Rozbudowa możliwości systemów wentylacyjnych z centralami wentylacyjnymi „EKOZEFIR” w oparciu o zalecane komponenty opcjonalne. Część III.

Systemy wentylacyjne z centralami Ekozefir - część III

1. Nagrzewnice powietrza

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła „Ekozefir” wyposażone w sterowniki mikroprocesorowe „Standard” lub „Digital”. Oprócz sterowania nagrzewnicami dostępnymi w standardowym komplecie fabrycznym, przystosowane są do współpracy z różnorakimi nagrzewnicami opcjonalnymi w wielu konfiguracjach. Nagrzewnice te dostępne są w formie wbudowanej (wstępne lub wtórne o niestandardowych mocach) oraz/lub kanałowej (wstępne, wtórne lub wspomagające) w wersji elektrycznej, wodnej lub glikolowej.
Zaawansowane algorytmy sterowania zapewniają maksymalnie energooszczędne gospodarowanie mocą nagrzewnic.

NAGRZEWNICE WSTĘPNE, zalecane dla ochrony rekuperatorów przed zalodzeniem, w obiektach, w których konieczne jest utrzymanie stałych proporcji nawiewu do wywiewu bez względu na temperaturę zewnętrzną.
Automatyka centrali reguluje temperaturę powietrza za nagrzewnicą wg nastawionej przez użytkownika przewidywanej temperatury początku szronienia rekuperatora.
Ze względu na brak możliwości dokładnego przewidzenia chwilowej wartości tej temperatury zmieniającej się w konkretnym przypadku w zależności od aktualnej proporcji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz ich wilgotności, wprowadzono tryb automatycznego poszukiwania punktu szronu. Tryb ten po rozpoczęciu pracy nagrzewnicy, według przewidywanej temperatury szronu, wylicza na bieżąco odzysk ciepła i stopniowo zmniejsza używaną moc nagrzewnicy do momentu kontrolowanego spadku efektywności odzysku ciepła z powodu początku szronienia. Dzięki temu mamy pewność, że nagrzewnica zużywa najmniejszą możliwą ilość energii utrzymując pracę rekuperatora na granicy szronienia.

NAGRZEWNICE WTÓRNE, używane do utrzymywania temperatury powietrza nawiewnego na właściwym poziomie ze względu na komfort lub wymagania technologiczne.
Wersje opcjonalne stosowane są ze względu na potrzebę użytkowania nietypowych (zazwyczaj większych) mocy, np. w ogrzewaniu powietrznym.
W przypadku niewielkiego wzrostu mocy dostępne w formie wbudowanej, jednak przy dużym wzroście, ze względu na gabaryty dostępne w formie kanałowej.
Wersja elektryczna sterowana jest wg precyzyjnego algorytmu proporcjonalno-impulsowego utrzymując temperaturę nawiewu w sposób ciągły z odchyłką zaledwie kilku dziesiątych oC.
Wersje wodne i glikolowe oferowane są z regulacją zaworami termicznymi on/off oraz zaworami dwu lub trójdrożnymi z siłownikami trójpunktowymi zapewniającymi funkcjonalność zbliżoną do regulacji ciągłej 0-10V, przy zachowaniu nieporównanie większej pewności działania w przypadku nieprecyzyjnego dopasowania hydraulicznego zaworu montowanego fabrycznie w centrali do instalacji czynnika grzewczego w budowanym obiekcie.
Forma kanałowa skonstruowana jest tak, aby nie nastręczać żadnych trudności w montażu. Nagrzewnica dostarczana jest z zamontowanym fabrycznie przewodem sterującym zakończonych wtyczką, którą po prostu należy włożyć w przygotowane do tego gniazdo na obudowie centrali.

NAGRZEWNICE WSPOMAGAJĄCE, pracujące wspólnie lub zamiennie z głównymi nagrzewnicami wtórnymi
Coraz częściej do ogrzania powietrza wentylacyjnego stosuje się niekonwencjonalne źródła ciepła, których wydajność zależna jest od aktualnej pogody (np. pompy ciepła) lub dostępne są okresowo (np. odpadowe ciepło technologiczne).
Sterowanie central wentylacyjnych „Ekozefir” uruchamia w pierwszej kolejności nagrzewnice wykorzystujące nietypowe źródła ciepła, a w momencie, gdy ich wydajność spada poniżej zapotrzebowania lub całkowicie zanika załącza automatycznie nagrzewnice pomocnicze wspomagając je lub całkowicie zastępując.


