Systemy różnicowania ciśnienia w budynkach wielokondygnacyjnych
Firma SMAY wydała nowy przewodnik „Systemy różnicowania ciśnienia w budynkach wielokondygnacyjnych”

(aktualne wydanie 09.2011)

. Przewodnik zawiera między innymi informacje dotyczące: podstaw prawnych w zakresie projektowania instalacji różnicowania ciśnienia, wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych oraz metod nadciśnieniowego zapobiegania przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych. W opracowaniu znajdują się ponadto kompletne karty katalogowe produktów firmy SMAY w zakresie instalacji różnicowania ciśnienia w budynkach. Przewodnik dostępny jest w wersji drukowanej oraz elektronicznej (pdf 20 MB).

TYLKO U NAS!
"PRZEWODNIK Systemy różnicowania ciśnień w budynkach wielokondygnacyjnych"

Systemy różnicowania ciśnień w budynkach wielokondygnacyjnych

ZAMÓW wersję drukowaną BEZPŁATNEGO PRZEWODNIKA

lub
POBIERZ wersję pdf BEZPŁATNEGO PRZEWODNIKA

Tytuł: "PRZEWODNIK Systemy różnicowania ciśnień w budynkach wielokondygnacyjnych"

Wydawca: SMAY Sp. z o.o.

Spis treści:

Wstęp
Systemy różnicowania ciśnień firmy Smay - wprowadzenie
1. Zabezpieczenie przed zadymieniem - podstawy prawne
2. Wentylacja pożarowa w budynkach wielokondygnacyjnych
2.1. Klasyfikacja budynków wielokondygnacyjnych
2.2. Przestrzenie chronione w budynku
2.3. Budynki wysokie jako obiekty połączeń hydraulicznych
2.4. Systemy wentylacji pożarowej budynków wielokondygnacyjnych
3. SWAY®
3.1. Zasada działania
3.2. Budowa systemu
3.3. Zastosowanie
3.4. Sytuacje awaryjne
4. iSWAY®
4.1. Zasada działania
4.2. Budowa urządzenia
4.3. Zastosowanie i rodzaje układów
4.4. Tryby pracy
5. Systemy odprowadzania powietrza
6. To jeszcze nie wszystko...

