Pierwszy Światowy Zjazd Inżynierów Polskich odbędzie się we wrześniu 2010 roku w Warszawie.

Światowy Zjazd Inżynierów Polskich 8-10 września 2010
Pierwszy Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, który odbędzie się we wrześniu 2010 roku w Warszawie, jest kontynuacją inżynierskich sympozjów "Polacy Razem" organizowanych przez NOT od 1996 r. i wielu innych inicjatyw organizacji polonijnych z Europy i Ameryki Północnej oraz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".
Zjazd ten będzie znakomitym forum do prezentacji szczególnie ważnych i ciekawych zagadnień, którymi aktualnie zajmują się jego uczestnicy zarówno w obszarze nauki jak i gospodarki oraz do nawiązania miedzy nimi kontaktów i współpracy, zwłaszcza w zakresie innowacji i high tech.

Pierwszy Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

I. Przesłanie

Polska gospodarka działająca po transformacji ustrojowej i akcesji Polski do Unii Europejskiej w warunkach globalnej konkurencji potrzebuje silnego impulsu rozwojowego, polegającego na wytworzeniu mechanizmów generowania innowacji i szerszego niż dotychczas zastosowania zdobyczy nauki i nowych technologii w przemyśle. Ważną rolę w procesie dynamizowania polskiej gospodarki, na miarę potencjału intelektualnego oraz aspiracji Polski w UE, powinny odegrać środowiska inżynierskie. Dlatego, biorąc pod uwagę znaczące sukcesy i bogate doświadczenia polskich inżynierów pracujących na wszystkich kontynentach, podczas konferencji Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej w kwietniu 2008 r. w Nowym Jorku zaproponowano zorganizowanie Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, jako zaczątku regularnych spotkań i współpracy tego ogromnego środowiska. Myśl ta była przesłanką do zawarcia porozumienia w sprawie organizacji Zjazdu pomiędzy Politechniką Warszawską i Radą Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, a następnie pomiędzy Politechniką Warszawską i Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
Pierwszy Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, który odbędzie się we wrześniu 2010 roku w Warszawie, jest kontynuacją inżynierskich sympozjów "Polacy Razem" organizowanych przez NOT od 1996 r. i wielu innych inicjatyw organizacji polonijnych z Europy i Ameryki Północnej oraz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".
Zjazd ten będzie znakomitym forum do prezentacji szczególnie ważnych i ciekawych zagadnień, którymi aktualnie zajmują się jego uczestnicy zarówno w obszarze nauki jak i gospodarki oraz do nawiązania miedzy nimi kontaktów i współpracy, zwłaszcza w zakresie innowacji i high tech.

Celem ŚZIP jest wskazanie możliwości przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski przez:
- wypracowanie strategii współpracy (synergii) polskich środowisk inżynierskich za granicą i w kraju, obejmującej kierunki i formy tej strategii, a także strategii docierania do inżynierów polskiego pochodzenia o różnym stopniu powiązań z Polską,
- transfer i implementację nowoczesnych technologii pozyskiwanych bezpośrednio lub pośrednio przez polskich inżynierów pracujących w różnych krajach świata,
- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń w dziedzinie kształcenia i dokształcania inżynierów z uwzględnieniem praktyki i wymagań globalnej gospodarki, w tym rozwoju kształcenia w języku angielskim, zwłaszcza na poziomie graduate i postgraduate,
- szeroko rozumianą współpracę gospodarczą inicjowaną lub realizowaną za pośrednictwem inżynierskich środowisk polonijnych,
- upowszechnienie w świecie polskiej myśli technicznej i polskich produktów oraz usług,
- nawiązanie i zacieśnianie kontaktów między polskimi i zagranicznymi uczelniami oraz innymi placówkami naukowymi, badawczymi i dydaktycznymi w obszarze wymiany doświadczeń, podejmowania wspólnych prac naukowo-badawczych, wymiany wykładowców, stażystów itp., tworzenie międzynarodowych zespołów do prowadzenia prac naukowo-badawczych,
- wypracowanie strategii, której celem jest wzmocnienie lub tworzenie polskiego lobby naukowego i technicznego za granicą oraz zwiększenie liczby polskich profesorów i doktorantów na czołowych uczelniach światowych,
- wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i kontaktów inżynierów polonijnych zarówno czynnych zawodowo jak i wchodzących w okres emerytalny dla potrzeb polskich wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych i przemysłu.