2. Chłodnice powietrza

Do central Ekozefir firma Ekoklimax oferuje chłodnice kanałowe zasilane wodą lodową lub z bezpośrednim odparowaniem czynnika (freonowe). W zależności od potrzeb klienta mogą być umieszczone na króćcu nawiewnym centrali lub w wykonaniu kanałowym, podobnie jak nagrzewnice. Chłodnice wodne sterowane są płynnie zaworami z siłownikami zintegrowanymi ze sterowaniem centrali, natomiast chłodnice freonowe poprzez załączanie/wyłączanie agregatu sprężarkowego. Zazwyczaj moce chłodnic dobierane są indywidualnie zgodnie z parametrami podanymi przy zamówieniu. Trzeba zwrócić uwagę, że dobór chłodnic jest znacznie bardziej złożony niż nagrzewnic, dlatego też należy pamiętać o podaniu odpowiedniej ilości danych, które rzutują na dobór odpowiedniego wymiennika. Szczególnie ważne są parametry czynnika chłodniczego oraz powietrza przed i za chłodnicą. Należy pamiętać, że część energii chłodniczej chłonie wykraplanie wilgoci z powietrza schładzanego. Możliwa do przeniesienia moc chłodnicza zależy od strumienia powietrza przepływającego przez chłodnicę oraz jego przechłodzenia, przy czym zbyt duże przechłodzenie może spowodować problemy z wykraplaniem wilgoci na elementach instalacji wentylacyjnej (łącznie z kratkami nawiewnymi) i większe straty "chłodu" przez ścianki przewodów wentylacyjnych.


3. Automatyczna współpraca nagrzewnicy i chłodnicy

Sterowanie Ekozefir bezproblemowo koordynuje współpracę nagrzewnicy i chłodnicy powietrza. Podłączenie obu urządzeń do sterownika wyklucza niebezpieczeństwo ich jednoczesnej, znoszącej się pracy. W zależności od zmierzonej różnicy między temperaturą zadaną i aktualnie zmierzoną sterownik załącza nagrzewnicę lub chłodnicę. Oczywiście, aby wykluczyć częste, naprzemiennie załączanie chłodzenia i grzania, przełączanie między trybem grzania i chłodzenia odbywa się z zastosowaniem odpowiedniej strefy histerezy oraz czasowym ogranicznikiem częstości przełączania.


4. Klimatyzatory kanałowe z pompą ciepła pracujące w funkcji energooszczędnej nagrzewnicy i chłodnicy

Sterowanie central „Ekozefir” umożliwia również integrację z klimatyzatorem kanałowym, chłodniczym lub grzewczo-chłodniczym. Dzięki temu zyskujemy nagrzewnicę elektryczną, w której dla uzyskania mocy grzewczej ~ 4 kW zużywamy 1 kW energii elektrycznej oraz działającą z podobną efektywnością chłodnicę powietrza. Dla sprawnego i efektywnego połączenia pracy obu urządzeń firma Ekoklimax oferuje szereg akcesoriów do połączenia powietrznego oraz specjalne opcje sterowania. Połączenie powietrzne w zależności od potrzeb i możliwości realizuje się na dwa główne sposoby.
Sposób pierwszy to połączenie centrali i klimatyzatora kanałowego o podobnych przepływach nominalnych (tzn. połączenie 1:1) bez recyrkulacji, stosowane do podgrzania lub chłodzenia powietrza wentylacyjnego.
Strumień powietrza dostosowany jest w tym przypadku do potrzeb wentylacji. Do synchronizacji pracy centrali z „kanałowcem” używamy styków funkcji ZZPP (zewnętrznie zadany punkt pracy) przełączających wentylację w uprzednio zaprogramowany tryb z parametrami dopasowanymi do załączonego klimatyzatora kanałowego.
Ze względu na podgrzewanie przepływającego powietrza z regulacją temperatury nawiewu najlepiej nadaje się do tego klimatyzator inwerterowy z ciągłą regulacją mocy. W okresach zimowych można używać nagrzewnic wspomagających.
Drugi sposób stosowany jest w przypadku, gdy pożądana moc chłodnicza lub grzewcza nie może być przeniesiona przez dostępną porcję powietrza wentylacyjnego bez przekroczenia rozsądnych granic jego temperatury (od +10oC do +50oC).
Strumień powietrza dostosowuje się do przeniesienia planowanej mocy. Powietrze wentylacyjne stanowi część głównego strumienia, reszta to powietrze recyrkulacyjne.
W miejscu połączenia strumieni powietrza stosuje się specjalny trójnik z przepustnicami zwrotnymi, umożliwiającymi bezproblemowe korzystanie z każdego z urządzeń niezależnie lub wspólnie w dowolnej proporcji wydajności.
Czujnik temperatury montuje się w pomieszczeniu lub w kanale recyrkulacyjnym. Regulujemy temperaturę w pomieszczeniu.
Można zainstalować również nagrzewnicę wspomagającą w okresach silnych mrozów oraz wykorzystać funkcję „ZZPP”.
Jeżeli istnieje taka możliwość, korzystne jest skierowanie powietrza wywiewanego na agregat zewnętrzny klimatyzatora kanałowego co zapewni korzystniejsze warunki jego pracy w zimie.

Systemy wentylacyjne z centralami Ekozefir - część I
Systemy wentylacyjne z centralami Ekozefir - część II


Źródło: Ekoklimax-Projekt Sp. z o.o.