujące roboty budowlane i instalacyjne w roku 1997, osiągając wartości odpowiednio 17 i 15% w stosunku do roku poprzedzającego. Koniec lat dziewięćdziesiątych zaznaczył się jednak znacznym spadkiem tej dynamiki. Dla ogółu firm budowlanych przyrost sprzedaży w roku 1999 w stosunku do roku 1998 wyniósł jedynie 2%, a w pierwszym półroczu roku 2000 zaledwie 1% w stosunku do roku poprzedzającego. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się wykonywaniem instalacji dane te są jeszcze mniej korzystne. Rok 1999 zaznaczył się jedynie 1 procentowym wzrostem sprzedaży a w pierwszym półroczu roku 2000 odnotowano spadek o 9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.