Pierwszy Światowy Zjazd Inżynierów Polskich odbył się w Warszawie w dniach 8 - 10 września 2010 pod hasłem Inżynierowie Ojczyźnie i Światu i zgromadził ponad 300 polskich inżynierów wykształconych i pracujących w kraju i poza jego granicami.

Światowy Zjazd Inżynierów Polskich 8-10 września 2010
Pierwszy Światowy Zjazd Inżynierów PolskichPierwszy Światowy Zjazd Inżynierów Polskich stał się platformą wymiany poglądów i dyskusji między inżynierami z kraju i zza granicy, na sesjach, panelowych oraz tematycznych. Sesje plenarne dotyczyły uwarunkowań transferu wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. Polscy inżynierowie pracujący za granicą zaprezentowali jak działa w ich krajach system współpracy nauki z biznesem wskazując możliwości wykorzystania w Polsce sprawdzonych wzorców. Podkreślono rolę twórczości technicznej w rozwoju gospodarki kraju w kontekście globalizacji. Zwrócono uwagę na konieczność wyrabiania postaw kreatywnych i innowacyjnych u młodzieży. Sesje tematyczne ukazały bardzo bogate spektrum konkretnych badań i wdrożeń technicznych. Podczas Zjazdu zaprezentowano sylwetki najwybitniejszych w historii polskich inżynierów, których osiągnięcia miały znaczący wpływ na rozwój cywilizacyjny świata.

Uczestnicy zjazdu zgodni są co do tego, że Polska po transformacji ustrojowej i akcesji do Unii Europejskiej w warunkach globalnej konkurencji potrzebuje silnego impulsu rozwojowego przez wytworzenie mechanizmów generowania innowacji i stosowania zdobyczy nauki i nowych technologii w przemyśle. Ważną rolę w tym procesie odgrywają środowiska inżynierskie.

Uczestnicy Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich uznają jego ideę za cenną i wskazują na potrzebę jej kontynuacji, co umożliwi pełne wykorzystanie zasobów wiedzy inżynierów polskich rozsianych po całym świecie.

Deklaracja Zjazdu
Uczestnicy Pierwszego Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich:
1. Widzą potrzebę kontynuowania integracji środowisk inżynierskich dla dobra kraju w myśl hasła Polacy Razem.
2. Wyrażają wolę zbudowania trwałej platformy spotkań w postaci cyklicznych zjazdów. Zjazdy odbywać się będą co trzy lata a ich przygotowanie nadzorować będzie Komitet Programowy, działający także w okresie między zjazdami. Zadaniem Komitetu będzie wypracowanie tematyki kolejnego zjazdu oraz pełne wykorzystanie wyników dyskusji i wniosków wynikających z obrad.
3. Postanawiają, że Komitet Programowy Pierwszego Światowego Zjazdu Inżynierów staje się Komitetem Programowym działającym do następnego zjazdu w roku 2013. Komitet ma prawo do dokonania zmian i uzupełnień swego składu wynikających z potrzeb i aktywności poszczególnych środowisk.
4. Postanawiają, że obsługę prac Komitetu Programowego i przygotowań do Zjazdu zapewni Biuro Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, zorganizowane we współpracy FSNT NOT i Politechniki Warszawskiej, a zlokalizowane w Warszawie w siedzibie FSNT NOT. Jedną z form komunikacji ze środowiskiem będzie strona internetowa.
5. Zwracają się do organizatorów pierwszego Zjazdu o zebranie postulatów i propozycji sformułowanych w czasie jego trwania i skierowanie ich do właściwych organów państwowych, instytucji, organizacji i stowarzyszeń.
Warszawa, 10 września 2010 r.


Inżynierowie Ojczyźnie i Światu
Transformacja ustrojowa oraz odzyskanie przez Polskę suwerenności stworzyły nowe warunki i otworzyły nowe możliwości współdziałania polskich środowisk inżynierskich w kraju i na emigracji. Biorąc pod uwagę postulaty środowisk inżynierskich w kraju i za granicą, dotyczące potrzeby integracji tych środowisk w skali światowej, a także rozpowszechniania, promowania i wykorzystania osiągnięć inżynierów polskich w rożnych dziedzinach nauki i techniki oraz ich zastosowań w gospodarce - uznaje się za celowe zorganizowanie Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich. Ta myśl była przesłanką do podpisania porozumienia w tej sprawie pomiędzy Panem Profesorem Włodzimierzem Kurnikiem - Rektorem Politechniki Warszawskiej i reprezentującym Radę Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej Panem Andrzejem Drzewieckim, a następnie pomiędzy Rektorem Politechniki Warszawskiej Panem Profesorem Włodzimierzem Kurnikiem i Prezesem Naczelnej Organizacji Technicznej Panią Ewą Mańkiewicz-Cudny.
Światowy Zjazd Inżynierów Polskich jest kontynuacją inżynierskich sympozjów "Polacy Razem" organizowanych przez NOT od 1996 r. i wielu inicjatyw (spotkań i konferencji) innych organizacji polonijnych z Europy i Ameryki Północnej oraz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Zjazd ten będzie znakomitym forum do prezentacji szczególnie ważnych i ciekawych zagadnień, którymi aktualnie zajmują się jego uczestnicy zarówno w obszarze nauki jak i gospodarki oraz do nawiązania miedzy nimi kontaktów i współpracy, zwłaszcza w zakresie innowacji i high tech. www.szip.org.pl