II. Założenia programowe

Światowy Zjazd Inżynierów Polskich będzie okazją do:
- przedstawienia największych osiągnięć inżynierów polskich w kraju i za granicą, mających istotne znaczenie dla rozwoju nauki, techniki, gospodarki lub dla cywilizacyjnego rozwoju Polski, Europy i świata,
- zaprezentowania organizacji zrzeszających polskich inżynierów na świecie,
- dyskusji o sylwetce nowoczesnego inżyniera zdolnego do sprostania wyzwaniom współczesnego świata oraz odpowiednich modeli, programów i metod kształcenia inżynierów,
- wymiany doświadczeń dotyczących generowania i wdrażania innowacji oraz skutecznego transferu wiedzy i technologii z laboratoriów badawczych do przemysłu,
- prezentacji własnych osiągnięć uczestników Zjazdu, w formie krótkich wykładów w sesjach tematycznych lub w formie plakatowej,
- wzajemnego poznania, nawiązania kontaktów zawodowych, rozszerzenia wiedzy o możliwościach realizacji wspólnych projektów i innych przedsięwzięć na gruncie współpracy indywidualnej i instytucjonalnej,
- integracji środowisk polskich inżynierów w skali świata i utworzenia platformy współpracy w formie odbywającego się z określoną częstotliwością Zjazdu Inżynierów Polskich.

III. Organizacja Zjazdu


Termin Zjazdu: 8-10 września 2010 r.
Miejsce: Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Pl. Politechniki 1; Warszawski Dom Technika NOT, Warszawa, ul. Czackiego 3/5

Organizatorzy: Politechnika Warszawska; Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Współprzewodniczący:
Włodzimierz Kurnik - Rektor Politechniki Warszawskiej
Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Andrzej Nowak - Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

Patron Honorowy: Bogdan Borusewicz - Marszałek Senatu RP

Gość Honorowy: Jerzy Buzek - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Komitet Honorowy: Waldemar Pawlak - Przewodniczący Komitetu Honorowego, Wiceprezes Rady Ministrów RP, Minister Gospodarki

Członkowie: Ministrowie właściwi ze względu na tematykę Zjazdu, czołowi przedstawiciele administracji samorządowej, organizacji pozarządowych oraz świata nauki i biznesu. Imienna lista członków Komitetu Honorowego ŚZIP zostanie opublikowana po uzyskaniu potwierdzeń od osób zaproszonych do Komitetu Honorowego.

Honorowy Komitet Patronacki: stanowią go Prezesi Firm Partnerskich i Wspierających ŚZIP

Komitet Programowy:
Andrzej Nowak - Przewodniczący, Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej
Jerzy Barglik - Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Józef Buczak - Prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii
Andrzej Drzewiecki - Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej
Kazimierz Jagiełło - Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej
Tadeusz Kulik - Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej
Jerzy Lis - Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Jan Płachta - Związek Inżynierów Polsko-Amerykańskich w Chicago
Janusz Ptak - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji
Janusz Romański - Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych "Polonia Technica"
Grzegorz Sobocki - Prezes Stowarzyszenia Techników i Profesjonalistów Polskich w Kanadzie
Hieronim Teresiński - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie
Józef Wasilewski - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich na Litwie
Mirosław Wyszyński - Wiceprezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Janusz Zastocki - Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

Więcej informacji na stronie www.szip.org.pl

Źródło: ''