>>ZAMÓWIENIE


Wstęp
Nowoczesne budownictwo to m. in. instalacje i systemy zapewniające bezpieczeństwo użytkowników. Systemom tym stawiane są surowe wymagania dotyczące skuteczności i niezawodności. Firma Smay, aktywnie uczestnicząc w rozwoju tego segmentu, po kilkunastu miesiącach badań współfinansowanych przez Unię Europejską opracowała innowacyjny na skalę europejską inteligentny system zabezpieczania przed zadymieniem pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru. Praca badawcza była prowadzona we współpracy z pracownikami naukowymi Politechniki Warszawskiej i Politechniki Krakowskiej, a jej celem było powstanie systemu zapewniającego bezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi oraz umożliwiającego bezpieczną ewakuację ze strefy objętej pożarem. Obecnie system jest na etapie konsultacji z Instytutem Techniki Budowlanej, których rezultatem ma być otrzymanie rekomendacji ITB.
Poprawne funkcjonowanie oraz skuteczność systemów wentylacji pożarowej nabiera szczególnego znaczenia w przypadku budynków wysokościowych, w których podjęcie akcji ratowniczej z zewnątrz jest utrudnione lub niemożliwe. Istotą systemów zabezpieczania przed zadymieniem jest jednoczesne utrzymanie i kontrola nadciśnienia panującego na klatkach schodowych oraz przedsionkach klatek, przy zapewnieniu odpowiednich prędkości przepływu przez otwarte drzwi podczas ewakuacji oraz przy uwzględnieniu czynników zewnętrznych (temperatura i siła wiatru).
Konieczne jest nie tylko określenie, w którym miejscu należy zapewnić dopływ świeżego powietrza w celu podwyższenia ciśnienia, ale też w którym miejscu powietrze i dym będą opuszczały budynek oraz jakimi drogami będzie się ono przemieszczało podczas tego procesu. Podobne rozważania dotyczą schematów obniżania ciśnienia, tj. trasy, którą ma przebyć usuwane powietrze oraz umiejscowienia wlotu powietrza uzupełniającego i dróg, którymi będzie się ono przemieszczało.
Firma SMAY opracowała dwa typy systemów zabezpieczania pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem na wypadek pożaru:
SWAY® przeznaczony dla budynków, w których z punktu widzenia stabilizacji ciśnienia na zadanym poziomie duże znaczenie ma efekt kominowy wywołany różnicą między temperaturą wewnątrz klatki a temperaturą na zewnątrz budynku. System ten może być stosowany w budynkach:
- powyżej 30 metrów wysokości (według normy PN EN 12101-6),
- powyżej 55 metrów wysokości (francuska norma, przytoczona w instrukcji ITB nr 378/2002),
- powyżej 65 metrów wysokości (amerykańska norma NFPA 92A),
iSWAY®, który dzięki zwartej budowie można łatwo zainstalować w niemal każdym miejscu w obiekcie. Przeznaczony jest dla budynków, których wysokość nie przekracza:
- 30 metrów (norma PN EN 12101-6),
- 55 metrów (norma ITB nr 378/2002),
- 65 metrów (norma NFPA 92A).
Jako jedyne w Polsce, rozwiązanie SWAY / iSWAY spełnia trzy warunki niezbędne do przeprowadzenia bezpiecznej akcji ewakuacyjnej w budynku objętym pożarem:
- osiągnięcie i utrzymywanie w trzonie klatki schodowej i przedsionkach stabilnego nadciśnienia w stosunku do otoczenia;
- utrzymywanie minimalnej prędkości przepływu powietrza przez otwarte drzwi pomiędzy klatką schodową i korytarzem (lub wyjściem z budynku);
- utrzymywanie nadciśnienia w klatce na poziomie umożliwiającym bezpieczną ewakuację ludzi z budynku, tak aby siła konieczna do otwarcia drzwi nie przekroczyła 100N (ok. 65Pa).
Od listopada 2008 roku na bieżąco weryfikowano poprawność działania systemu SWAY . Z jednej strony prowadzono symulacje komputerowe projektowane i prowadzone w laboratorium w siedzibie firmy Smay. Jednocześnie prowadzono unikalne w skali krajowej badania poligonowe na szkielecie rzeczywistego budynku biurowego (23 kondygnacje, wysokość 90 metrów). Podczas badań zastosowano najnowocześniejsze techniki pomiarowe, spełniające wymagania wszystkich norm oraz oparte o urządzenia najwyższej klasy. Dzięki badaniom nie tylko potwierdzono skuteczność systemu, ale też opracowano schemat regulacji w zależności od bieżących warunków atmosferycznych.
Priorytetem podczas realizacji programu badawczego było zapewnienie najwyższego stopnia niezawodności oraz skuteczności działania według następujących norm i standardów:
- Instrukcja ITB nr 378/2002. Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych wbudynkach wysokich i wysokościowych.
- NFPA 92A - Standards for Smoke-Control System Utilizing Barriers and Pressure Differences.
- Norma PN-EN 12101-6: Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestawy urządzeń.
Szczególnie duży nacisk położono na spełnienie wszystkich wymagań stawianych systemom różnicowania ciśnień przez normę PN-EN 12101-6. System SWAY , jako jedyny w Europie, spełnia literalnie wszystkie wymagania tej normy.
Uzyskane wyniki pozwoliły zaprojektować i stworzyć system najdoskonalszy z możliwych, jako jedyny w Polsce poparty badaniami prowadzonymi w warunkach rzeczywistych przez zespół naukowców i praktyków. Firma Smay jako jedyna firma w Polsce zapewnia kompleksową obsługę systemu SWAY oraz iSWAY w zakresie projektu, implementacji, montażu, uruchomienia, serwisowania oraz doradztwa na każdym etapie inwestycji.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z niniejszym opracowaniem. Zawiera ono zagadnienia związane z systemami SWAY / iSWAY, ale też istotne informacje dotyczące wentylacji pożarowej i systemów odprowadzania powietrza, jak i przepisów obwarowujących wykonywanie, montaż oraz eksploatację systemów wentylacji pożarowej.
Firma SMAY, jako jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Polsce, posiada własne biuro projektowe, laboratorium badawcze oraz dział badań i symulacji CFD. Zatrudnia 4 doktorów nauk technicznych oraz ma podpisane umowy o współpracy z Politechnikami: Warszawską, Krakowską, Śląską oraz Wrocławską. Ponadto w zakresie technik różnicowania ciśnień współpracuje z CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) oraz jest na etapie konsultacji z ITB.
Marek Maj, Smay Sp. z o.o.Źródło: ''