System Swegon WISE - następna generacja systemów wentylacji zależnej od potrzeb (Demand-Controlled Ventilation, DCV).Właściwa ilość powietrza we właściwym miejscu!

Podstawową ideą funkcjonowania Systemu WISE jest dostarczanie i kondycjonowanie zmiennej ilości powietrza w ścisłej zależności od aktualnych potrzeb użytkowników,tak aby nie było go za mało ani za dużo.
System wentylacji zależnej od potrzeb Swegon WISE optymalizuje ilość energii zużywanej w urządzeniach klimatyzacyjnych. Obniżając koszty eksploatacyjne systemu HVAC, uzyskujemy spore oszczędności i dbamy o środowisko naturalne. Swegon WISE jest idealnym rozwiązaniem dla nowych budynków, obniżającym zużycie energii do minimum.

Najlepsze rezultaty osiąga się w budynkach, w których występuje duża zmienność w ich wykorzystaniu i pojawiających się obciążeniach związanych z frekwencją użytkowników np. biurowce, szkoły, kina, teatry, szpitale, obiekty sportowe i rekreacyjne. System ten znajduje również zastosowanie w już istniejących budynkach poddawanych remontom, modernizacjom i rozbudową. Umożliwia to obniżenie kosztów eksploatacyjnych w istniejących budynkach, gdzie potencjał oszczędności jest dość znaczny.

Powody wyboru systemu WISE

- zapewnienie wystarczającej ilości świeżego powietrza tak aby utrzymać właściwą jakość powietrza w pomieszczeniach
- optymalny klimat wewnętrzny
- utrzymanie niskiego poziomu zużycia energii
- chłodzenie w klimatyzacji bytowej
- możliwość zastosowania przez większą cześć roku free cooling'u
- elastyczność systemu (prosty montaż i rozbudowa)
- możliwość komunikacji poprzez BMS
- wymogi prawne ograniczające normy zużycia energii przez budynki.

Podstawowe elementy systemu WISE:

- ADAPT Diffusers (nawiewniki z aktywnymi szczelinami lub przepustnicami)
a) ADAPT Free
b) ADAPT Colibri
c) ADAPT Sphere
d) ADAPT Exhaust
- ADAPT Damper (aktywna przepustnica pomieszczeniowa)
- CONTROL Damper (strefowy regulator przepływu)
- CONTROL Optimize (optymalizator funkcjonowania systemu)
- GOLD (centrala klimatyzacyjna ze zintegrowanym układem sterowania).
Do pobrania: Broszura System WISE